K-12 Aralin 2 ang konsepto ng kakapusan

Please download to get full document.

View again

of 19
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information Report
Category:

Education

Published:

Views: 120 | Pages: 19

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Kakapusan
Transcript
 • 1. Aralin 2 Ang Konsepto ng Kakapusan Inihanda ni: ARNEL O. RIVERA Ang GRADES pinaghihirapan HINDI inililimos! www.slideshare.net/sirarnelPHhistory
 • 2.  Ang ekonomiks ay nakatuon sa pinakamahusay na paggamit ng pinagkukunang- yaman sa kabila ng walang katapusang kagustuhan at pangangailangan ng tao.  Nakatuon ang ekonomiks sa pagsasagawa ng tao ng mga desisyon bilang pagtugon sa suliranin ng kakapusan. BALIK-ARAL
 • 3. SURIIN ANG MGA PRODUKTONG NAKALISTA SA HANAY A AT B SA CHART. HANAY A HANAY B Bigas Isda Gulay Damit Celphone Relo Tablet Make-up Ano sa palagay mo ang dahilan kung bakit magkakasama ang mga produkto sa iisang hanay? Ipaliwanag
 • 4. Dumating si Mister galing trabaho. Mister: Mahal, ano ang ulam? Misis: Nakalagay sa table mamili ka. Mister: E tuyo lang ang nakalagay dito ha! Ano pagpipilian ko? Misis: Mamili ka kung kakainin mo yan o hindi. Ako d pa kumakain. Joke Time, Remate, May 30, 2015 BASAHIN ANG JOKE SA IBABA AT PAG-ISIPAN Ano ang pinapahayag ng binasa mo? Bakit kaya ito nangyayari?
 • 5. • Ito ang hindi kasapatan ng pinagkukunang-yaman upang mapunan ang pangangailangan at kagustuhan ng tao. • Pinaniniwalaan na ang bawat ekonomiya ay nakakaranas ng kakapusan sa pinagkukunang-yaman. ANO ANG KAKAPUSAN?
 • 6.  Pisikal na Kalagayan  Tumutukoy sa limitadong pinagkukunang-yaman.  Kalagayang Pangkaisipan  Tumutukoy sa walang hanggang pangangailangan at kagustuhan ng tao. URI NG KAKAPUSAN
 • 7. URI NG KAKAPUSAN  Absolute ang kakapusan kapag nahihirapan ang kalikasan at tao na paramihin at pag-ibayuhin ang kapakinabangan ng pinagkukunang-yaman.  Relative ang kakapusan kapag ang pinagkukunang- yaman ay hindi makasapat sa walang hanggang pangangailangan at kagustuhan ng tao.
 • 8.  Maaksayang paggamit ng pinagkukunang-yaman.  Non-renewability ng ilang pinagkukunang-yaman.  Kawalang-hanggan ng pangangailangan ng tao. DAHILAN NG KAKAPUSAN
 • 9. KAKAPUSAN • Ang hindi kasapatan ng pinagkukunang-yaman upang mapunan ang pangangailangan at kagustuhan ng tao. KAKULANGAN • Pansamantalang hindi kasapatan ng pinagkukunang-yaman na kayang matugunan ang pangangailangan at kagustuhan ng tao PAGKAKAIBA NG KAKAPUSAN AT KAKULANGAN
 • 10. TEORYANG PANG-EKONOMIKS NI THOMAS MALTHUS  Magpapatuloy sa mabilis na paglaki ang populasyon kung hindi ito makokontrol. Samantala, ang produksyon ng pagkain ay mabagal at hindi makasasabay sa mabilis na paglaki ng populasyon.
 • 11.  Nag-iiba ang pag-uugali ng tao kapag hindi niya nakakamit ang kanyang mga pangangailangan.  Ang pag-uugali ng tao ay nagiging hindi katanggap- tanggap. Natututo siyang magdamot, mandaya at manlinlang sa kapwa.  Nagiging bunga ng kakapusan ang kaguluhan at pagtaas ng presyo ng mga bilihin (inflation). KAKAPUSAN BILANG SULIRANING PANLIPUNAN
 • 12. TAKDA: • Ano ang dahilan kung bakit may suliranin ng kakapusan sa inyong lugar? • Paano nagiging dahilan ng kaguluhan at pagtaas ng presyo ang kakapusan? PAGPAPAHALAGA
 • 13. MGA KAISIPAN TUNGKOL SA KAKAPUSAN TRADE-OFFS  Hindi kayang makuha ng tao ang lahat ng kanyang pangangailangan.  Upang makuha ang isang bagay, kailangang isakripisyo ang iba.
 • 14. MGA KAISIPAN TUNGKOL SA KAKAPUSAN OPPORTUNITY COST  Ang halaga ng bagay na handang isuko o bitawan upang makamit ang isang bagay.  Nagkakaroon nito dahil sa limitasyon ng mga pinagkukunang yaman.
 • 15. PRODUCTION POSSIBILITY FRONTIER (PPF)  Nagtatakda sa hangganan ng lahat ng kumbinasyon ng kalakal at paglilingkod na maaring maprodyus kung matalinong ginagamit ang lahat ng pinagkukunang-yaman ng isang lipunan.
 • 16. PAGPILI SA PAGITAN NG PRODUKSYON NG MAIS AT PALAY 800 550 Produksyon ng palay   A D C B 1,100 1,300 Produksyonngmais
 • 17. PAGBUBUOD: Nagiging panlipunang suliranin ang kakapusan kapag hindi nakakamit ng tao ang kanyang layunin. Upang maging responsible ang tao sa kanyang pagdedesisyon, kailangan niyang mabatid ang opportunity cost ng kanyang desisyon.
 • 18. REFERENCES:  EKONOMIKS 10 Araling Panlipunan – Modyul para sa Mag- aaral Unang Edisyon 2015  Chua, Johannes L., Panahon, Kasaysayan at Lipunan (Ekonomiks) Ikalawang Edisyon, DIWA Publishing House  Nolasco, Libertty I. et. Al. , Ekonomiks: Mga Konsepto, Applikasyon at Isyu, VPHI  Mateo, Grace Estela C. et. al., Ekonomiks Mga Konsepto at Aplikasyon (2012), VPHI  www.WikiPinas.com
 • We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks