9 dpa b_2016_pip

Please download to get full document.

View again

of 62
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information Report
Category:

Education

Published:

Views: 25 | Pages: 62

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
9 dpa b_2016_pip
Transcript
 • 1. Штамп школи В А Р ІА Н Т І Прізвище, ім’я учня (ученіщі) _________ ■■ . , Клас _ ЧастинаІ. У завданнях 1-12 виберіть одну правильну, на Вашу думку, відповідь із чотирьох запропонованих і позначте її значком х у комірці, розміщеній поряд. ■ ■ 1. Засновником систематики як науки вважають: □ А Ж. Б. Ламарка; О Б Ч. Дарвіна; О В Т. Шванна; О Г К. Ліннея. 2. Укажіть групу рослин, які мають цибулину: , □ А конвалія, лілія, гладіолус; О Б топінамбур, жоржина, часник; □ В лілія, нарцис, підсніжник; О г черемша, гіацинт, жоржина. 3. До морських вільноживучих саркодових, з черепашок яких утворились, наприклад, крейда та вапняки, належать: 0 А форамініфери; О Б амеби; О В трипаносоми; О Г арцели. 4. Укажіть назви тварин, які беруть участь б утворенні осадових порід: □ а вольвокс, евдорина; О Б лейшманія, лямблія; О В форамініфера, радіолярія; О Г амеба, адіцела. 5. Укажіть групу тварин, Які мають розкидано-вузловий тип нервової системи. ОА кільчасті червй. О Б круглі черви. ОВ плоскі черви. О Г молюски. 6. Сукупність клітин і міжклітинної речовини, які мають подібну будову, походження й виконують однакові функції, називають: О А органом; О Б колонією; О В тканиною; О Г організмом. 7. Велике коло кровобігу закінчується у: О А лівому шлуночку; О Б правому передсерді; О В правому шлуночку; О г лівому передсерді. 8. Протока підшлункової залози впадає у: О А шлунок; О Б жовчний міхур; □ В печінку; О Г дванадцятипалу кишку. 9. Укажіть правильне твердження. О А Щитоподібна залоза належить до органів травної системи людини; О Б Грудний відділ хребта людини містить 14 хребців. О В Білки-глобуліни беруть участь у згортанні крові. О Г Лордоз —:надмірний вигин хребта вперед. 10. Перетворення глюкози на глікоген, перетворення аміаку на сечовину, виведення з крові зруйнованих ерит­ роцитів, створення лужного середовища в кишечнику — усі ці функції виконує: О А шлунок; О Б вилочкова залоза; О в печінка; О г підшлункова залоза. 11. На межі легеневої артерії та правого шлуночка розташований: О А двостулковий клапан; О Б кишеньковий клапан; О В тристулковий клапан; . О г півмісяцевий клапан. 12. Центр нервової терморегуляції організму розташований у: О А гіпоталамусі; О Б довгастому мозку; О в мозочку; О Г корі головного мозку. Частина II. У завданнях 13-15 виберіть одну правильну, на Вашу думку, відповідь із чотирьох запропонова­ них і позначте її значком х у комірці, розміщеній поряд. 13. Проаналізуйте твердження, що характеризують тварин, зображених на рисунку, й виберіть правильні: 1— живородні або яйцеживородні; II — зародок розвивається в яйці; III — належать до класу Плазуни; IV — належать до класу Земноводні. О А і, III; О Б II, ПІ; О В І, IV; О Г II, IV.
 • 2. 14. Проаналізуйте твердження щодо об’єктів, зображених на рисунку, й виберіть правильні: I — на рисунку зображено типи плодів; II — літерою «А» позначено розкривні плоди; III — цифрою «2» позначено стручок; IV — на рисунку1зображені типи плодів, характерні для родин Хрестоцвіті та Букові. ^ □ А і, III; □ Б І та II; □ В І, II, та III; 2 □ Г І, II, та IV. 15. Проаналізуйте твердження щодо об’єктів, зображених на рисунку, й виберіть правильні: I — на рисунку зображено мікроскопчну структуру легень; II — на рисунку зображено мікроскопчну структуру лімфатичної системи; III — на рисунку цифрою «1» позначено альвеолу; IV — на рисунку цифрою «1» позначено лімфатичний вузол. □ А лише II; □ Б II, IV; □ В І, II, та ПІ; □ Г І, III. У завданні 16 до кожного з чотирьохрядків інформації, позначених цифрами, виберіть один правильний, на Вашу думку, варіант, позначений буквою. Поставте значки х у таблиці праворуч. 16. Установіть відповідність між назвою захворювання людини та її збудником: 1 лейшманіоз; А трипаносоми; _А„§ ^Г_Д 2 малярія; ' Б лейшманії; 3 фасціольоз; В малярійний плазмодій; 4 сонна хвороба. Г лямблії; Д печінковий сисун. У завданні 17розташуйте факти (явища, процеси тощо) у правильній послідовності. Поставте поз­ начки х в комірках на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок (букви). Цифрі «І» має відповідати ви­ браний Вами перший факт, цифрі «2» — другий, цифрі «З» — третій, цифрі «4» — четвертий. 17. Установіть послідовність проходження повітря через органи дихання під час видиху: А трахея; А Б в Г Б бронхи; В гортань; Г бронхіоли. Частина III. Завдання 18 виконують лише учні, які навчаються у класах (групах) з поглибленим вивченням біології. У завданні 18 до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених цифрами, виберіть один правильний, на Вашу думку, варіант, позначений буквою. Поставте значки х у таблиці праворуч. 18. Установіть відповідність між назвою рослини та назвою видозміни кореня, що властивий цій рослині: 1 орхідея; А корені-присоски; И_Д 2 жоржина; Б бульбокорені; 1 3 омела біла; В повітряні корені; 2 4 фікус. Г дихальні корені; З Д ходульні корені. 4 Завдання для Частини IV та Частини V атестаційноїроботи обирає вчитель. Його виконують на окре­ мому аркушізі штампом школи. 4
 • 3. Штамп школи ВАРІАНТ 2 Прізвище, ім’я учня (учениці) - ;_____________ >■ . . Клас _ Частина І. У завданнях 1-12 виберіть одну правильну, на Вашу думну, відповідь із чотирьох запропонованих і позначте її значком х у комірці, розміщеній поряд. ; 1. Функція дихання головна для таких видозмін кореня: □ А повітряні корені; П Б пневматофори; □ В ходульні корені; О Г корені-присоски. 2. Подвійне запліднення покритонасінних полягає в: СІА участі двох сперміїв в утворенні ендосперму; 0 Б злитті сперміїв як з яйцеклітиною, так і з синергідою; О В злитті сперміїв як з яйцеклітиною, так і з центральною клітиною зародкового мішка; ЕЗГ участі в процесі утворення зародка як яйцеклітини, так і центральної клітини зародкового мішка. 3. Укажіть, яка тварина має постійну температуру тіла: ПА снігур; О Б миньок; О В крокодил; ЩГ жаба. 4. Добре виражені три відділи тіла (голова, тулуб, нога) у: □ А перлівниці; П Б жабурниці; О В кальмара; [Цг виноградного слимака. 5. Вольвокс: □ А належить до колоніальних форм; О Б входить до складу бентосу морів; □ В має макронуклеус і мікронуклеус; О Г розмножується шляхом кон’югації. 6. Посмугована м’язова тканина: □ А складається з видовжених багатоядерних волокон, які вкриті сарколемою, ядра розміщені на перифе­ рії, у волокнах розміщені посмуговані міофібрили; П к складається з веретеноподібних багатоядерних клітин, у яких розміщені непосмуговані міофібрили; □ в складається з веретеноподібних одноядерних клітин, що посмуговані; □ г складається з видовжених багатоядерних волокон, ядра розміщені в центрі, у волокнах є непосмуго­ вані скоротливі нитки. 7. Укажіть, що називають пульсовим тиском: □ А величину тиску на пульсовій артерії; О Б величину артеріального систолічного тиску; П в величину артеріального діастолічного (мінімального тиску); О г різницю між величиною артеріального систолічного та діастолічного тисків. 8. Укажіть, що продукують додаткові залози шлунка: О а слиз; О Б шлунковий сік; О в лізоцим; О Г соляну кислоту. 9. Укажіть, чим вистелена носова порожнина людини: О А плоским епітелієм; О Б кубічним епітелієм; О в миготливим епітелієм; О Г циліндричним епітелієм. 10. Раніше у разі зупинки серця.людину вважали беззастережно померлою, але сьогодні її можна врятувати в перші хвилини після зупинки, увівши препарат: О А інсулін; О Б адреналін; 0 В глюкагон; О Г димедрол. 11. Людина зі зруйнованою ділянкою кори у скроневій ділянці головного мозку матиме труднощі в: О А координації рухів; О Б розрізненні кольорів; О В сприйнятті звуків; О Г відчутті тепла чи холоду. 12. Стопа людини містить кістки: ОА передплесно, плесно, фаланги пальців; О Б плесно, зап’ясток і фаланги пальців; О В передплесно, зап’ясток і фаланги пальців; О Г п’ясток, зап’ясток і фаланги пальців. 5
 • 4. Частина II. У завданнях 13-15 виберіть одну правильну; на Вашу думку, відповідь із чотирьох запропонова­ них і позначте її значком х у комірці,розміщеній поряд. 13. Проаналізуйте твердіння щодо об’єктів, зображених на рисунку, й виберіть 'правильні: , : ! I — рослина, зображена на рисунку, належить до родини Розові; II — плід у неї соковитий — яблуко; III — належть до вищих спорових рослин, оскільки утворює пилок; IV — квіти зібрані в суцвіття щиток. □ А і, II, III, IV; □ Б II, III та IV; □ В II; □ Г І, II та IV. 14. Проаналізуйте твердження щодо об’єктів, зображених на рисунку, й виберіть правильні: I — усі зображені риби належать до хрящових; II — усі вони відкладають ікру; III — усі дихають за допомогою зябер; IV — усі мають плавальний міхур. □ А і; □ Б П; □ В III; □ Г II, III та IV. 15. Проаналізуйте твердження щодо об’єктів, зображених на рисунку, й виберіть правильні: I — цифрою «1» позначено підшлункову залозу; II — орган, позначений цифрою «З», належить до травної системи; III — холецистит — запальний процес в органі, позначеному цифрою «1»; IV — цифрою «2» позначено ворітну вену. □ А II, ІП; □ Б II; □ В II, III та IV; □ Г І, II, III, IV. 1 Узавданні 16 до кожного з чотирьохрядків інформації, позначених цифрами, виберіть один правильний, на Вашу думку, варіант, позначений буквою. Поставте значки х таблиці праворуч. 16. Установіть відповідність між назвою фермента і його значенням: 1 пепсин; А розщеплює гідроген пероксид у клітинах; А Б. В Г Д 2 трипсин; Б розщеплює білки в шлунку; 3 каталаза; В розщеплює сечовину; 4 уреаза. Г розщеплює білки в тонкому кишечнику; Д розщеплює вуглеводи в ротовій порожнині. V завданні 17розташуйте факти (явища, процеси тощо) у правильній послідовності Поставте поз­ начки х в комірках на перетині відповіднихрядків (цифри) і колонок (букви). 17. Установіть послідовність розміщення шарів у поперечному розрізі кишки, починаючи зсередини: А підслизова оболонка; Б очеревина; В м’язова оболонка; Г слизова оболонка. А Б В Г А Б В Г Д Частина III. Завдання 18 виконують лишеучні, які навчаються у класах (групах) з поглибленим вивченням біології. 18. Установіть відповідність між органами та біологічними процесами, що відбуваються в них: 1 гортань; А виділення пролактину; 2 печінка; Б координація рухів; 3 гіпофіз; В акомодація зору; 4 мозочок. Г формування голосу; Д нагромадження глікогену. Завдання для Частини IV та Частини V атестаційноїроботи обирає вчитель. Його виконують на окре­ мому аркуші зі штампом школи. 6
 • 5. Штамп школи Прізвище, ім’я учня (учениці) ВАРІАНТ З Клас ЧастинаІ. Узавданнях 1-12 виберіть одну правильну, на Вашу думку, відповідь із чотирьох запропонованих і позначте її значком у-у комірці, розміщеній поряд. 1. Суцвіття складний зонтик має: □ А черемша; О Б морква; □ В горобина; О Г подорожник. 2. Спора чоловічої папороті дає початок: □ А зиготі; О Б сперматозоїдам; ЩВ яйцеклітині; О Г заростку. 3. По п’ять пелюсток у квітках мають усі представники родин: 0 А Пасльонові, Капустяні та Бобові; 0 Б Айстрові, Цибулеві та Розові; □ в Розові, Пасльонові та Бобові; П Г Розові, Лілійні та Бобові. 4. Відомо, що комарі є переносниками малярії. Укажіть, які саме комарі переносять це захворювання: □ А самки комарів; О Б усі комарі; О в самці комарів; О г комарі, вік яких не більше 12 днів. 5. Укажіть, яка риба піклується про своє потомство: П А сом; П Б карась; О В окунь; О Г тиляпія. 6. Укажіть назву залози, яка виділяє гормон росту людини: П А гіпофіз; О Б щитоподібна; О В підшлункова; П Г вилочкова. 7. На виході аорти з лівого шлуночка й на виході легеневого стовбура з правого шлун
 • We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks