Aralin 1.2 Ang Alegorya ng Yungib

Please download to get full document.

View again

of 58
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information Report
Category:

Weather And Climate

Published:

Views: 80 | Pages: 58

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Aralin 1.2 Ang Alegorya ng Yungib
Tags
Transcript
  Layunin ng Pag-aaral A. Natatalakay sa mga mag-aaral ang katangian,elemento, istruktura, wika at estilo ng SanaysayB. Naipaliliwanag ang pangunahing paksa at  pantulong na mga ideya sa napakinggangimpormasiyon sa radio o iba pang anyo ng mediaC. Natatalakay ang ilang impormasiyon sa bansangGreece  D. Natutukoy ang mga salitang magkakapareho o magkakaugnay ang kahuluganE. Naibabahagi ang sariling reaksiyon sa ilangmahahalagang ideyang nakapaloob sa binasang akdasa pamamagitan ng brain stormingF. Nasusuri ng malalim ang akda batay sa pangkatanggawain at pagsusuriG. Nagagamit ang angkop na mga pahayag sa pagbibigay ng sariling pananaw  H. Natatalakay ang wastong gamit ng angkop na pagpapahayagI. Natitiyak ang kaalaman ng mga mag-aaral saangkop na pagpapahayag sa pamamagitan ng mga pagsasanay
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks