K-12 Aralin 10 supply at ang bahay kalakal

Please download to get full document.

View again

of 17
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information Report
Category:

Education

Published:

Views: 87 | Pages: 17

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
ekonomiks
Transcript
 • 1. Aralin 10 Ang Supply at ang Bahay Kalakal Inihanda ni: ARNEL O. RIVERA Ang GRADES pinaghihirapan HINDI inililimos! www.slideshare.net/sirarnelPHhistory
 • 2. Panimula: • Tungkulin ng bahay- kalakal (business firms) ang lumikha ng mga kalakal. Sa plano ng produksyon maitatakda ng bahay- kalakal ang uri at dami ng produkto na dapat likhain.
 • 3. Break Muna! • Pagmasdan ang iyong paligid. Maglista ng sampung (10) kalakal na madalas ibenta sa inyong lugar. Magkano ang kadalasang presyo nito.
 • 4. SUPPLY • Tumutukoy sa dami ng produkto o serbisyo na handa at kayang ipagbili ng mga prodyuser sa iba’t ibang presyo sa isang takdang panahon . • Nais magbenta ng mga negosyante ng isang kalakal o serbisyo kung mataas ang halaga nito. Kung mataas ang presyo, marami ang supply.
 • 5. Mga Salik na nagpapabago sa Supply • Presyo • Di-presyo  Pagbabago sa teknolohiya  Pagbabago sa Halaga ng Produksyon  Pagbabago sa bilang ng mga nagtitinda  Pagbabago sa presyo ng mga kaugnay na produkto  Inaasahan ng mga negosyante
 • 6. Batas ng Supply • Mataas ang supply ng kalakal kung mataas ang presyo nito. Bumababa ang supply ng kalakal kung bumababa ang presyo nito. Ceteris Paribus
 • 7. Supply Schedule • Isang talaan na nagpapakita ng dami ng kaya at gustong ipagbili ng mga prodyuser sa iba’t ibang presyo Supply Schedule ng Kendi Price (P) Quantity Supplied (Qs) 5 50 4 40 3 30 2 20 1 10 0 0
 • 8. Supply Curve ng Kendi
 • 9. Paglipat ng Supply Curve • Ang pagtaas ng supply ay makapagdudulot ng paglipat ng kurba ng supply sa kanan. Mangyayari ang paglipat ng kurba ng supply sa kanan kung ang mga pagbabago ng salik na hindi presyo ay nakapagdulot ng pagtaas ng supply. • Ang pagbaba ng supply ay makapagdudulot ng paglipat ng kurba ng supply sa kaliwa. Mangyayari ang paglipat ng supply sa kaliwa kung ang mga pagbabago ng salik na hindi presyo ay nakapagdulot ng pagbaba ng supply.
 • 10. Paglipat ng Supply Curve
 • 11. Supply Function • Ang supply function ay ang matematikong pagpapakita ng ugnayan ng presyo at quantity supplied. Maaari itong ipakita sa equation sa ibaba: Qs = f (P) • Ang Qs o quantity supplied ang tumatayong dependent variable, at ang presyo (P) naman ang independent variable. Ibig sabihin, nakabatay ang Qs sa pagbabago ng presyo. Ang presyo ang nakapagpapabago sa dami ng handa at kayang ipagbili ng mga producer.
 • 12. Supply Function • Isa pang paraan ng pagpapakita ng supply function ay sa equation na: Qs = c + dP • Kung saan: • Qs= dami ng supply • P = presyo • c = intercept (ang bilang ng Qs kung ang presyo ay 0) • d = slope = ΔQs ΔP • Nagpapakita ang slope ng pagbabago sa dami ng supply sa bawat pisong pagbabago sa presyo.
 • 13. Supply Function Qs = c + dP P=1 Qs=? P=5 Qs=? • Qs = 0 + 10P Qs = 0 + 10P • Qs = 0 + 10(1) Qs = 0 + 10(5) • Qs = 0 + 10 Qs = 0 + 50 • Qs = 10 piraso Qs = 50 piraso
 • 14. Kompyutin ang nawawalang datos sa talahanayan. Supply Function na Qs = 0 + 5P Price (P) Quantity Supplied (Qs) 2 20 6 40 10
 • 15. Matalinong Pagpapasya sa Pagtugon sa Pagbabago ng Supply  Dapat bigyang-pansin ng mga prodyuser ang mabisang produksyon upang hindi madagdagan ang gastos sa pagbuo ng produkto.  Pagtuuan ng masusing pag-aaral bago pumasok sa isang negosyo.  Magplano sa inaasahang natural na kalamidad.  Bigyang-pansin ang kapakanan ng mga konsyumer, lalo na ang mga mahihirap.
 • 16. • Kung ikaw ay bibigyan ng pagkakataon, anong negosyo ang nais mong itayo. Anong kalakal o serbisyo ang iyong ipapakilala sa mga mamimili. PAGPAPAHALAGA TAKDA:
 • 17. References: • Chua, Johannes L., Panahon, Kasaysayan at Lipunan (Ekonomiks) Ikalawang Edisyon, DIWA Publishing House • De Leon, Zenaida M. et. al. (2004), Ekonomiks Pagsulong at Pag-unlad, VPHI • Mateo, Grace Estela C. et. al., Ekonomiks Mga Konsepto at Aplikasyon (2012), VPHI • Nolasco, Libertty I. et. Al. , Ekonomiks: Mga Konsepto, Applikasyon at Isyu, VPHI
 • We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks