Banghay Aralin sa Araling Panlipunan X

Please download to get full document.

View again

of 4
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information Report
Category:

Project Management

Published:

Views: 127 | Pages: 4

Extension: PDF | Download: 1

Share
Related documents
Description
Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inasaahang: 1. naipapalawanag ang mga salik kung bakit nagkakaroon nang kakapusan; 2. naihahambing kung ano ang pagkakaiba ng kakapusan at kakulangan; at 3. naipapahayag ang damdamin tungkol sa kung paano
Transcript
  Filamer   Christian   UniversityAutonomous   Status   –   CHEDCollege   of     Teacher   EducationAccredited level IV – ACSCU –AAIo!as Avenue" o!as City" Ca#i$ Banghay Aralin sa Araling Panlipunan X I%&A'U(I( )ag*ata#os ng aralin" ang mga mag+aaral ay inasaahang,-% nai#a#ala.anag ang mga sali* *ung /a*it nag*a*aroon nang *a*a#usan01% naihaham/ing *ung ano ang #ag*a*ai/a ng *a*a#usan at *a*ulangan0 at2% nai#a#ahayag ang damdamin tung*ol sa *ung #aano maii.asan ang mga suliranin nang *a*a#usan at *a*ulangan% II%)A(3(I&A&A4A( (3   )A35ATUT6  “Konsepto ng Kakapusan A%5agamitan, 4ultimedia+#ro7ector" )o.er)oint )resentation" cartolina" #entel#en mga /ilihin%8%Sanggunian, 3ideon )% Carna7e"et+al"% )am/ansang e*onomiya at #ag+unlad -9" VidalC%)ag#a#a#ahalaga, :;ag mag a*saya< III. STATEHI'A   SA   )A35ATUT6A%)animulang 3a.ain -% )ag/a/ali*+aralAng ating huling #inag+aralan ay tung*ol sa e*onomi*s= Ano ang e*onomi*s=Sino ang tinaguriang ama ng e*onomi*s=Ano ang dala.ang sangay ng e*onomi*s=1% )agganya* )umili na ng dala.ang   /oluntaryo mula sa mag+aaral /a.at isa ay /i/igyang nag #era #ara i#ag/ili% Ang ang unang /oluntaryo ay /i/iyan ng -9 #eso" at ang #angala.ang /oluntaryo naman ay /i/igyan ng >9 #esos% 6o/ser/ahan ng mag+aaral ang dala.ang mamimili%  8% )aglinang ng ga.ain -% )aglalahad Dahil mayroon na *ayong nalalaman tung*ol sa e*onomi*s"ngayon ay duma*o naman tayo sa ating /agong tala*ayan ang 5onse#to ng 5a*a#usan1% )agtatala*ay A% )agtu*las ng dating *aalaman Sa inyung #alagay /a*it mahalagang #ag+aralan ang *a*a#usan=Sino sa inyo ma*a#ag/igay ng *ahulugan ng *a*a#usan%Ang dala.ang uri ng *a*a#usanSino ang ma*a#ag/i/igay *ung ano ang dala.ang uri ng *a*a#usan=Ano ang *ahulugan ng A/solute scarcity=Sino ang ma*a#ag/igay ng halim/a.a ng non rene.a/le na #inag*u*unang yaman=Ano ang *ahulugan ng elative scarcity=(gayon /ilang tao anu+ano ang iyong #angangalinganAno naman ang iyong *agustuhan= mag/igay ng halim/a.a%Ang *a*a#usan ay umiiral Dala.ang *alagayanAno ang dala.ang *alagayan ng *a*a#usan=Ano ang #isi*al na *alagayan=Ano ang *alagayang #ang*aisi#an=)ag*a*ai/a ng 5a*a#usan at *a*ulangan(gayon sino sa inyo ang may alam *ung ano ang #ag*a*ai/a nga dala.a=8a*it mahalagang malaman natin ang #ag*a*ai/a ng *a*a#usan at *a*ulangan=4ga #alatandaan ng *a*a#usanSa inyong #alagay anu+ano *ayaang mga #alatandaan ng *a*a#usan=Ano *aya ang #alatandaan ng *a*a#usan sa ating li*as na yaman=Ano *aya ang #alatandaan ng *a*a#usan sa yamang tao=Ano naman sa ating yamang *a#ital=5a*a#usan at *adahilanan nito0 Sino ang ma*a*a#ag/i/igay ng halim/a.a ng dahilan ng *a*a#usan  8% )ang*atang 3a.ain )ara sa #ang*atang 3a.ain hahatin ang mga mag+aaral sa dalang gru#o ang sa *anan ay ang unang #ang*at ang sa *ali.a *o naman ay ang #angala.ang #ang*at )anuto, Isulat sa venn diagram *ung ano ang mga #ag*a*atulad at #ag*a*ai/a ng *a*a#usan at *a*ulangan% Iuulat ng lider ang inyung gina.a%C% )ag#a#ahalaga sa #ag*atuto )aano natin maii.asan ang *a*a#usan= )aano *aya natin malulutas ang #ro/lema sa *a*a#usan= Ano *aya ang ating #.eding ga.in u#ang hindi natin mararanasan ang *a*a#usan= C% )ang.a*as na 3a.ain-?)aglalahat Ano ang *a*a#usan=Ano ang 5a*ulangan=Ano ang #ag*a*ai/a ng *a*ulangan at *a*a#usan=1?)aglala#at 8ilang isang mag+aaral #aano mo maii.asan ang *a*a#usan=8ilang isang consyumer ano ang iyong gaga.in u#ang ma*a*ati#id=8ilang isang mag+aaral #aano mo hahara#in ang *a*a#usan sa oras=)aano natin maii.asan ang *a*a#usan sa #ag*ain= IV% PAGTATAYA )anuto, )iliin sa *ahon ang mga tamang sagot   A/solute scarcity *a*a#usan *a*ulangan elative scarcity (on rene.a/le resources -%5a*a#usan *a#ag nahihira#an ang *ali*asan at tao na #aramihin at #ag+i/ayuhin ang *a#a*ina/angan ng #inag*u*unang+yaman1%Ito naman ay tumutu*oy sa isang *agana#an *ung saan hindi *ayang ma#unan ng dami ng malili*hang #rodu*to ang dami ng #lanong #ag*onsumo%2%Ang *a*a#usan *a#ag ang #anga*u*unang+yaman ay hindi ma*aaga#ay sa .alang hanggang #angangailangan at *agustuhan ng tao"@%Ito ay tumutu*oy sa di+*asa#atang #inag*u*unang+yaman u#ang ma#unan ang #angangailangan at *agustuhan ng tao%>%Ito ay ang hindi na#a#alitan na #inag*u*unang yaman% V.Takdang Aralin Panuto : Sagutan ang mga *atatanungan at ilagay sa  na #a#el-%Ano ang #.ede mong ga.in u#ang mai.asan ang *a*a#usan= I#ali.anag1%Isalaysay ang iyong *aranasan sa tung*ol sa *a*a#usan% osher viem D% )aras 8SED IIDr% Bonathan )% &eal De*ano
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks