9 dpa m_2016_pip

Please download to get full document.

View again

of 60
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information Report
Category:

Education

Published:

Views: 24 | Pages: 60

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
9 dpa m_2016_pip
Transcript
 • 1. Частина перша Узавданнях 1.1-1.12 серед чотирьох варіантів відповідей вибе­ ріть ПРАВИЛЬНИЙі позначте його. 1.1. Знайдіть 25% числа 600. □ А 15 □ Б 450 □ В 150 П Г 45 1.2. Чому дорівнює найменше спільне кратне чисел 12 і 20? □ А48 □ Б 140 П В 6 0 □ Г 4 13 13. Запишіть 4 км у метрах. 100 3 У □ А 4013 м □ Б 4130 м П В413м ПГ4913м 1.4. Якому одночлену дорівнює вираз 4х2у3•0,5ху2? □ А2хУ П Б 2 х 2/ □ В 2хУ □ Г 2хУ 1.5. Яка пара чисел є розв’язком рівняння2х - Зу - 1? □ А (2; 1) □ Б (14; —9) ПВ(4;-3). ОГ(6;5) 1.6. Які з чисел -2,0,2 є розв’язками нерівностіх2+ 4х - 4 < 0? О А Усі вказані числа О Б тільки 0 і 2 □ В тільки-2 і 0 □ Г тільки-2 і 2 1.7. Кутовий коефіцієнт якої з наведених прямих дорівнює 5? □ А_у=х - 5 □ Б у = 5х П В У=~^ О Г у = -5х 1.8. Сім футбольних команд провели турнір в одне коло (кожна команда зіграла по одному разу з усіма іншими). Скільки було зіграно ігор? □ А 6 □ Б7 П В 3 6 □ Г 21 1.9. О — точка перетину діагоналей прямокутника АВСВ, АСОО - 52°. Знайдіть ZCS£). □ А 26° □ Б 52° □ В 128° ПГ90° 1.10. У рівнобедреному прямокутному трикутнику гіпотенуза дорівнює 5>/2 см. Знайдіть катет. □ А 2,5л/2 см □ Б 5 см □ В 2,5 см □ Г ^2 см 1.11. Знайдіть довжину дуги кола, градусна міра якої дорівнює 60°, якщо ра­ діус кола — 7 см. 1 7я □ А — см □ Б 14л см О В гесм □ Г — см 6л: З ВАРІАНТ № 1 З
 • 2. 1.12. Знайдіть відстань від точкиЛ(-4; 3) до початку координат. □ А 7 □ Б 1 □ В 9 □ Г 5 Частина друга Розв’яжіть завдання 2.1—2.4. Відповідь запишіть. 2.1. Запишіть у вигляді звичайного дробу число 0,3(5). ^ Ь+2 Ь2- 4 З 2.2. Спростіть вираз 2.3. Знайдіть координати точок перетину колах2+>>2= 20 і прямоїу =х - 2. 2.4. Сторона правильного шестикутника АВСВЕР дорівнює 1. Обчисліть скалярний добуток РА ■ЕИ. Частина третя Розв ’яжіть завдання 3.1-3.3, записавши повне обґрунтування. 3.1. Знайдіть суму нескінченної геометричної прогресії (£„), якщо Ь2-Ь ^ - 8, Ьз~Ь= -24. [а +Л> - + 1: . . „ . { ол/а +ЬуіЬ г~г') 1 3.2. Спростіть вираз —т=-— т=— ЫаЪ — І >/а +7б ) {а- 3.3. З точки на колі проведено дві перпендикулярні хорди, різниця яких до­ рівнює 4 см. Знайдіть ці хорди, якщо радіус кола дорівнює 10 см. Ь) ' 2уІЬ
 • 3. Частина перша У завданнях 1.1-1.12 серед чотирьох варіантів відповідей вибе­ ріть ПРАВИЛЬНИЙі позначте його. 7 5 1.1. Виконайте додавання 2— +3—. 16 16 □ А 5-Е □ Б 5— П В 6- □ Г 5— 32 16 - 4 4 9 1.2. Знайдіть відсоткове відношення 1,8 до — . □ А 400% □ Б 4% □ В 0,4% Р Г 25% 1.3. Три мандарини розділили порівну між п’ятьма дітьми. Яку частину ма­ ндарини одержала кожна дитина? □ А - С ] Б - П В - П Г - ' 3 2 2 5 1.4. Спростіть вираз (х - 2)(х + 2) - х(х + 3). □ А -Зх - 4 □ Б З х - 4 □ В-7 П Г х2- 4 1.5. Чому дорівнює значення виразу (бл/?) ? □ А 30 □ Б 36 □ В 900 □ Г 180 1.6. Розв’яжіть рівняння х2- 9х + 20 = 0. □ А -5 М □ Б 4; 5 П В -9;20 П Г-4;13 1.7. Яка з наведених прямих паралельна до прямоїу = Зх - 8? □ А>»= х -5 □Бд'=13 + 3дс □ Ву = -Зх - 8 О Г у = - 8х 1.8. У зв’язці є 42 повітряні кульки, з них 14 кульок — червоні, 16 кульок — сині, а решта— зелені. Одна кулька відчепилася й полетіла. Яка ймові­ рність того, що ця кулька є не червоною і не синьою? □ А - □ Б — П В - П Г - 3 21 7 7 1.9. Знайдіть кут при основі рівнобедреного трикутника, якщо кут між біч­ ними сторонами дорівнює 120°. □ А 60° □ Б 30° □ В 40° □ Г 90° 1.10. Знайдіть меншу основу рівнобічної трапеції, якщо висота, проведена з вершини тупого кута, ділить більшу основу на відрізки 7 см і 22 см. □ А 29 см □ Б 14,5 см □ В 15 см О Г И с м ВАРІАНТ № 2 5
 • 4. 1.11. Знайдіть сторону АС трикутника АВС, якщо / 3 =60°, А В - 8 см, ВС = 1см. О А 57 см СЗ Б у/іЗ см □ В (б5+8>Уз) см □ Гл/57 см 1.12. Знайдіть координати вектора МИ, якщо М(-3; 2), -2). □ А (-4; 0) □ Б (-2; 4) □ В (2; -4) □ Г (4; 0) Частина друга Розв'яжіть завдання 2.1-2.4. Відповідь запишіть. „ „ „ „ . , . . 5л:—3 3 -х 2 - х 2.1. Знайдіть множину розв язюв нерівності— ------- 2.2. Який номер має перший від’ємний член арифметичної прогресії 11,3; 10,4; 9,5;...? 2.3. Визначте середнє значення і медіану вибірки 3, 1,4, 2,5, 3,2,4,6,1. 2.4. Сторони паралелограма дорівнюють 6 см і 10 см, .а кут між його висо­ тами, проведеними з вершини тупого кута, — 60°. Знайдіть площу па­ ралелограма. Частина третя Розв’яжіть завдання 3.1-3.3, записавши повне обґрунтування. 3.1. Щоб ліквідувати запізнення на 24 хв, потяг на перегоні завдовжки 120 км збільшив швидкість на 10 км/год порівняно із запланованою. З якою швидкістю мав їхати потяг? 3.2. Модуль якого члена арифметичноїпрогресії 15,3; 13,2;... найменший? 3.3. Катети прямокутного трикутника дорівнюють 4 см і 3 см. Знайдіть дов­ жину найбільшої сторони подібного йому трикутника, площа якого до­ рівнює 54 см2. 6
 • 5. Частина перша У завданнях 1.1-1.12 серед чотирьох варіантів відповідей вибе­ ріть ПРАВИЛЬНИЙі позначте його. 1.1. Виконайте ділення 3-^:19. □ А 56— □ Б 3— □ В 3— □ Г - б 114 6 6 1.2. Яке з чисел 3; 12; 14 є коренем рівняння 2х - 5 = 23? □ АЗ □ Б 12 □ В 14 □ Г жодне 1.3. Визначте масштаб карти, якщо 1см на карті відповідає 5 км на місцево­ сті. О А 1 : 5 000 000 □ Б 1 : 5 000 О в 1 : 50 000 □ Г 1 : 500 000 1.4. Через яку точку проходить графік рівнянняу = Зх- 4? □ А А(2; -2) □ Б2?(-1; 2) С|ВС(1;-1) П Г Д 1 ;2 ) 1.5. Чому дорівнює значення виразу □ АЗ П Б 9 □ В 15 П Гч/з 1.6. Чому дорівнює добуток коренів рівняннях2+ 15х + 6 = 0? . О А 6 □ Б 15 □ В -15 П Г -6 1.7. Знайдіть координати вершини параболиу = (х- 2)2+ 1. ІЗ А(-1;2) □ Б (1; 2) □ В (2; 1) □ Г (-2; 1) 1.8. Якафункція є зростаючою? □ А у =5 -х □ Б > ' = -5х П В □ Г^ = -5х 1.9. Скільки спільних точок має пряма і коло, діаметр якого дорівнює 8 см, якщо пряма розміщена на відстані 5 см від центра кола? □ А Одну □ Б дві □ В жодної □ Г три 1.10. Сторони паралелограма дорівнюють 10 см і 15 см, а один з його кутів — 30°. Знайдіть площу паралелограма. □ А 50 см2 □ Б 37,5 см2 □ В 75 см2 □ Г 75& см2 1.11. Знайдіть зовнішній кут при вершині правильного шестикутника. □ а 150° □ б 60° □ в 90° п г і г о 0 ВАРІАНТ № З 7 7Ї5-л/39 - Т Г "7
 • 6. 1.12. При якому значенні х скалярний добуток векторів а(1;-1) і Ь(2х; 10) дорівнює 10? □ А 5 □ Б 0 СІВ 10 □ Г -5 Частина друга Розв’яжіть завдання 2.1-2.4. Відповідь запишіть. 2.1. Підприємець поклав до банку 40 000 грн під 15%річних. Яка сума буде у нього на рахунку через 2 роки? 2.2. Знайдіть перший член арифметичної прогресії (а„), якщо а6=26, аІ2=56. 4 2.3. Знайдіть область визначення функції у = , 1■ л]5+4х —х2 2.4. Обчисліть скалярний добуток (я-2й)(я+й), якщо |а|= |^|= 2, *(а,ї) =60°. Частина третя Розв’яжіть завдання 3.1-3.3, записавши повне обгрунтування. 1ху+у =16, 3.1. Розв’яжіть систему рівнянь 1ху-х =Ъ. Іх2-х -6 > 0 , 3.2. Розв’яжіть систему нерівностей , [4х(х-і)-2(л: + і)2< 8. 3.3. Сторони трикутника дорівнюють 8 см, 9 см і 13 см. Знайдіть медіану трикутника, проведену до найбільшої його сторони.
 • 7. Частина перша У завданнях 1.1-1.12 серед чотирьох варіантів відповідей вибе­ ріть ПРАВИЛЬНИЙі позначте його. 1.1. Зшгіідіть різницю 6 год 26 хв - 5 хв 17 с. □ А1год9хв □ Б 31 хв 17 с □ В6год21 хв 17 с □ Г 6 год 20 хв 43 с 1.2. Знайдіть різницю "^г- □ А — П б 4 П В — П Г — 20 15 75 15 * , „ ,. 19 1 19 9 9 . . . . 1.3. Серед дробів—, , —вкажіть усі ті, які є правильними. О а —, - □ Л Л - І Ї . і . і т і » 15 5 3 20 15 5 9 15 1.4. Спростіть вираз (дґ1)8:х“16. □ Ах' 16 □ Б х~12 П В х-2 П Г х ^ 8 1.5. Оцініть периметр Р квадрата зі стороною а см, якщо 1,2 < а < 1,8. □ А2,4 <Р< 3,6 □ БЗ,6</><5,4 □ В 4,8 < Р < 7,2 □ Г1,8<Р<2,7 1.6. Вершина якої з наведених парабол належить осі ординат? □ А ^ = х2-+'2х+ 1 □ Ву =(х +2)2 Р В у =х?- 1 П Г ^ = (х-1)2+1 1.7. Знайдіть значення функціїу = -2х + 8, яке відповідає значенню аргуме­ нту 5. □ А 2 □ Б 1,5 □ В-2 □ Г -2,5 1.8. Чому дорівнює середнє значення вибірки 4, 5,6, 7, 8, 8, 9,12, 13? □ А 7 □ Б 8 □ В 9 ПГ11 1.9. На якій відстані від кінців відрізка завдовжки 70 см лежить точка, яка поділяє його на частини у відношенні 2 : 5? □ А 14 см, 56 см □ Б 56 см, 14 см □ В 20 см, 50 см □ Г 70 см, 50 см 1.10. Знайдіть площу трикутника, периметр якого дорівнює 18 см, а радіус кола, вписаного в цей трикутник, дорівнює 5 см. □ А 45 см2 □ Б 90 см2 □ В 3,6 см2 ПГ48см2 ВАРІАНТ № 4 2* Березняк М. В. ДПА. Математика. 9 кл. Збірник
 • 8. 1.11. Знайдіть площу ромба, периметр якого дорівнює 16 см, а один з кутів — 45°. □ А 8л/2 см2 □ Б 4уі2 см2 □ В 16 см2 □ Г 128 см2 1.12. Який з векторів колінеарний вектору а (1; 1,5)? □ А (6; 9) □ Б (3; 4) ПВ(1;2) О Г(9;6) Частина друга Розв’яжіть завдання 2.1-2.4. Відповідь запишіть. 2.1. Знайдіть координати точок перетину прямої у - Зх+ 2 і параболи у = Зх2+ 6х- 4. . 2 ?2.2. Чому дорівнює значення виразу ^у /2 7 -4 ) + ^(>/3 -4) 23. Знайдіть суму нескінченної геометричної прогресії (Ь„), якщо Аз= 0,4, Ьц—0,08. 2.4. Основи прямокутної трапеції дорівнюють 2,5 см і 8,7 см, а її гострий кут— 45°. Знайдіть площу цієїтрапеції. Частина третя Розв’яжіть завдання 3.1-3.3, записавши повне обґрунтування. 3.1. Два трактори, працюючи разом, можуть зорати поле за 4 год. За скільки годин може зорати поле кожен трактор, працюючи самостійно, якщо один з них може це зробити на 6 год швидше, ніж інший? 3.2. Не виконуючи побудови, знайдіть координати точок перетину графіків функцій у= ** іу =9-х. х - 2 3.3. У прямокутну трапецію вписано коло. Точка дотику ділить більшу біч­ ну сторону на відрізки завдовжки 4 см і 9 см. Знайдіть площу трапеції. 10
 • 9. Частина перша У завданнях 1.1-1.12 серед чотирьох варіантів відповідей вибе­ ріть ПРАВИЛЬНИЙі позначте його. 1.1. Укажіть число, яке ділиться на 5 і на 9. □ А 8253 □ Б 2585 □ В 2358 ПГ2835 1.2. Запишіть десятковий дріб 2,03 у вигляді мішаного числа. □ А 2— П Б 2 — П В — □ г 77 10 100 100 . 10 13. Якому одночлену дорівнює вираз 5х3у2•0,4ху3? □ А2х4/ □ Б 2хV □ В 2хгу5 □ Г 2х3/ 1.4. Подайте у вигляді степеня вираз (от3)8: (/я8: т2). □ А/я18 □ Б т 4 П В /я 5 □ Г т 30 1.5. Відомо, що а > 0, Ь< 0. Порівняйте з нулем значення виразу а364. □ А а3Ь*< 0 а Б о ^ О □ В с?Ь*= 0 □ Г порівняти неможливо 1.6. Знайдіть значення змінної х, при якому значення виразів 2х- 5 і 2 - 1,5х рівні. □ А 14 П б | П В 2 П г | Гд:- 2 < -5, 1.7. Розв яжіть систему нерівностей < [х<2х+6. □ А (-6; -3) □ Б (-«>; -2) □ В (-6;-3] □ Г (-«>; - 6) 1.8. На 12 картках записано натуральні числа від 1 до 12. Яка ймовірність того, що число на навмання вибраній картці не ділиться націло ні на З, ні на 2? □ А - П Б — П В - П Г - 3 12 3 2 1.9. У ромбі АВСБ кут АБО дорівнює 15°. Чому дорівнює кут ВСйІ □ А 75° □ Б 30° ПВМО0 П Г Ш 0 1.10. Знайдіть площу трикутника сторони якого дорівнюють 7 дм, 24 дм і 25 дм. □ А 42 дм2 □ Б 126>/58 дм2 □ В 84 дм2 □ Г бЗ-у/58 дм2 ВАРІАНТ № 5 11
 • 10. 1.11. Сторона ромба дорівнює 5 см, а діагональ — 8 см. Знайдіть іншу діаго­ наль ромба. О А 2л/7 О Б 10см Q В 6 см О Г 3 c m 1.12. Відстань між точкамиА(2; 2) і В(-2; у) дорівнює 5. Знайдіть значенняу. □ А-1; 5 П Б - 2 □ В 6 О Г - 3 ;3 Частина друга Розв ’яжіть завдання 2.1-2.4. Відповідь запишіть. 2.1. При яких значеннях Ьрівняння 5Х2+ Ьх+20 = 0 не ^ає коренів? ЗО6 2.2. Обчисліть значення виразу —5— 4. * 23. Знайдіть медіану і середнє значення вибірки 35; 32; 48; 50; 56; 43; 2. 2.4. На сторонах АВ і ВС паралелограма АВСИ позначено відповідно точки М і К так, що АМ: МВ =1:3, ВК:К С -2 : 3. Виразіть вектор КМ че­ рез вектори А В -а і АО =Ь. Частина третя Розв’яжіть завдання 3.1-3.3, записавши повне обґрунтування. х* + 2.х^ —Зх2 3.1. Побудуйте графік функції у г . х 3.2. Знайдіть суму всіх натуральних трицифрових чисел, менших від 320, які кратні 3. 33. Бісектрисапрямого кута прямокутного трикутника ділить гіпотенузу на відрізки завдовжки 3 см і 4 см. Знайдіть радіус кола, вписаного у три­ кутник. 12
 • 11. Частина перша Узавданнях 1.1-1.12 серед чотирьох варіантів відповідей вибе­ ріть ПРАВИЛЬНИЙі позначте його. 1.1. Яка з наведених нерівностей є неправильною? □ А3210>-40425 С ] Б - < - , 2 3 □ В - л /з > —л/5 . С]Г0,5-2>1 1.2. Яке з рівнянь не мас коренів? □ А-5х = л/з П Б 0 х =3 П В 0 х = 0 ПГ0,5 х = 0 . 13. Через яку точку проходить графік рівняння %у- 5х= 5? □ А (—2; 5) □ Б (5; 2) ПВ(2;5) ПГ(2;-5) 1.4. Спростіть вираз (5а + 5) - (2 + а). □ А4а + 3 □ Б 2а + 3 О В 4 а + 7 □ Г 2я + 7 52 53 1.5. Виконайте ділення: — :—г. а а □ А ^ Е З В у О В 5а4 О Г 5а6 1.6. Розв’яжіть рівняння 2**= 18. □ АЗ П Б - 3 □ В 9 □ Г-3; З 1.7. Оцініть значе
 • We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks