Saint-Gobain v Venezuela - ICSID - Decision on Liability & Quantum Principles - 30 Dec 2016 | Venezuela

Please download to get full document.

View again

of 238
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information Report
Category:

Documents

Published:

Views: 44 | Pages: 238

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Saint-Gobain Peformance Plastics Europe v Venezuela - ICSID - Decision on Liability & Quantum Principles - 30 Dec 2016
Transcript
   Kitdrimtkaimj Gditrd ear Wdttjdldit ae Kivdstldit Nksputds W MKI^ -H A@MKI V DPEAPLMIGD V JMW^KGW D TPAVD   G JMKLMI^ v.  @ AJKUMPKMI P DVT@JKG A E U DID_TDJM   P  DWVAINDI^ Ndgkskai ai Jkm`kjkty min tbd Vrkigkpjds ae ]umitul Pdindrdn `y m trk`uimj galpasdn ae? Vraedssar Nr. Cjmus L. Wmgbs, Vrdskndit ^bd Baiarm`jd Gbmrjds I. @rawdr, Mr`ktrmtar Lr. Hm`rkdj @attkik, Mr`ktrmtar Wdgrdtmry ae tbd ^rk`uimj Ls. Imtmjì Wdqudkrm Nmtd ae nkspmtgb ta tbd Vmrtkds? 76 Ndgdl`dr 06=5  KGWKN Gmsd Ia. MP@/=0/=7 Vmhd 0 ae 07> ^M@JD AE GAI^DI^W M.   ^BD VMP^KDW ......................................................................................................... 2   K.   Gjmklmit ........................................................................................................... 2   KK.   Pdspaindit ....................................................................................................... 2   @.   ^BD MP@K^PMJ ^PK@TIMJ ............................................................................... 2   K.   ^bd Baiarm`jd Gbmrjds I. @rawdr ................................................................... ;   KK.   Lr. Hm`rkdj @attkik ........................................................................................... ;   KKK.   Vrae. Nr. Cjmus Wmgbs ....................................................................................... ;   G.   WTLLMP[ AE ^BD VPAGDNTPMJ BKW^AP[ ............................................. ;   K.   Mr`ktrmtkai Mhrddldit min Kistktutkai ae tbd Vragddnkihs .............................. ;   KK.   ^bd Mr`ktrmj Vragddnkihs ................................................................................ =5   N.   EMG^TMJ @MGCHPATIN ................................................................................ 05   K.   Gjmklmit ......................................................................................................... 05   KK.   Gjmklmit's Ndgkskai ta Dxpmin Vranugtkai Gmpmgkty min Wdmrgb ear mi Dxpmiskai Wktd ki Wautb Mldrkgm ................................................................... 02   KKK.   Gjmklmit's Ndgkskai ta Kivdst ki Udidzudjm ................................................... 70   KU.   UM^ Grdnkts ................................................................................................... 77   U.   Gaistrugtkai ae tbd Vjmit ................................................................................ 74   UK.   @muxktd Vrkgd Kigrdmsds .................................................................................. 75   UKK.   Vranugtkai min Wmjd ae Vrappmits Vrkar ta tbd ^mcd-avdr ae tbd Vjmit ........... >6   UKKK.   Jm`ar Tirdst ................................................................................................... >0   KR.   ^dlparmry ^mcdavdr ae tbd Vjmit ai 0> Lmrgb 06=6 .................................... >5   R.   Ekimj ^mcdavdr ae tbd Vjmit ai =4 Lmy 06=6 ................................................. >2   RK.    Idhatkmtkais metdr tbd ^mcdavdr ae tbd Vjmit .................................................. 4=    KGWKN Gmsd Ia. MP@/=0/=7 Vmhd 7 ae 07> RKK.   ^bd Dxpraprkmtkai Ndgrdd min Eajjaw-up Garrdspaindigd ........................... 48   RKKK.   ^bd Mnlkikstrmtkvd Dxpraprkmtkai Vragdnurd min Gjmklmit's Iatkgd ae Nksputd 4;   RKU.   Eurtbdr Idhatkmtkais `dtwddi tbd Vmrtkds ....................................................... 5=   RU.   ^bd Ounkgkmj Dxpraprkmtkai Vragdnurd min Vmrmjjdj Idhatkmtkais .................. 50   D.   VMP^KDW' VAWK^KAIW ........................................................................................ 5>   K.   Wullmry ae Gjmklmit's Vasktkai min Pdjkde Wauhbt ...................................... 5>   KK.   Wullmry ae Pdspaindit's Vasktkai min Pdjkde Wauhbt .................................. 8>   E.   ^BD ^PK@TIMJ'W PDMWAIKIH ...................................................................... 2>   K.   Ourksnkgtkai ..................................................................................................... 2>   KK.   Mnlkssk`kjkty .................................................................................................. 28   KKK.   @rdmgb ae tbd ^rdmty ....................................................................................... ;=   KU.   ^bd Vrkigkpjds ae ]umitul ........................................................................... =>7   U.   Ndgkskai ai Gasts ......................................................................................... 070   H.   ^BD ^PK@TIMJ'W NDGKWKAI ......................................................................... 077    KGWKN Gmsd Ia. MP@/=0/=7 Vmhd > ae 07> ^M@JD AE M@@PDUKM^KAIW Mpp. @E- Mppdinkxds ta tbd Dxpdrt Pdpart ai ]umitul ae Lr. Ujmnklkr @rmkjavscy min Nr. Nmikdj Ejards Gjmklmit‛s Vrapasmj Vrapasmj ta Nksqumjkey Lr. Hm`rkdj @attkik su`lkttdn `y Gjmkl-mit ai 0; Agta`dr 06=0 @rmkjavscy/Ejards K Ekrst Dxpdrt Pdpart ai ]umitul ae Lr. Ujmnklkr @rmkjavscy min Nr. Nmikdj Ejards nmtdn 0= Lmrgb 06=> @rmkjavscy/Ejards KK Wdgain Dxpdrt Pdpart ai ]umitul ae Lr. Ujmnklkr @rmkjavscy min Nr. Nmikdj Ejards nmtdn =2 Wdptdl`dr 06=> GD^M DT-Gmimnm Erdd ^rmnd Mhrddldit GJM- Gjmklmit‛s Jdhmj Mutbarktkds Gjmklmit‛s Gast Wu`lks-skai Gjmklmit‛s Gast Wu`lksskai ae 76 Ouid 06=4 Gjmklmit‛s Vast-Bdmrkih Wu`lksskai Gjmklmit‛s Vast-Bdmrkih Wu`lksskai ae 0 Mprkj 06=4 Gjmklmit‛s Wdgain Vast-Bdmrkih Wu`lksskai Gjmklmit‛s Wklujtmidaus Wdgain-Pauin Vast-Bdmrkih Wu`lks-skai ae 00 Lmy 06=4 Gjmklmit‛s Tpnmtdn Gast Wu`lksskai Gjmklmit‛s su`lksskai ae kts Tpnmtdn Gast Wu`lksskai ae 07  Iavdl`dr 06=4 Gjmklmit‛s Umjumtkai Tpnmtd Gjmklmit‛s su`lksskai ae tbd rdqudstdn upnmtds ae kts dxpdrts‛ vmjumtkais ae 00 Agta`dr 06=4 Gaieknditkmjkty Arndr ^bd Gaieknditkmjkty Arndr gaitmkidn ki Vragdnurmj Arndr Ia. 0 kssudn `y tbd ^rk`uimj ai =6 Ouid 06=> Gauitdr Ldlarkmj Pdspaindit‛s Gauitdr Ldlarkmj nmtdn 0= Lmrgb 06=> GUH Garparmgk÷i Udidzajmim nd Huymim GUH @muxkjul GUH @muxkjul, G.M. GUH DNDJGM GUH Djdgtrkekgmgk÷i ndj Gmraiì, G.M. NMG  Ndlminë n‛Mutarksmtkai Galpmhikd
Recommended
Saint-Gobain

Saint-Gobain

3 pages

View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks