DLL 1st Quarter Week 2 Aral Pan 10 Kontemporaryung Isyu (17-18)

Please download to get full document.

View again

of 4
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information Report
Category:

Education

Published:

Views: 221 | Pages: 4

Extension: PDF | Download: 11

Share
Related documents
Description
Maaaring i-modify ang DLL na ito.
Transcript
 • 1. School PANGPANG NATIONAL HIGH SCHOOL Grade Ika-10 Baitang Teacher MR. DIEGO C. POMARCA JR. Subject Mga Kontemporaryong Isyu Time 10 Diamond 10 Ruby 7:30 – 8:30 (Mon, Tue & Thu, Fri) 1:00 - 2:00 (Mon-Thu) Grading Period 1st Quarter – Week 2 DATE: June 12, 2017 June 13, 2017 June 14, 2017 June 15, 2017 June 16, 2017 Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday I. OBJECTIVE A . Content Standards Ang mga mag-aaral ay may pag-unawa sa sanhi at implikasyon ng mga lokal at pandaigdigang isyung pang-ekonomiya tungo sa pagkamit ng pambansang kaunlaran. B . Performance Standards Ang mag-aaral ay nakabubuo ng programang pangkabuhayan (livelihood project) batay sa mga pinagkukunang yaman na matatagpuan sa pamayanan upang makatulong sa paglutas sa mga suliraning pangkabuhayan na kinakaharap ng mga mamamayan. C. Learning Competencies/ Objectives Write the LC code for each Naipaliliwanag ang konsepto ng Kontemporaryong Isyu. AP10IPE- Ia-1 Naipaliliwanag ang konsepto ng Kontemporaryong Isyu. AP10IPE- Ia-1 Nasusuri ang kahalagahan ng pagiging mulat sa mga kontemporaryong Isyu. AP10IPE- Ia-2 Nasusuri ang kahalagahan ng pagiging mulat sa mga kontemporaryong Isyu. AP10IPE- Ia-2 II. CONTENT *Kahulugan ng Kontemporaryong Isyu *Katuturan ng pag-aaral ng Kontemporaryong Isyu *Kahulugan ng Kontemporaryong Isyu *Katuturan ng pag-aaral ng Kontemporaryong Isyu *Kahalagahan ng pag-aaral ng mga Kontemporaryong Isyu bilang larangan o disiplina sa Araling Panlipunan *Kahalagahan ng pag-aaral ng mga Kontemporaryong Isyu bilang larangan o disiplina sa Araling Panlipunan III. LEARNING RESOURCES A. References 1. Teacher’s Guide pages pp ______ pp ______ pp ______ pp ______ 2. Learner’s Material pages pp ______ pp ______ pp ______ pp ______ 3. Textbook pages Batayang Aklat sa Ekonomiks Pp ______ Batayang Aklat sa Ekonomiks Pp ______ Batayang Aklat sa Ekonomiks Pp ______ Batayang Aklat sa Ekonomiks Pp ______ 4. Additional Materials for Learning Resource Portal http://diegopomarca.wixsite.com/ undercover https://www.slideshare.net/Diego Pomarca https://www.linkedin.com/in/dieg o-pomarca-765059131/ http://diegopomarca.wixsite.com /undercover https://www.slideshare.net/Dieg oPomarca https://www.linkedin.com/in/die go-pomarca-765059131/ http://diegopomarca.wixsite.com/ undercover https://www.slideshare.net/Diego Pomarca https://www.linkedin.com/in/dieg o-pomarca-765059131/ http://diegopomarca.wixsite.com /undercover https://www.slideshare.net/Dieg oPomarca https://www.linkedin.com/in/die go-pomarca-765059131/
 • 2. B. Other Learning Resources Curriculum Guide, pp. 214 Curriculum Guide, pp. 214 Curriculum Guide, pp. 214 Curriculum Guide, pp. 214 IV. PROCEDURES A. Reviewing previous lesson or presenting the new lesson *Picture Analysis (Martial Law sa Mindanao, Same Sex Marriage at Global Warming) *Pagsusuri ng Isyu (Martial Law sa Mindanao) *Pagbasa ng artikulo ni Leila Salaverria mula sa Philippine Daily Inquirer, *Balik-aral tungkol sa nakaraang aralin. *Balik-aral tungkol sa nakaraang aralin. B. Establishing a purpose for the lesson Paglalahad ng mga layunin at tunguhin (kasama na ang mga paglilinaw mula sa mga mag- aaral) 1. Natutukoy kahulugan at katuturan ng pag- aaral ng mga kontemporaryong isyu sa lipunan. 2. Nailalarawan ang saklaw ng pag-aaral ng asignatura kabilang ang mga paksa nito. Paglalahad ng mga layunin at tunguhin (kasama na ang mga paglilinaw mula sa mga mag- aaral) 1. Natutukoy ang mga batayang konsepto sa pag-aaral ng Kontemporaryong Isyu. Paglalahad ng mga layunin at tunguhin (kasama na ang mga paglilinaw mula sa mga mag- aaral) 1. Nailalahad ang interes at pag-unawa sa pag- aaral ng kasayasayan ng Ekonomiks . Paglalahad ng mga layunin at tunguhin (kasama na ang mga paglilinaw mula sa mga mag- aaral) 1. Nailalahad ang interes at pag-unawa sa pag-aaral ng kasayasayan ng Ekonomiks . C. Presenting examples/ instances of the new lesson Pagtukoy ng Isyu gamit ang mga larawang naglalarawan sa mga kaganapan sa ating lipunan. (Mga Kontemporaryong Isyu). Reading Drills (Mga Batayang Konsepto sa pag- aaral ng mga kontemporaryong Isyu) D. Discussing new concepts and practicing new skills #1 Kahulugan ng salitang “Kontemporaryong Isyu” (Paggamit ng Graphic Organizer) Iba’t-ibang uri ng kontemporaryong Isyu GAWAIN 3: Listahan ng Isyu Pagsusuri ng mga Headline (Ang bawat pangkat ay maglalahad ng kanilang pananaw, reaksyon at opinyon) E. Discussing new concepts and practicing new skills #2 Mga layunin ng pag-aaral ng mga kontemporaryong isyu sa lipunan Pagkakaiba ng PERSONAL at PANLIPUNANG ISYU. Pagsisipi ng mga Isyu sa print, visual o social media
 • 3. (Pagbibigay ng mga panuntunan at gabay para maitaguyod ang mapanuri ngunit maayos na paggamit sa mga sipi ng hindi nalalabag ang journalistic o research ethics) F. Developing mastery (Leads to Formative Assessment 3) Pagbasa ng mga salita (Reading Drill) – Piling Konsepto sa pag-aaral ng mga Kontemporaryong Isyu Pagtukoy sa iba’t-ibang kontemporaryong isyu sa lipunan G. Finding practical application of concepts and skills in daily living Sa isyu ng DEATH PENALTY tatayain ang pananaw ng mga mag-aaral. (Pagbubuo ng Pananaw at Paninindigan sa isyu) Pagbibigay ng mga halimbawa ng sitwasyon o karanasan sa buhay na kung saan kinakailangang mamili ang isang tao ng desiyon o pasya. Gawain 4: Mga Isyung ‘to Mula sa Social Media H. Making generalizations and abstractions about the lesson EQ: Mahalaga ba para sa’yo ang pag-aaral ng mga kontemporaryong isyu sa lipunan. EQ: Ano ang pagkakaiba ng personal at panlipunang isyu? EQ: Paano magiging mapanuri ang isang indibidwal sa pagsisipi ng mga artikulo sa iba’t-ibang media? I. Evaluating learning Open-ended question: Sa isyu ng Terorismo, ang pagbibigay ba ng ransom kapalit ng kaligtasan ng mga bihag ay dapat o hindi dapat? Bakit? Open-ended question: Ikaw ay bahagi ng masalimuot na lipunan. Gaano ka kamulat sa mga kontemporaryong isyu? J. Additional activities for application or remediation Kasunduan: Bubuoin ang limang pangkat sa klase at magsasaliksik ng mga piling isyu. Gawan ito ng buod. Ihanda at talakayin ito sa klase sa susunod na sesyon. V. REMARKS HOLIDAY (Independence Day) VI. REFLECTION A. No. of Learners who earned 80% in the evaluation ___Formative Assessment: (Paper-Pencil Test) ___ Summative Assessment/Test
 • 4. Grade 10 Diamond (______ ___, 2017) Grade 10 Ruby (________ ___, 2017) ___ sa ___ na kabuuang bilang ng mag- aaral ___sa ___ na kabuuang bilang ng mag- aaral Gawain ____: ___________________________ Grade 10 Diamond (______ ___, 2017) Grade 10 Ruby (________ ___, 2017) ___ sa ___ na kabuuang bilang ng mag- aaral ___sa ___ na kabuuang bilang ng mag- aaral B. No. of Learners who require additional activities for remediation who scored below 80% ___ Formative Assessment: (Paper-Pencil Test) ___ Summative Assessment/Test Grade 10 Diamond (______ ___, 2017) Grade 10 Ruby (________ ___, 2017) ___ sa ___ na kabuuang bilang ng mag- aaral ___sa ___ na kabuuang bilang ng mag- aaral Gawain ____: ___________________________ Grade 10 Diamond (______ ___, 2017) Grade 10 Ruby (________ ___, 2017) ___ sa ___ na kabuuang bilang ng mag- aaral ___sa ___ na kabuuang bilang ng mag- aaral C. Did the remedial lessons work? No. of Learners who have caught up with the lessons D, No. of Learners who continue to require remediation E. Which of my teaching strategies worked well? Why did these work? Paggamit ng Visual Material (Flash Cards / Meta Strips) at pagkakaroon ng Reading Drills *Nakatulong ang mga ito sa pagtukoy ng kakayahan ng mga mag-aaral na bumasa. Mainam din ang paggamit ng Projector at LCD sapagkat napapabilis nito ang delivery ng instruction o pagtuturo. Madali ang pagbubuklod ng mga mag-aaral. F. What difficulties did I encountered which my principal or supervisor can help me solve? *Hindi madali ang paggamit ng LCD at Projector sapagkat nangangailangan ito ng panahong ilalaan sa installment. Sa aking naranasan, umaabot ang installment ng gadget ng 10 hanggang 15 minuto. *Nangangamba ako nab aka masira ang Projector sa paulit-ulit na paggamit nito kung saan kailangan pa itong ilipat mula sa isang silid patungo sa ibang silid-aralan. Hindi ko lubos batid kung saklaw ito ng specifications sa paggamit. G. What innovation or localized materials did I use/discover which I wish to share with other teachers? *Sinubukan kung gumawa ng aking sariling slide presentation gamit o sa tulong ng mga mahahalagang datos at impormasyon na makikita, matatagpuan at magagamit sa lokal na komunidad. *Akin ding napag-alaman sa pamamagitan ng pananaliksik ang papel na ginagampanan ng pagkakaroon ng social media account kagaya ng mga sumusunod kong mga accounts: http://diegopomarca.wixsite.com/undercover https://www.slideshare.net/DiegoPomarca https://www.linkedin.com/in/diego-pomarca-765059131/
 • We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks