Ang Bangis ng Kaisipang Postmodernismo sa Kultura ng Kabataan: Pagsasakultura ng Ebanghelyo sa Pamamagitan ng Media

Please download to get full document.

View again

of 9
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information Report
Category:

Math & Engineering

Published:

Views: 0 | Pages: 9

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Join ka ba 'tol? Ang mga salitang ito ay isa mga karaniwang katanungan na sinasambit ng isang kabataan upang hikayatin ang iba na sumama sa kanyang hindi kaaya-ayang gawain. Sa kultura ng mga kabataan kasalukuyan, ang lason ng kaisipang
Transcript
   LCCS-I-006 1 Proceedings of the DLSU Research Congress Vol. 3 2015   Presented at the DLSU Research Congress 2015 De La Salle University, Manila, Philippines March 2-4, 2015  Ang Bangis ng Kaisipang Postmodernismo sa Kultura ng Kabataan: Pagsasakultura ng Ebanghelyo sa Pamamagitan ng Media Dalmacito A. Cordero Jr. De La Salle University –   Manila / De La Salle –   College of St. Benilde dalmacito.cordero@dlsu.edu.ph / dalmacito.cordero@benilde.edu.ph Abstract : Join ka ba ‘tol? Ang mga salitang ito ay isa mga karaniwang katanungan na sinasambit ng isang kabataan upang hikayatin ang iba na sumama sa kanyang hindi kaaya-ayang gawain. Sa kultura ng mga kabataan kasalukuyan, ang lason ng kaisipang postmodernismo ay patuloy na kumakalat sa kanilang pagkatao. Isa itong kaisipan na kumikiling sa kalayaan ng tao na ipahayag ang sarili na hindi kinakailangang naaayon sa batas sapagkat ito mismo ay pabagu-bago at depende sa kulturang ginagalawan. Walang ganap na katotohanan kundi ito ay iba-iba sa pananaw ng bawat tao at sa kanyang kultura na kinabibilangan. Sa saliksik na ito, ipinaliwanag ang epekto ng kaisipang postmodernismo sa dalawang aspeto kaugnay sa kultura ng kabataan: ang sekswal na imoralidad at ang karahasan. Pinili ang mga isyu ng premarital sex sa unang aspeto at ang masalimuot na ritwal na hazing na isinasagawa sa mga fraternities sa ikalawa. Ginawa ito sa pamamagitan ng masusing pag-uugnay ng mga katangian ng kaisipang ito ayon sa ipinapahayag at ikinikilos ng mga kabataan. Tinalakay rin ang impluwensya ng kaisipang ito sa isa sa pinakasikat na elemento sa lipunan  –   ang   media. Nagbigay ng mga halimbawa sa mga iba’t -ibang anyo ng media na kung saan nasasalamin ang kaisipang ito. Dahil sa suliraning ito, pinagsumikapang tuklasin ang mabisang paraan para patingkarin ang papel ng Ebanghelyo sa kultura ng mga kabataan. At sa huli, napatunayan na ang media mismo ay isa sa mga mabisang paraan o istratehiya sa silid-aralan para labanan ang salot na ito. Ang pagsasalin at paglalapat ng mga aral ng Ebanghelyo ay isinagawa sa mga iba’t -ibang anyo ng media. Ito ay mahirap at mabusising paghahanda para sa mga guro pero mabisa naman at nakakapagdulot ng ginhawa ng kalooban bilang isang tagapagturo. Mga Susing Salita kabataan; postmodernismo; karahasan; sekswal na imoralidad;   media PANIMULA Oh Shit! Yummy!   Ito ang mga nakakagulat na mga katagang narinig ko sa isa sa tatlong mag-aaral na kumakain ng hamburger sa pasilyo ng isang gusali dito sa La Salle. Sa buong akala ko ay tinutukoy niya ang masarap na hamburger na kanyang kinakain ngunit mali pala ako. Lahat sila ay nakatitig sa isang maganda at maalindog na babaeng dumaan sa kanilang harapan. Ito ay nakasuot ng damit pantaas na hapit na hapit sa kanyang katawan at maikling palda. At ng makaraan na ito, sabay-sabay silang sumunod ng tingin sa likuran ng babae sabay sambit ang mga mapaglinlang na mga katagang iyon. Hinaluan pa ito ng nakakaloko at mahinang tawanan . Animo’y para silang mga gutom na leon na handang sagpangin ang isang walang labang tupa. Dahil sa pangyayaring ito, aking napagtanto kung gaano na kababa ang moralidad ng mga kabataan sa kasalukuyan. Sa kanilang makabagong kultura, ang ilan sa kanila ay tahasang babad na pagdating sa mga usaping sekswalidad at karahasan. Ito marahil ang dulot ng kaisipang postmodernismo , isang kaisipang kumikiling sa maluwag na pagtanggap at pagsunod sa batas, maging ito ay sa kalikasan o moralidad.  Ang mahalaga ay ang kalayaan ng tao na ipahayag   LCCS-I-006 2 Proceedings of the DLSU Research Congress Vol. 3 2015   Presented at the DLSU Research Congress 2015 De La Salle University, Manila, Philippines March 2-4, 2015 ang sarili na hindi kinakailangang naaayon sa batas sapagkat ang batas mismo ay pabagu-bago at depende sa kulturang ginagalawan. Sa pag-aaral na ito, aking tatalakayin ang masamang impluwensiya ng postmodernismo sa dalawang aspeto sa kultura ng kabataan: sekswal na imoralidad at karahasan. Tatalakayin ko rin ang epekto nito sa isa sa pinakamaimpluwensyang elemento sa lipunan  –   ang media. Magbibigay ako ng mga halimbawa sa mga iba’t -ibang anyo ng media na kung saan nasasalamin ang kaisipang ito. Bilang isang guro ng Teolohiya, akin ding pagsusumikapang tumuklas ng mabisang paraan para patingkarin ang papel ng Ebanghelyo sa kultura ng ating mga kabataan. Sa bandang huli, hangad ko na maliwanagan ang kanilang pag-iisip at mapagtanto na mas may katuturan ang mga maka-Diyos na gawain kaysa sa mga makamundong gawi. Nararapat na makintal sa kanilang puso at isipan na mas may katuturan ang pagkiling kay Kristo kesa sa kung anuman ang naibibigay na layaw ng mundo.  ANG LASON NG KAISIPANG POSTMODERNISMO  Ang postmodernismo ay isang kanluraning teoryang kritikal na pinabubulaanan at tinututulan ang mga itinalaga at naiambag ng panahong modernismo. Ibig sabihin nito, walang tiyak at eksaktong katotohonan ang inihahain sa atin ng siyensya kung kaya’t dapat nating pagdudah an ang mga teorya at paniniwala na binuo nito. Kabiguan lamang ang naidulot nito kung kaya’t hindi naman napabuti ang kalagayan ng mundo. Malawakan pa rin ang pagbagsak ng ekonomiya at kabilaan ang giyera sa ibat-ibang bansa. Sa postmodernismo, lahat ng mga teorya at paniniwalang ito ay maaaring magbago dahil sila ay bunga at likha lamang ng lipunan o mga social constructs na nagbabago rin naman. Katulad ng nabanggit sa itaas, ang mahalaga ay ang kalayaan ng tao na ipahayag ang sarili na hindi kinakailangang naaayon sa batas sapagkat ang batas mismo ay pabagu-bago at depende sa kulturang ginagalawan. Kumbaga sa isang aklat, ang kahulugan na nais iparating ng may-akda nito ay walang saysay kundi ang bumabasa mismo ang nagbibigay ng kahulugan sa kanyang aklat. At dahil marami ang nagbabasa, maaaring marami din ang interpretasyon ng katotohanan tungkol dito at posible rin namang taliwas sa nais ipa-kahulugan ng may-akda. Itinanim sa ating isipan ng modernismo na kailangang may iisang ganap na katotohanan o absolute truth na nagbubuklod sa lahat ng bagay ngunit taliwas dito ang postmodernismo na nagsasabing wala ito at kung meron man, may iba- ibang interpretasyon ito sa iba’t -ibang sulok ng mundo at iba-iba rin ang pananaw ng bawat tao. Ang katotohanan ay iba-iba sa bawat kultura at kasunod nito ay ang pagbabagu-bago ng moralidad ayon sa napagkasunduan ng mga tao sa partikular na panahon. Ano ang kahulugan nito pagdating sa usaping ispiritwal at moralidad? Simple lang, dahil walang ganap na katotohanan sa mundo at ang Diyos ng Kristiyanismo ay ang ganap na katotohanan o Absolute Truth, samakatuwid, walang Diyos. Sa mas maluwag na usapin, dahil ang katotohanan ay may maraming mukha at naiiba sa bawat pananaw ng mga tao, maaaring may Diyos para sa akin pero sa iyo ay wala o sa kabaliktaran. Kasunod nito ay ang hindi paniniwala na may ganap na batas ng moralidad. Ang moralidad ng tao ay maaaring magbago batay sa kanilang napagkasunduan at depende rin sa pangangailangan. Iba-iba rin ang moralidad sa bawat kultura. Kung anu ang masama sa Pilipinas ay maaaring mabuti naman sa ibang bansa at ang masamang ito ay maaaring maging mabuti sa kalaunan. Ayon nga kay Ruth Merttens (1994), ang postmodernismo ay nauugnay din sa kaisipang post-structuralist na kung saan salungat ito sa diwa ng Kristiyanismo at ito rin ay hindi makatao. Mula sa mga paglalarawang ito, makikita natin ang hindi kanais-nais na katangian nito sa aspeto ng moralidad at ispiritwalidad ng mga tao. EPEKTO NG POSTMODERNISMO SA KULTURA NG KABATAAN Napakatingkad ng mga epekto ng kaisipang postmodernismo sa kultura ng mga kabataan sa kasalukuyan. Sa karanasan na inilahad ko sa panimula ng artikulong ito, ang moralidad ng mga kabataan ay tunay na unti-unting nahuhulog sa patibong ng postmodernismo. Tatalakayin ko ang mga epektong ito sa dalawang aspeto: sekswal na imoralidad at karahasan. Maraming kabataan ngayon, Kristiyano man o hindi, ang walang takot na nakikisangkot sa premarital sex o ang pakikipagtalik ng hindi pa o bago pa man ang sakramento ng kasal. Ibinabalik nito ang tinatawag na Sexual Revolution noong 1960-1980 na nangyari sa mga kanluraning bansa. Binago nito ang buong balangkas ng pag-iisip sa Amerika pagdating sa sex. Nasa karapatan daw ng tao kung gusto niyang makipagtalik kahit hindi pa siya kasal (Risman at Schwartz, 2002). Ibig sabihin lang nito, nasa kagustuhan na ng tao kung gusto niyang makipagtalik kahit hindi naaayon sa estado niya sa   LCCS-I-006 3 Proceedings of the DLSU Research Congress Vol. 3 2015   Presented at the DLSU Research Congress 2015 De La Salle University, Manila, Philippines March 2-4, 2015 buhay. Dagdag pa ni David Allyn (2000), ang CEO ng Oliver Scholars, isang organisasyong naglilingkod sa mga kabataan, inuuna daw ng mga kabataan sa panahon na ito ang mga luho at “pasarap” sa buhay kaysa ang kanilang kinabukasan. Bakit kaya nangyayari ito kahit sa kasalukuyan? Isinasaad ng postmodernismong kaisipan na walang sinuman ang nag-aangkin ng kung ano ang ganap na tama kung kaya’t may kalayaan ang lahat na gawin ang bagay na naisin niya kung para sa kanya ito ang tama. May mga kabataan na hindi kumikilala sa batas ng moralidad. Ang mas malalang paglalarawan pa nga ni John Sinclair, lahat daw ng tao ay dapat may kalayaan na makipagtalik kung kailan at saan niya gusto… maaaring sa kama, sa sahig, sa upuan, sa kalye, sa parke, o sa damuhan man” (Farber, 1994).  Nakapanlulumo ang mga pangungusap na ito. Kung noon ay sikat pa ang katagang true love waits na nangunguhulugang ang pakikipagtalik ay kayang makapaghintay hanggang matapos pa ang kasal, ngayon ay true love permits na. Ibig sabihin, kung talagang totoo ang pagmamahal ng kasintahang babae, kailangang patunayan niya ito sa kasintahang lalaki sa pamamagitan ng sex, hindi sa dama kundi sa kama, at hindi rin sa puso kundi sa puson. Ayon nga sa pagsasaliksik ng University of the Philippines Population Institute (UPPI) at Demographic Research and Development Foundation, Inc. (DRDF) na tinatawag na 2013  Young Adult Fertility and Sexuality Study, isa sa bawat tatlong kabataan sa Metro Manila na may edad na 15-24 taong gulang ay may karanasan na sa pakikipagtalik o sex bago pa man ikasal (Aquino, 2014). Dahil dito, hindi kaduda-duda na malaking bahagdan din sa mga kabataan ang nabubuntis ng wala sa panahon at ilan sa kanila ay may sakit na  AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) o anumang STD (Sexually Transmitted Diseases). Pagdating naman sa usapin ng karahasan, iminumungkahi rin ng postmodernismo ang kalayaan ng tao na mag-aklas, magtipon sa kalye, at minsan ay maging marahas kung kinakailangan sa tuwing makakaranas siya ng maling pagtrato sa lipunan. Nasaan na kaya ang paraaan ng mahinahong usapan o dayalogo? Datapwa’t likas sa tao na maramdaman niya na siya ay kabilang sa isang komunidad dahil nagbibigay ito ng pagkilala o sense of belonging sa kanyang kahalagahan bilang isang bahagi ng lipunan, dapat niyang siguraduhin kung ano ang mga adhikain ng mga samahang ito. Isang halimbawa nga nito ay ang mga “itim” n a kabataan o “black teens”  sa Amerika na dayo sa mga paaralan at sila ay nakakaranas ng racial discrimination mula sa mga “puti”. Ayon sa sikat na manunulat na si Mark Anthony Rockeymoore (2012), ang pagtatangi-tangi o discrimation ay karaniwan ng nangyayari sa Amerika, bahagi na ito ng kultura. Ito ang dahilan kung bakit nagtatayo sila ng mga kapatiran o brotherhood. Ito ang teorya na naiisip ko kung bakit may mga kabataang sumasali sa mga fraternities at sororities. Isa raw itong kapatiran o brotherhood na kumikilala sa mga kabataang hindi nakadama ng pagtanggap sa lipunan o sa sariling pamilya mismo. Ngunit paano mo masasabi na kapatiran ito kung ang ilan sa mga ritwal nito ay pawang karahasan at pang-aabuso ng mga miyembro. Isa na rito ang ritwal sa pagtanggap ng mga neophytes o mga bagong kasapi na tinatawag na hazing. Ang ritwal na ito na isinasagawa para maging opisyal na miyembro ay tunay nga naman na hindi katanggap-tanggap na pamamaraan dahil sa hirap at sakit na dulot nito. Ngunit ayon kay Stephen Sweet (1999), inilarawan niya ang hazing bilang pakikipagkapwa sa samahan para tunay nga na maging kabilang ang isang kabataan. Ang pagsasalarawang ito ni Sweet ay maaaring hindi katanggap-tanggap ngunit ito lamang ang paraan para maramdaman ng neophyte ang init ng pagtanggap sa kanya. Hindi lang pasa at sugat ang maaaring matamo ng mga neophytes kundi minsan ay kamatayan mismo. Kamakailan lang, naiulat ng Philippine Star ang pagkamatay ng isang mag-aaral ng De La Salle - College of St. Benilde na si Guillo Servando dahil sa hazing (See 2014). Isa lamang ito sa maraming kaso na ng pagkamatay na may kinalaman sa masalimuot na ritwal na ito ng mga fraternities. Bilang karagdagan, isa rin sa mga initiation rites ng ibang mga fraternities ay ang sapilitang pakikipagtalik ng mga opisyal nito sa mga baguhang babae. Hindi ba ito maituturing na panggagahasa o rape? Sa isang pag-aaral na isinagawa nina Martin at Hummer (1989), kanilang pinagtibay na ang fraternities ay nagsisilbing pagkakataon para mag-udyok ng pang-aabuso lalo na sa mga kababaihan. At ito nga ay pinatunayan ng isang artikulo na lumabas sa Family Relations na kung saan nasa 20-25% ng mga kababaihan sa kolehiyo ang nagiging biktima ng pang-aabuso ng sila ay samali sa mga kapatirang ito (Boeringer, Shehan, at Akers, 1991). Ibig sabihin nito ay talagang bahagi na ng kultura ng mga ibang fraternities ang sapilitang pakikipagtalik ng mga opisyal nito sa kanilang mga bagong miyembro. Ito ay kinakailangan o isang requirement kumbaga. Naniniwala sila na ito ang batayan ng tunay na sinseridad para maging kaisa sa kanilang adhikain. Walang magagawa ang isang neophyte kundi ang magparaya dahil kaya niyang isuko ang kanyang pagkababae kapalit ng pag-ampon sa kanya ng kapatiran na kung saan magiging bukas ang   LCCS-I-006 4 Proceedings of the DLSU Research Congress Vol. 3 2015   Presented at the DLSU Research Congress 2015 De La Salle University, Manila, Philippines March 2-4, 2015 pagtanggap sa kanya na hindi tulad ng naranasan niyang pagtanggi sa sariling pamilya o ng lipunan. Tunay nga na nakakalungkot ito. Ang tanong, paano nga ba kumalat ang ganitong lason sa kultura ng mga kabataan? Ano ang nagsilbing tulay upang mapabilis ang pagnito sa kaisipan nila?  ANG MEDIA BILANG TULAY NG POSTMODERNISMO Naging ganito kabaluktot ang pag-iisip ng ilang kabataan dahil na rin sa mga postmodernismong kaugalian na ipinapakita at itinataguyod ng isa sa pinaka-maimpluwensyang institusyon sa lipunan - ang media. Bagamat maraming kabutihan ang dulot ng media pagdating sa kaunlaran at pagbabago, ginamit din itong tulay para lumaganap ang postmodernismong kaisipan.  Ang midyang pangmasa o mass media ay ang mga pamamaraan ng komunikasyon na nakakaabot sa maraming tao sa mas mabilis na oras o panahon. Nasasaklaw nito ang iba’t -ibang anyo: ang print media tulad ng mga pahayagan, magasin, at aklat; ang broadcast media tulad ng radyo at telebisyon; at ang digital media na kinabibilangan ng internet. Kasama na rin dito ang sikat na mga social networking sites tulad ng Facebook at Twitter na kung saan ginugugulan ng malaking oras ng maraming kabataan sa kasalukuyan. Magbibigay ako ng mga halimbawa sa bawat anyo ng media na nabanggit. Sa usaping premarital sex, maraming programa sa telebisyon ang nagpapakita ng kalaswaan at ang saya ng pananabik na nadarama ng kabataan pagdating sa sex tulad ng The Joy of Teen Sex   at Skins  , parehong TV series sa Britanya na tumatalakay sa iba’t -ibang karanasang sekswal ng mga kabataan. Ang Gossip Girl   naman ang katumbas nito sa Amerika at sa katunayan, meron pa itong bersyon na aklat. Sa isang artikulo na sinulat ni Lesley Kennedy (2011), sinabi ni Lindsey Dunn, isang katiwala ng aklatan sa North Carolina, na malaki ang itinaas ng bahagdan ng mga programa sa telebisyon at pelikula na may temang sex at isa na rito ang Gossip Girl. Dito naman sa Pilipinas, isang programa sa telebisyon ang ipinapalabas at minsan ay may temang sekswalidad. Kahit hindi tuluyan o deretsahan ang nais ipakahulugan, malaswa pa rin lalo na sa mga kabataan, ito ang Gandang Gabi Vice    (GGV). Bagama’t minsan nakakaaliw dahil sa pagpapatawa ng kumidyanteng si Vice Ganda, minsan din naman ay sumusobra na ang kanyang mga pananalita tulad ng lagi niyang tinatanong kung may pan-tuition na o may nagpapa-aral na sa mga binatang bisita. Nais nitong ipahiwatig na maaari niyang suportahan ito sa pag-aaral kapalit ng pakikipag-relasyon o sa tahasang salita  –   sex! Hindi lang yun, lagi rin niyang tinatanong ang mga bisita, mapa-b abae man o lalaki kung “virgin” pa sila o wala pang karanasan sa sex. Pinupunto ng tanong na ito na sa panahon ngayon, marami ng kabataan ang may karanasan na sa sex. Isa na itong trend ika nga. Kaugnay nito, kamakailan lang ay naging kontrobersyal ang pagrampa ng mga modelo ng kumpanya ng Bench sa kanilang underwear collection na may pamagat na The Naked Truth  . Halos wala ng saplot sa katawan ang mga ito, kapirasong tela na lang ang naiiwan. Dati- rati’y sa mga magasin lang nakikita ang mga ito pero ngayon ay ine-ere na sa telebisyon. Ang mas malala pa nun ay ang pagrampa ni Coco Martin, isang sikat na artistang binata, na may kasamang babae na animo’y isang aso ang pagkilos. Hawak ni Coco ang tali na nakakabit sa leeg ng babae habang gumagapang ito at sunud-sunuran. Isa itong kalapastangan sa dignidad ng kababaihan. Ang tao ay hindi dapat umastang hayop. Sa pelikula naman, sobrang popular ang naging hatak ng The Virginity Hit noong 2010 at It Felt Like Love noong 2013. Ang parehong pelikula ay gawa sa Amerika. Umiikot ang kwento nito sa karanasan ng pakikipagtalik ng mga kabataan. Ang mga naging pelikula nina Diana Zubiri at Francine Prieto tulad ng Liberated 1   at 2   ang naging katumbas naman nito sa Pilipinas. Kasama na rin dito ang pagkalat ng samu’t -saring sex scandal videos na ini-upload sa internet at inilagay sa mga digital video discs (DVD) para mapanuod gamit ang computer o telebisyon. Gayundin naman, walang pinagkaiba sa mundo ng musika. Maliban sa postmodernismong kasuotan ng mga mang-aawit na nakabuyangyang ang halos na hubad ng katawan tulad ni Lady Gaga at Miley Cyrus sa kanilang mga music videos (MTV) na Born This Way   at Wrecking Ball  , matinding kalaswaan rin ang nilalaman o mensahe ng mga ilang awit. Ang mga titik o lyrics ay nag-uudyok din ng pakikipagtalik tulad na lang ng awitin ng FilAm na si Bruno Mars na The Lazy Song  . Narito ang bahagi ng kabuuan ng lyrics: Tomorrow I'll wake up, do some P90X Meet a really nice girl, have some really nice sex  And she's gonna scream out: 'This is Great' (Oh my God, this is great!)Yeah…   Ang mensahe ng awiting ito ay kapag nainip ka at walang magawa, lumabas ka lang ng bahay, magpunta sa mall o sinehan at maaari kang   LCCS-I-006 5 Proceedings of the DLSU Research Congress Vol. 3 2015   Presented at the DLSU Research Congress 2015 De La Salle University, Manila, Philippines March 2-4, 2015 makahanap ng katalik o ka-sex. Binibigyang diin nito ang imoral na gawaing one night stand   o pakikipagtalik ng walang kasamang pagmamahal at responsibilidad. Pagdating naman sa tema ng karahasan, hindi rin nagpahuli ang media sa pagpapakita ng postmodernismong katangian. Naging popular at kaaya-aya sa mga kabataan ang mga video games tulad ng Dead Space 2, Assassins’ Creed  , Manhunt  , at marami pang iba na nagpapakita ng nakapanlulumong imahe at mensahe ng karahasan.  Ang mga nilalaman nito ay walang patumanggang pagtilamsik ng dugo at walang kamatayang patayan.  Ayon nga sa website ng Questia na may pamagat na Youth Violence  , ang karahasan sa mga programa sa telebisyon at mga video o computer games ang isa sa mga posibleng dahilan kung bakit bayolente o marahas din ang mga kabataan. Ayon sa mga saykayatris, nagdudulot ito ng pagkamanhid ng mga kabataan sa anumang karahasan at hindi nila namamalayan na nagiging bahagi na ito ng kanilang mga sarili at may posibilidad na gayahin nila ang pagka-marahas ng mga bida sa mga larong ito. Kung kaya’t marahil isa ito sa mga naging  dahilan ng mga naganap na school massacres sa Amerika. Halimbawa nito ay ang pamamaril ni Adam Lanza, isang 20 taong gulang na kabataan sa isang paaralan sa Connecticut na ikinamatay ng 26 na katao kabilang na ang sarili niyang ina at sa huli ang pagbaril sa sarili (Barron, 2012).  Ang mga ito ang malaking hamon kung paano itutuwid ang nabaluktot na isipan ng mga kabataan, kung paano tatanggalin ang lason ng postmodernismo sa kanila. May pag-asa pa ba? May talab pa kaya ang Ebanghelyo sa mga kabataan o maglalabas-pasok nalang ang mga aral nito sa kanilang mga tainga at pag-iisip? Anong metodolohiya sa pagtuturo ng mga guro ang nararapat at epektibo para may lalim at tumimo ang mga aral ng Ebanghelyo? MEDIA: ANG PAGSASAKULTURA NG EBANGHELYO SA KULTURA NG MGA KABATAAN Sa kabila ng napakalaking hamon na ito, naniniwala ako na may pag-asa pa. Hindi natin dapat hayaan na tuluyang malugmok ang moralidad ng mga sinasabing pag-asa ng ating bayan - ang mga kabataan. Bilang guro, limitado ang aking impluwensya sa aking mga estudyante dahil dumadaan lamang sila sa aking pagtuturo ng halos tatlong buwan lamang o isang termino. Gayun pa man, hindi ito nangagahulugang walang patutunguhan ang aking pagtuturo at pakikisalamuha sa kanila. Katulad nga ng ginawa ng misyonerong si Vincent Donovan sa pakikisalamuha sa mga Masai sa Aprika, ang mahalaga ay maipunla ang binhi ng pananampalataya at hayaan ang mga Masai mismo na palaguin ito dahil sa bandang huli, kailangan din niyang lumisan (Donovan, 1991). Sa ganang akin, naniniwala akong magiging mas may talab ang ebanghelisasyon, ang pagsupil sa postmodernismong kaisipan sa mga kabataan kung magkakaroon ng isang mabisang metodolohiya sa pagtuturo. Ano at paano ito gagawin? Kung sa media nalululong o umiikot ang mundo ng mga kabataan ay ito rin mismo ang ginamit at ginagamit ko bilang istratehiya ng aking pagtuturo. Napakalaki ang impluwensya nito sa paghubog ng isipan at paniniwala ng mga kabataan. Noong ngang 2009, si Pope Emeritus Benedict XVI mismo ay nagbigay ng negatibong puna sa mga epekto ng media. Ayon sa kanya, ang media minsan ay nagsisilbing lason na nagpapadilim sa ating mga pagmumukha (EU Times, 2009). Sa mga katagang ito, nararapat talagang padalisayin at ire-channel ang mass media upang hindi maging lason sa isipan ng mga kabataan. Sa inculturation o pagsasakultura ng Ebanghelyo sa iba’t -ibang anyo ng media ay pipili ako ng isang halimbawa na pwede nating maiugnay sa kalagayan ng ating mga kabataan ngayon  –   ang Pagkakaila ni Pedro kay Hesus o Peter’s Denial of Jesus. Ang dahilan ng pagpili ko sa sanaysay na ito ng Ebanghelyo ay upang mapagtanto ng mga kabataan ang sakit na idinudulot nila kay Kristo sa tuwing gagawa sila ng kasalanan o anumang imoralidad. Kailangan nilang mabanaag na hindi karaniwang pangyayari lang ang paulit-ulit silang magkasala at baka sa huli’y maging manhid na sila dito. Ibig sabihin, sa tuwing magkakasala sila ay hindi na sila nakakaramdam ng kurot ng konsiyensya o guilt. Ito ang nakakatakot na maaaring mangyari, ang sila’y maging manhid sa epekto ng mga kamaliang ginagawa. Balik tayo sa pagpili ng bersong ito. Malaki kasi ang pagkakatulad o parallelism nito sa bawat isa. Katulad ni Pedro na tinawag ni Hesus upang sumunod sa kanya at maging mamamalakaya ng tao, ang mga kabataan din ay tinawag ni Hesus tulad nating lahat upang sumunod sa kanya at mabuhay ng matuwid. Habang ginagampanan ni Pedro ang mga gawain ng isang apostol at mapatatag ang kanyang pananampalataya, ang mga kabataan din nama’y unti-unting pinapausbong at pinatitibay din ang kanila ng pananampalataya mula ng sila’y isilang. Sila ay bininyagan, nagbasa ng mga kwentong
Recommended
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks