Yunit I Aralin 1 Ang Pilipinas ay Isang Bansa

Please download to get full document.

View again

of 23
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information Report
Category:

Education

Published:

Views: 77 | Pages: 23

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Yunit i aralin 1 Ang Pilipinas ay Isang Bansa
Transcript
 • 1. EDITHA T.HONRADEZ PASOLO ELEMENTARY SCHOOL PASOLO VALENZUELA CITY
 • 2. Ano ang pangalan ng sarili mong bansa? Bakit bansa ang tawag dito? Paano ba masasabing bansa ang isang bansa?
 • 3. 1. Naipaliliwanag mo ang mahaha- lagang kaalaman tungkol sa bansa
 • 4. • Bansa Ang bansa ay lugar o teritoryo na may naninirahang mga grupo ng tao na may magkakatulad na kulturang pinanggagalingan kung kaya makikita ang iisa o pare- parehong wika, pamana, relihiyon at lahi.
 • 5. • Ang isang bansa ay maituturing na bansa kung ito ay binubuo ng apat na elemento ng pagkabansa –Tao –Teritoryo –Pamahalaan –Kalayaan o soberanya
 • 6. • Tao Ang tao ay tumutukoy sa grupong nanini- rahan sa loob ng isang teritoryo na bumubuo ng populasyon ng bansa
 • 7. • Teritoryo Ang teritoryo ay tumutukoy sa lawak ng lupain at katubigan kasama na ang himpapawid at kalawakan sa itaas nito • Ito rin ang tinitirhan ng tao at pinamumunuan ng pamahalaan
 • 8. • Pamahalaan Ang pamahalaan ay isang samahan o organi- sasyong politikal na itinataguyod ng mga grupo ng tao na naglalayong magtatag ng kaayusan at magpanatili ng isang sibilisadong lipunan.
 • 9. • Soberanya Ang soberanya o ganap na kalayaan ay kapangyarihan ng pamahalaang mamahala sa kanyang nasasakupan. • Tumutukoy rin ito sa kalayaang magpatupad ng mga programa nang hindi pinakikialaman ng ibang bansa.
 • 10. Sagutin ang mga katanungan: • Ano ang kahulugan ng bansa? • Anu-ano ang katangian ng isang lugar para masabing isa itong bansa? • Bakit maituturing na isang bansa ang Pilipinas?
 • 11. Gawain A Basahin ang mga pangungusap. Isulat ang bilang ng pangungusap na nagpapatunay na ang Pilipinas ay isang bansa. Gawin sa notbuk. 1. May mahigit sa 100 milyong tao ang naninirahan sa Pilipinas. 2. Ang Pilipinas ay hindi maaaring pakialam ng ibang bansa.
 • 12. 3. Ang Pilipinas ay may sariling teritoryo na binubuo ng mahigit sa 7,100 isla. 4. May pamahalaan ang Pilipinas na tumutugon sa mga pangangailangan ng mga mamamayan. 5. Ang mga Pilipino ay gumagamit ng iba’t ibang wika.
 • 13. Gawain B Gawin ito ng tatluhan (triad) Iguhit ang saranggola sa papel. Isulat sa apat na bahagi ng saranggola na may bilang ang mga elementong dapat mayroon ang isang lugar para matawag itong bansa. Ipaliwanag ang bawat isa. 1 43 2
 • 14. Gawain C Basahin ang maikling tula. Bilugan ang mga salita na nagpapatunay na ang Pilipinas ay isang bansa. Gawin ito ng triad. Pilipinas, Isang Bansa Ni Ynnos Azaban Pilipinas, isang bansa Tao’y tunay na malaya Mayroong namamahala May sariling teritoryo Para talaga sa tao.
 • 15. Tandaan Mo: Ang bansa ay lugar o teritoryo na may naninirahang mga grupo ng tao na may magkakatulad na kulturang pinanggalingan kung saan makikita ang iisa o pareparehong wika, pamana, relihiyon, at lahi.
 • 16. Ang isang bansa ay maituturing na bansa kung ito ay binubuo ng apat na elemento ng pagkabansa—  tao, teritoryo, pamahalaan, at ganap na kalayaan o soberanya.  Ang Pilipinas ay isang bansa dahil may mga naninirahan ditong tao, may sariling teritoryo, may pamahalaan, at may ganap na kalayaan.
 • 17. Natutuhan Ko I. Lagyan ng tsek ang bilang ng pangungusap na nagsasabi ng katangian ng isang lugar para maituring na isang bansa. Gawin ito sa papel. ____1. May mga mamamayang naninirahan sa bansa. ____2. Pinamamahalaan ng iba pang bansa.
 • 18. ____3. Binubuo ng tao, pamahalaan at teritoryo lamang. ____4. May sariling pamahalaan. ____5. May sariling teritoryo na tumutukoy sa lupain at katubigan kasama na ang himpapawid at kalawakan sa itaas nito.
 • 19. II. Iguhit ang masayang mukha kung ang sinasabi ng pangungusap ay tama at malungkot na mukha kung mali . Isulat ang sagot sa sagutang papel. ____1. Ang Pilipinas ay isang bansa. ____2. Hindi malaya ang Pilipinas kaya hindi ito isang bansa.
 • 20. ____3. Tao, teritoryo at pamahalaan lamang ang kailangan para maging isang bansa ang isang lugar. ____4. Ang Thailand ay maituturing na isang bansa dahil ito ay malaya, may sariling teritoryo at pamahalaan, at may mga mamamayan ____5. Ang lugar na pinakikialaman ng ibang bansa at walang sariling pamahalaan ay hindi maituturing na bansa.
 • 21. III. Ang bandila ng Pilipinas ay isang simbolo ng bansa. Iguhit ang bandila sa papel. Isulat sa itaas na bahagi ang sarili mong pagpapakahulugan sa isang bansa. Isulat naman sa ibabang bahagi ang dahilan kung bakit isang bansa ang Pilipinas. Sundin ang nasa ibaba. Ang isang bansa ay _____________. Isang bansa ang Pilipinas dahil_______.
 • 22. Pangwakas na Gawain Bumuo ng isang pangkat na may tatlong kasapi. Magpagawa ng islogan tungkol sa pagiging isang bansa ng Pilipinas. Sikaping maipakita ang katangian ng pagiging bansa nito.
 • 23. Takdang Aralin Magdala ng mga sumusunod: 1.Mapa ng Asya 2.Mapa ng mundo 3.Ruler
 • We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks