UNIT I -ARALIN 1 : ANG KAHULUGAN AT KAHALAGAHAN NG EKONOMIKS

Please download to get full document.

View again

of 3
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information Report
Category:

Documents

Published:

Views: 90 | Pages: 3

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
UNIT I -ARALIN 1 : ANG KAHULUGAN AT KAHALAGAHAN NG EKONOMIKS
Tags
Transcript
  SECTION A : MAGNIFICENT 7TOPIC : UNIT I - ARALIN 1 : ANG KAHULUGAN AT KAHALAGAHAN NG EKONOMIKS  PERFORMANCETASK PANUTO: Gumawa ng isang Poster tungkol sa kahulugan at kahalagahan ng Ekonomiks sa inyong buhay, pamilya at lipunan. RUBRIK SA PAGTATAYA G P!STER KRITERYANAPAKAHUSAY 10MAHUSAY 9-8KATAMTAMAN7-6NANGANGAILANGAN NGPAGBUBUTI5Kaalaa! "a Pa#"a "ay lima o higit pa na kaalaman ay nailalaha# at naipakita ang kahalagahan"ay apat na kaalaman lamang na nailaha# at naipakita sa paksa"ay tatlo o #alawa lamang na pangunahing kaalaman ay nailaha# at naipakitaAng pangunahingkaalamaman ay hin#i nailaha# at natalakay I$%&a'()%  akapagbigayng higit na wasto at napakahalagang impo$masyon tungkol sa Ekonomiks"ay apat o tatlo lamang na wastong impo$masyon "ay #alawa lamang na mahalagang impo$masyon naibigay angangailanganpa masusing pag%aa$al tungkol sa Ekonomiks P&*"*!'a"+%!-Maa+%" a!, $a,#a#a"!%.-"!%. !, ,a (.*+a-A!,#%$ a!, ,a la&a/a!, ,(!('-Mal(#a(! &ahat ng pamantayan ay matatagpuan sa kabuuan ngpost'$ Tatlo lamang sa mga pamantayan ang matatagpuan sa kabuuan ng post'$(alawa lamang sa mga pamantayan ang matatagpuan sa kabuuan ngpost'$Isa lamang sa mga pamantayanang matatagpuan sa kabuuan ng post'$  RITTEN ORK Pa!'%:  Piiin at isulat sa sagutang pap'l ang l't$a ng wastong sagot. ). Ito*y isang sangay ng agham panlipunan na nag%aa$al kung paano tutugunan ng tila walangkatapusang pangangailangan at kagustuhah ng tao gamit ang limita#ong pinagkukunang yaman.A.EtikaB.Sikolohiya C2E#%!%(#" (.Politika +. Ang 'knomiks ay nagmula sa salitang G$iy'go naa. 'onomio )2%(#%!%(a .'onomia#.oikonomiks-.  Ang t$a#' o, in'nti/'s, oppo$tunity osts at ma$ginal thinking ay masasabing mahalagang bahagi ng isang 0  A.Matalinong pagdedesisyon B."alikhaing isipan1."alawak na kaalaman(."apa$aang Gawain2. Ang mga sumusuno# ang tumutukoy sa kahalagahan ng 'konomiks. Mal()a! "a 3 A."atalinong pagpapasya ng tao sa pagsagot ng suli$aning pangkabuhayanB.Paggamit ng maayos na limita#ong pinagkukunang yaman C2Pa,"a"aa!'ala a' $a,'a'a,% !, ,a $&%.#'%!, )(!*)*!'a "a $a(l(a! (.Pagkaka$oon ng tamang pagpapasya sa matalinong pag #'#'sisyon 5 . "ahalagang kons'pto ng 'konomiks ng tamang pagpili o pag#'#'sisyon. Alin ang #i kabilang #ito0A.T$a#' o B.!ppo$tunity ost1."a$ginal thinking 42C(&la& %/6 . Alin sa mga sumumusuno# ang pinaka%angkop na kahulugan ng 'konomiksA.P$os'so ng pagsasama%sama ng input tula# ng lupa, lakas, paggawa, apital at 'nt$'p$'nyu$ upang makabuo ng p$o#ukto B2Pa,-aa&al #!, $aa!% !a'',!a! !, 'a% a!, #a!+a!, /ala!, #a'a$"a!, $a!,a!,a(la!,a! a' #a,"'a! 1.Pamama$aan ng pagbabahagi ng kabuuang yaman o kita ng lipunan(.Ang pagbili ng p$o#ukto at s'$bisyo sa isang tak#ang panahon3.Isa sa kahalagahan ng pag%aa$al ng 'konomiks ay ang matalinong pag#'#'sisyon. Alin sa mga sumusuno# na pamama$aan ang masasalamin sa sitwasyon0  Pag%uwi ni T$isha mula sa paa$alan ginawa muna niya ang kanyang tak#ang a$alin at ipinagpaliban ang paglala$o ng pabo$itong omput'$ gam'.a.!ppu$tunity ost )2T&a.* %  ."a$ginal Thinking#. In'nti/'s4. Papaano mo bibigyang kahulugan ang kasabihang 5 Rational p'opl' think at th' ma$gin6, ayon sa 'konomiks.A.Pinag%iisipan ng isang in#ibi#wal ang kanilang mga hilig at kagustuhan.B.Isinasaalang%alang nila ang mahahalagang #'taly' sa isang sitwasyon bago mag#'sisyon. C. Sinusuri ng isang indibidwal ang karagdagang halaga maging ito man ay gastos o pakinabang na makukuha sa anumang desisyon. (.Pinag%aa$alan ang magiging oppo$tunity ost at oppo$tunity b'n'7t sa paggawa ng pasya.8. Ang 'konomiks ay nagmula sa salitang G$iy'go na oikos  at nomos  na nangangahulugang 999999 0 A. bahay at lupa B. pamahalaan at sambayanan  C. bahay at pamamahala  (. n'gosyo at lipunan):. Alin sa mga sumusuno# na kaalaman sa 'konomks ang higit na makakatulong sa iyong buhay. A2Na#a#a'l%!, $a!, a#a,a/a !, a'al(!%!, $a,.*.*"("+%!2 B. agbibigay ng gabay sapang a$aw%a$aw na pamumuhay.1.agkaka$oon ng kaalaman tungkol sa napapanahong isyu kaugnay sa 'konomiya ng bansa.(. akapagbibigay ng sa$iling opinyon sa pangyaya$i sa lipunan.Answ'$s).1+.B-.A2.1;.(<.B3.B4.18.1):.A
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks