GRADE 10 ARALIN 2 ANG KAPALIGIRAN AT ANG CLIMATE CHANGE

Please download to get full document.

View again

of 39
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information Report
Category:

Education

Published:

Views: 5 | Pages: 39

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
GRADE 10 ARALIN 2 ANG KAPALIGIRAN AT ANG CLIMATE CHANGE
Transcript
 • 1. ANG KAPALIGIRAN AT ANG CLIMATE CHANGE
 • 2. CLIMATE CHANGE • Paglihis ng takbo ng klima mula sa nakasanayang pattern ng klima na naitala daang taon na ang nakalipas simula ika-20 na siglo. • Malaking suliranin ang climate change dahil nakasalalay sa nakasanayang pattern ng klima ang maraming hayop at halaman. Kung hindi sila makaaangkop sa bilis ng pagbabago ng klima mamatay sila.
 • 3. SANHI NG CLIMATE CHANGE • Ang Climate change ay napapalubha ng ng GLOBAL WARMING o ang patuloy na pag taas ng pangkalahatang temperatura ng daigdig. • Nagkakaroon ng global warming dahil sa pagbuga sa atmospera ng ng mga GREENHOUSE GAS
 • 4. • Ayon kila SEITZ at HITE angmga pangunahing greenhouse gas sa daigdig ay • Water vapor • Carbon dioxide • Methane • Nitrous oxide • Ozone • Mga Cloroflourocarbon o CFC • Kinukulob ng mga ito ang init na nagmumula sa araw.
 • 5. TAO. Nagsimula ang kontribusyon ng tao sa pagdami ng greenhouse gas noong nagsimula ang INDUSTRIAL REVOLUTION noong 1700s. Ito ang panahon na malawakan ang paggamit ng fossil fuel tulad ng langis ng naglalabas ng CARBON DIOXIDE at CARBON MONOXIDE.
 • 6. MGA DULOT NG CLIMATE CHANGE
 • 7. MAS MAINIT NA PANGAKALAHATANG TEMPERATURA NG DAIGDIG
 • 8. Kapag naging abnormal ang pag init ng mundo, magiging abnormal din ang pagbabago ng klima. Ayon sa datos nina Seitz at Hite, ang mundo ay iinit ng mulasa 1.8˚C - 4˚C sa katapusan ng ika-21 na siglo Kapag nagpatuloy ang ganitong pag-init ng temperatura, maari nating maratinf ang init noong MESOZOIC ERA o yung panahon pa ng mga dinosaurs.
 • 9. MAS MALALAKAS NA BAGYO
 • 10. Ang dahilan kung bakit namumuo ang bagyo ay dahil sa pag init ng karagatan, ang resulta nito ay ang paglakas ng mga bagyo. Mas makikita na ang epekto sa mas titinding lakas ng mga bagyong darating. Ayon sa sa eksperto, ang Yolanda ang pinakamalakas ng bagyo sa kasaysayan ng mundo. Ngunit hindi pa daw ito natatapos. Kung magpapatuloy ang pag init ng mundo at ang sukdulang pagbabago ng klima, magreresulta ito sa mga malalakas na bagyo.
 • 11. PAGTAAS NG TUBIG DAGAT
 • 12. • Dahil sa paginit ng mundo, ang mga yelo sa mga kabundukan at timog at hilagang polo ay natutunaw. Ang mga natunaw na yelo ay dadaloy patungo sa karagatan kung saan magdudulot ito ng pagtaas ng tubig
 • 13. • Ang taas ng tubig sa dagat ay maaring tumaas mula sa 0.18 na metro hanggang 0.59 metro.
 • 14. • Ang mga mababang lugar ay nanganganib mula sa pagtaas ng tubig sapagkat maari itong magdulot ng kanilang pagkalubog.
 • 15. • Ang KIRIBATI ay isang bansa sa Pacific Ocean, na nanganganib dahil sa patuloy na pagtaas ng tubig dagat.
 • 16. NAKAKAHAWANG SAKIT
 • 17. • Isa sa mga sakit na maaring kumalat ay ang VIRUS dala ng mga lamok. Dahil sa pagbabago ng klima ang populasyon ng lamok ay maaring tumaas
 • 18. • Maaring magdala ng mga delikado at nakahahawang sakit tulad ng dengue fever, malaria, yellow fever.
 • 19. PAGKASIRA NG AGRIKULTURA
 • 20. • Kapag mainit, sumosobra ang init at kapag tag- ulan naman ay somusobra ang dami ng ulan. • Malaki ang epekto nito sa agrikultura dahil hindi lahat ng maaring itanim ay kayang mabuhay sa lahat ng klase ng panahon. • Magdudulot ito ng pagkamatay ng pananim at mababawasan ang kita ng mga magsasaka at magkukulang ang pagkain ng bansa.
 • 21. PAGBABAGO NG ECOSYSTEM
 • 22. • Ang ECOSYSTEM ay isang lugar kung saan ang mga nakatira dito ay likas na nagkakaroon ng mga pag-uugnayan. • Dahil sa sukdulan ang pagbabago, mahirap hulaan kung ano ang susunod na mangyayari sa klima.
 • 23. • Kung gayon, mas mahirap maging handa sa ganitong mga pagbabago. Isa pang matinding hamon ng pagbabago ng klilma na ito ay hindi lamang sa isang lugar. Ito ay nangyayari sa boung mundo.
 • 24. SOLUSYON SA CLIMATE CHANGE? O PAANO MAIIWASAN ANG CLIMATE CHANGE
 • 25. 1. SUMUPORTA AT SUMALI SA MGA USAPIN UKOL SA KUNG ANO ANG CLIMATE CHANGE.
 • 26. 2. MAGIN RESPOSABLING MAMAMAYAN AT WAG MAGSUNOG NG MGA PLASTIK
 • 27. 3. MAGING MATIPID SA ENERHIYA
 • 28. 4. TIGILAN ANG PAG PUTOL NG MGA PUNONG KAHOY BAGKOS MAGTANIM NITO
 • 29. 5. GUMAMIT NG BIOFUELS
 • 30. INDIVIDUAL WORK • Isulat sa ½ sheet of paper • Ipasa bukas. • “Paano ka makakatulong sa pangangalaga sa kalikasan?
 • 31. GROUP PERFORMANCE • Bumuo ng isang commercial na tumatalakay sa epekto ng climate change Pamatanyan Mahusay (5 pts) Katamtaman (3 pts) Kailangan pang magsanay (1pt) Kawastuhan ng mga konsepto Kaangkupan ng mga diyalogo Linaw ng Mensahe Pagkamalikhain
 • We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks