Ang alamat ng planetang earth

Please download to get full document.

View again

of 12
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information Report
Category:

Education

Published:

Views: 36 | Pages: 12

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
ang alamat ng planetang earth by: Eliz Marie E. Manalo
Transcript
 • 1. ANG ALAMAT NG PLANETANG EARTH NI: ELIZ MARIE MANALO
 • 2. Si Earny ay nakatira sa isang planeta, ang planetang Mars.
 • 3. Si Earny ang pinakamagandang babae sa kanilang planeta. Mahabang buhok na may magkahalong kulay berde at kayumanggi, May magandang hugis ng pangangatawan, asul na mata, mapupulang labi at may pagka-hugis bilog na mukha.
 • 4. Sa sobrang kagandahan ni Earny ay walang may gustong makisalamuha o makipag-usap sa kanya. Dahil dito palagi Siyang nag-iisa at malungkot.
 • 5. Tuwing gabi ay patago siyang umiiyak dulot ng kalungkutan, ang kanyang luha ay kulay asul na kasing kulay ng kanyang mga mata. Kinabukasan, nagtungo sa palasyo ang dalaga, kinausap nya ang Hari ng kanilang Planeta.
 • 6. Sinabi nya na siya ang sanhi sa mga nagaganap na kaguluhan sa kanilang Planeta. Ngunit sa totoo ay hindi. Pinaniwalaan sya ng Hari at agad ipinagutos sa mga kawal na “Bukas ng hating-gabi ay itapon ang dalagang ito sa katabing planeta bilang parusa sa kanyang ginawang pagkakasala.”
 • 7. Gaya ng nangyari, ipinatapon nga si Earny sa kabilang Planeta, Planeta na walang tao, walang tubig, walang pagkain o kahit ano pa man. Kahit ganito ang mga pangyayari, hindi nagsisi si Earny sa kanyang ginawang desisyon kahit pa ikamatay niya ito.
 • 8. Isang linggo na ang nakakalipas mula ng ipinatapon siya sa planetang iyon, at hindi nagtagal ay pumanaw si Earny at kasabay ng pagpanaw niya ay ang pagtulo ng kaniyang mga luha sa kaniyang kinahihigaan. Maya-maya ay biglang nagbago ang paligid, ang dating lupa na walang buhay ay nagkaroon ng kulay, nagkaroon ng halaman na kulay berde katulad ng buhok ni Earny.
 • 9. Nagkaroon ng tubig sa iba't- ibang sulok na kulay asul katulad ng kulay ng mata at luha ni Earny. Nagbunga rin ang mga itlog na kinuha nya mula sa Planetang Mars na ngayo'y naging mga ibon at iba pang mga klase ng hayop.
 • 10. Ng minsang naisip ng Hari ng planetang Mars ang kanilang ipinatapon na dalaga,ay agad nila itong pinuntahan sa kaniyang kinaroroonan. Maya-maya ay nakarating na sila, at doo'y agad bumungad sa kanila ang napakaganda, malinis at buhay na planeta. Ngunit hindi nila makita si Earny, si Earny na napakaganda na ngayon ay parang nakikita nila siya sa kapaligiran.
 • 11. Nawala man si Earny, ngunit may panibagong mundo ang nabuhay. Napagpasiyahan ng Hari na ilipat ang ibang mga tao na naninirahan sa kanilang planeta sa bagong planeta. Mula noon ay hindi na malungkot si Earny dahil marami na siyang kasama sa planetang kaniyang binuhay.
 • 12. Mapayapang nabuhay ang mga naninirahan sa Bagong planetang iyon at tinawag malapit sa pangalan ni Earny, ang Planetang Earth. Planeta na ating tinitirahan ngayon.
 • We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks