K-12 Aralin 8 ang demand at ang mamimili

Please download to get full document.

View again

of 19
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information Report
Category:

Education

Published:

Views: 110 | Pages: 19

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Ekonomiks
Transcript
 • 1. Aralin 8 Ang Demand at ang Mamimili Ang GRADES pinaghihirapan HINDI inililimos! Inihanda ni: ARNEL O. RIVERA www.slideshare.net/sirarnelPHhistory
 • 2. Panimula:  Ang pagsusuri sa ekonomiks ay nagsisimula sa pag-aaral ng pag-uugali ng tao sa loob ng pamilihan; ang mamimili at ang nagtitinda. Ang mamimili ay bumubuo at nagsasagawa ng mga desisyon patungkol sa pagbili at pagkonsumo ng mga produkto. Ito ang bumubuo sa economic cycle.
 • 3. Economic Cycle Production paglikha ng kalakal Distribution pagbebenta o pamamahagi ng kalakal Consumption Paggamit ng kalakal
 • 4. BREAK MUNA Alin sa mga sumusunod ang pipiliin mo? Kalakal Brand Dahilan Sabon Safeguard o Green Cross Toothpaste Colgate o Hapee Kape Nescafe o Great Taste Suka Silver Swan o Datu Puti
 • 5. Demand Ang kagustuhan ng mga mamimili na bumili ng isang kalakal o paglilingkod. Dami ng produkto na nais bilhin ng mga konsyumer sa isang takdang presyo.
 • 6. Salik na nagpapabago sa Demand  Presyo  Di-Presyong Salik  Kita ng Mamimili  Populasyon  Presyo ng mga Kaugnay o Kapalit na Produkto  Panlasa  Inaasahan ng mga Mamimili
 • 7. BATAS NG DEMAND  Mataas ang demand ng isang kalakal kung mababa ang presyo nito.  Bumababa ang demand ng kalakal kung tumataas ang presyo. Ceteris Paribus
 • 8. Ano ang Ceteris Paribus?  Nangangahulugan na lahat ng ibang salik maliban sa presyo ay hindi nagbago.  May mga kalakal na kahit mataas ang presyo ay hindi pa rin nagbabago ang demand nito.
 • 9. Ano ang market demand?  Ito ang pinagsama-samang dami ng demand sa isang produkto.
 • 10. Demand Schedule  Ang demand schedule ay isang talaan na nagpapakita ng dami ng kalakal na kaya at gustong bilhin ng mga mamimili sa iba’t ibang presyo.  Ang schedule na makikita sa talahanayan ay tumutukoy sa quantity demanded para sa kendi sa iba’t ibang presyo. Malinaw na ipinapakita ang magkasalungat na ugnayan ng presyo at quantity demanded ng kendi para sa mamimili.
 • 11. Demand Schedule ng Kendi Price (P) Demand Quantity (Q) 5 10 4 20 3 30 2 40 1 50 0 60
 • 12. Demand Curve  Ang graph na batay sa demand schedule. Kung ilalapat sa graph ang iba’t ibang kombinasyon ng mga presyo at quantity demanded ay mabubuo ang demand curve para kendi. Kung tutuntunin ang mga puntong ito ay makabubuo ng isang kurbang pababa (downward sloping curve). Ang kurbang ito ay nagpapakita ng salungat na ugnayan sa pagitan ng presyo at sa dami ng gusto at kayang bilhin ng mamimili.
 • 13. Demand Curve
 • 14. Paglipat ng Demand Curve  Nagkakaroon ng paglipat ng demand curve kung nagkakaroon ng pagbabago sa demand ng isang kalakal.  Lumilipat ang demand curve pakaliwa kung bumababa ang demand ng kalakal.  Lumilipat naman ang demand curve pakanan kung tumataas ang demand ng kalakal.
 • 15. Matalinong Pagpapasya, pagtugon sa pabago-bagong demand.  Mas makabubuti kung hindi agad susunod sa uso upang hindi agad magkaroon ng malaking pagbabago sa demand.  Matutung tipirin ang kita. Ang labis na paggastos ay hindi mainam.  Bago bumili ng kalakal, humanap at tignan ang presyo ng kahalili at kaugnay na kalakal.
 • 16. TANDAAN!  Ang tamang paggasta at pagkonsumo ay nakakatulong upang maging matatag ang presyo ng kalakal sa pamilihan.
 • 17. • Sa anong mga paraan mo ipinapakita ang iyong pagiging matalinong mamimili? PAGPAPAHALAGA TAKDA:
 • 18. References:  Chua, Johannes L., Panahon, Kasaysayan at Lipunan (Ekonomiks) Ikalawang Edisyon, DIWA Publishing House  De Leon, Zenaida M. et. al. (2004), Ekonomiks Pagsulong at Pag-unlad, VPHI  Mateo, Grace Estela C. et. al., Ekonomiks Mga Konsepto at Aplikasyon (2012), VPHI  Nolasco, Libertty I. et. Al. , Ekonomiks: Mga Konsepto, Applikasyon at Isyu, VPHI
 • We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks