K-12 Aralin 1 ang kahulugan ng ekonomiks

Please download to get full document.

View again

of 17
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information Report
Category:

Education

Published:

Views: 28 | Pages: 17

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Ekonomiks
Transcript
 • 1. Aralin 1 Kahulugan at Pag-aaral ng Ekonomiks Inihanda ni: ARNEL O. RIVERA Ang GRADES pinaghihirapan HINDI inililimos! www.slideshare.net/sirarnelPHhistory
 • 2. Handa Ka na Ba? Katatapos mo lang maligo nang biglang mangyari ng sabay-sabay ang mga sumusunod. Ano ang iyong uunahin? Lagyan ng bilang 1 ang una hanggang 4 ang pinakahuli. • Biglang umulan at nakasambay sa likod-bahay ang mga damit na iyong nilabhan. • Naamoy mo na nasusunog ang sinaing. • Narinig mo na nag-ring ang iyong celphone. • Umiyak ang iyong inaalagaang sanggol na kapatid. Ano ang batayan sa iyong pagpilili sa kung anong gawain ang uunahin?
 • 3. Araw-araw, ang tao ay laging nahaharap sa sitwasyong kailangan niyang pumili. sitwasyon desisyon dahilan Pinipili ng tao ang bagay na nagdudulot ng labis na kapakinabangan.
 • 4. Kahulugan ng Ekonomiks • Ang ekonomiks ay pag-aaral kung paano tutugunan ang mga kagustuhan at pangangailangan ng tao sa pinakamahusay na paraan. • Nakatuon ito sa mapanuring pag-iisip at matalinong pagpapasya sa mga suliranin (economist’s perspective). • Sinisikap nitong mapalawak ang kakayahan ng tao sa pagbuo ng matalinong desisyon. • Pangunahing layunin nito ang pagtugon sa suliranin ng kakapusan.
 • 5. Kaisipan sa Pag-aaral ng Ekonomiks • Ang kagustuhan at pangangailangan ng tao ay walang katapusan. • Ang mga bagay na tumutugon sa kanyang kagustuhan at pangangailangan ay may hangganan. • Kailangang gumawa ng matalinong pagpapasya upang matugunan ng tao ang kanyang pangangailangan at kagustuhan gamit ang kanyang limitadong pinagkukunang-yaman. • Ang di-matalinong pagpapasya ng tao ay nagdudulot ng suliranin ng kakapusan.
 • 6. Mga Mahalagang Konsepto ng Ekonomiks Efficiency • Masinop na pamamaraan ng paggamit sa limitadong pinagkukunang-yaman upang matugunan ang mga pangangailangan at kagustuhan ng tao. • Pangunahing tuon ng pag-aaral ng ekonomiks ang paglago ng ekonomiya (economic growth) ng bawat bansa.
 • 7. Mga Mahalagang Konsepto ng Ekonomiks Equality • Pantay-pantay ang mga karapatan ng tao at ang distribusyon ng pinagkukunang yaman. • Ang yaman na mapapasakamay ng tao ay nakabatay sa hirap at haba ng kanyang pagpapagod sa pagkamit nito.
 • 8. Mga Mahalagang Konsepto ng Ekonomiks Sustainability • Ang paggamit ng mga pinagkukunang-yaman para tugunan ang mga kasalukuyang pangangailangan at kagustuhan nang hindi nanganganip ang kakayahan ng susunod na henerasyon na tugunan ito.
 • 9. Ekonomiks bilang Isang Agham Panlipunan • Ang agham panlipunan ay isang sangay ng kaalaman kung saan pinag-aaralan ang mga pag- uugali ng tao habang siya ay nakikipag-ugnayan sa kanyang kapwa at kapaligiran. • Isang displina ng agham panlipunan ang ekonomiks. Nakatuon ang ekonomiks sa pagsasagawa ng tao ng mga desisyon bilang pagtugon sa suliranin ng kakapusan.
 • 10. Ang Pamamaraang Siyentipiko Paglalahad ng Suliranin Pagbuo ng hinuha (Hypothesis) Aktwal na pagpapatunay o pagsubok Pagbibigay ng kongklusyon PAGLALAPAT
 • 11. Dibisyon ng Ekonomiks • Ang ekonomiks ay nahahati sa dalawang dibisyon: maykroekonomiks at makroekonomiks.
 • 12. Maykroekonomiks • Ang maykroekonomiks ay tungkol sa galaw at desisyon ng bawat bahay kalakal at sambahayan. Ito ay tumitingin sa bawat indibidwal na yunit – sambahayan, bahay- kalakal at industriya. Ang mga desisyon ng bawat indibidwal ay napakahalaga sa pag- unawa ng ekonomiya.
 • 13. Makroekonomiks • Ang makroekonomiks naman ay tumitingin sa kabuuang ekonomiya ng isang bansa. Sinusuri nito ang pambansang produksyon pati na ang pangkahalatang antas ng presyo at pambansang kita. Ito ay tumitingin sa kabuuan.
 • 14. Paghahambing sa Dalawang Dibisyon ng Ekonomiks Dibisyon ng Ekonomiks Produksyon Presyo Kita Maykro- ekonimiks Produksyon ng bawat industriya Presyo ng bawat kalakal Distribusyon ng kita ng bawat tao Makro- ekonomiks Pambansang Produksyon Kabuuang lebel ng presyo Pambansang kita
 • 15. Bilang Pagtatapos….. • Ang pag-aaral ng ekonomiks ay nakatutulong upang magkaroon ng tamang pagpapasya at pagpili ang tao.
 • 16. • Bakit mahalaga para sa mga kabataan ang pag-aaral ng ekonomiks? PAGPAPAHALAGA TAKDA:
 • 17. References: • EKONOMIKS 10 Araling Panlipunan – Modyul para sa Mag-aaral Unang Edisyon 2015 • Chua, Johannes L., Panahon, Kasaysayan at Lipunan (Ekonomiks) Ikalawang Edisyon, DIWA Publishing House • De Leon, Zenaida M. et. al. (2004), Ekonomiks Pagsulong at Pag-unlad, VPHI • Mateo, Grace Estela C. et. al., Ekonomiks Mga Konsepto at Aplikasyon (2012), VPHI • Nolasco, Libertty I. et. Al. , Ekonomiks: Mga Konsepto, Applikasyon at Isyu, VPHI
 • We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks