Ang gampanin ng mga mamimili

Please download to get full document.

View again

of 11
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information Report
Category:

Economy & Finance

Published:

Views: 9 | Pages: 11

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Mga katangian ng matalinong mamimili. Visual Aid for short discussion.
Transcript
 • 1. Ang Gampanin ng mga mamimili/ konsyumer
 • 2. Konsyumer  Mga taong bumibili at gumagamit ng mga produkto at serbisyo upang matugunan ang kanilang pangangailangan at magtamo ng kasiyahan.
 • 3. Mga Katangian ng Matalinong Mamimili Makatwiran May Alternatibo Hindi nagpa-panic buying Hindi nagpapadala sa anunsiyo Mapanuri Sumusunod sa budget Hindi Magpapadaya
 • 4. Makatwiran  Mahalaga ang bawat sentimo ng ating pera, kaya sinisiguro ng bawat konsyumer na kapaki-pakinabang ang mga binibiling produkto. Masusing tinitingnan ang kalidad at presyo ng bawat produkto dahil sa limitado ang badyet sa pamimili. Iniisip din ang kasiyahan na matatamo sa pagpili at pagbili ng produkto.
 • 5. May Alternatibo  Minsan, ang kita ng tao ay di-sapat para bilhin ang isang produkto. Sa ganitong sitwasyon, ang konsyumer ay kailangang marunong humanap ng alternatibong produkto na makatutugon din sa pangangailangan.
 • 6. Hindi nagpa-panic buying  Ang matalinong konsyumer ay hindi nababagabag sa artipisyal na kakulangan ng mga produkto sa pamilihan. Alam niya ang ganitong kalagayan ay pansamantala lamang na umiiral.
 • 7. Hindi nagpapadala sa anunsiyo  Ang kalidad ng produkto at ang kapakinabangan na matatamo sa pagbili ng produkto ang isinasaalang-alang at hindi ang pag-aanunsiyo ng produkto, kung saan kilalang tao ang ginagamit sa pag-eendorso.
 • 8. Mapanuri  Bago bilhin ang isang produkto, matiyagang sinusuri ang lahat ng bahagi ng produkto, pinag-aaralan ang sangkap, puwesto, timbang, at expiration date.
 • 9. Sumusunod sa BUdget  Bumibili ang konsyumer ng ayon sa kanyang kakayahan kaya gustong-gusto nila ang pagkakaroon ng mga “sale”, buy one take one promo, at hanggang maaari iniiwasan ng konsyumer ang mangutang upang ipambili ng mga produktong hindi kailangan.
 • 10. Hindi Magpapadaya  Ang matalinong konsyumer ay laging alerto, aktibo, mapagmasid at handang labanan ang mga maling Gawain ng mga negosyante at nagtitinda.
 • 11. Thank you for listening!! And now, here’s a dancing duck!
 • We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks