Rebolusyong siyentipiko

Please download to get full document.

View again

of 21
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information Report
Category:

Education

Published:

Views: 460 | Pages: 21

Extension: PDF | Download: 1

Share
Description
Download Rebolusyong siyentipiko
Transcript
 • 1. Ang muling pagkatuklas sa agham ng mga Griyego ay nagbigay-daan upang matutuhan ng mga paham ang mga tuklas ng sinaunang iskolar.  Ang mga obserbasyon ay nagdulot ng mga bagong katanungan at teorya.  Natutuhan ng mga tao na tanggapin lamang ang mga ideya na napatunayan ng mga ebidensya.  Ang mga pagbabagong ito ay gawa hindi lamang ng isang tao ngunit ito ay kabuuang epekto ng mga tuklas ng maraming tao. 
 • 2.  Nicholas Copernicus (1473-1543) -Isang iskolar mula sa Poland -Sinabi niya na ang daigdig ay umiikot sa kanyang axis -Ang kanyang teorya ay nagpatotoo sa teorya ni Aristarchus noong ikaltlong siglo B.C.E -Ang kanyang aklat ay naitala sa Index at ipinagbawal na basahin dahil naniniwala ang Simbahan na ang kanyang teorya ay taliwas sa kanilang mga aral -Pinayagan lamang itong maipalabas noong ika-19 na siglo
 • 3.  Galileo Galilei (1571-1630) -Pinatotohanan niya ang teorya ni Copernicus -Ginamit niya ang kaniyang naimbentong teleskopyo, kaniyang naobserbahan na ang sinag sa buwan ay repleksyon na nagmumula sa araw -Tinawag siyang isang erehe ng Simbahan at ikinulong hanggang sa mapilitan siyang bawiin ang kaniyang teorya
 • 4.  Johannes Kepler -Kaibigan ni Galileo -Isang German -Lalo niyang pinagtibay ang teorya ni Copernicus
 • 5.  Renaissance -ang nagbigay-daan sa pagkamulat sa Kanlurang Europe  Ninais ng tao na makawala sa mga paniniwala at kaisipan na nagbilanggo sa mga kaisipan ng tao sa loob ng mahabang panahon.  Binigyang-pansin ng mga tao ang masusing pagsasaliksik sa iba’t ibang bahagi ng agham tulad ng medisina, astronomya, biology at iba pa.
 • 6.  Sir Isaac Newton -Nangungunang siyentipiko -Mula pagkabata, mahilig na siyang sumuri sa iba’t ibang bagay-bagay tulad ng bakit lumilipad ang saranggola at kung paano napapatakbo ang orasang tubig -Pinagbuhusan niya ng pansin ang mga ideya nina Galileo at Kepler
 • 7. -Ang kanyang pag-aaral ay nagbunga -Nagkaroon ng bagong sangay ng matematika, ang calculus na sa pamamagitan ng pagkuwenta ay nabigyan ng katwiran ang mga nangyayari sa kapaligira ayon sa batas ng kalikasan -Batas ng grabidad
 • 8.  William Harvey -Itinuring na nagpasimula ng makabagong medisina -pinag-aralan niya ang sirkulasyon o ang pagdaloy ng dugo sa katawan -batay sa kanyang pagsusuri, ang puso ang sentro sa pagkalat ng dugo sa buong katawan -siya ang nakadiskobre ng paraan kung paano ang paggrado ng dugo kapag ito ay tumataas o bumababa
 • 9.  Edward Jenner -pinasimulan niya ang paniniwala na ang bawat bahagi ng katawan ay may sariling halaga at tungkuling dapat gampanan -ang pinakamahalagang natuklasan niya ay ang bakuna panlaban sa sakit
 • 10.  Louis Pasteur -Siya ang nakatuklas ng gamot na antibiotic na nakakagamot sa sakit na galing sa mikrobyo -Kanya itong napag- alaman sa pamamagitan ng pag-aaral kung bakit napapanis ang alak -Nabatid din niya ang gamot sa rabies na galing sa kagat ng asong ulol at ang paraan ng pasteurization
 • 11.  Dr. William Thomas Green Morton -Natuklasan niya ang paglanghap ng ether ay nakakaalis ng sakit sa pagbunot ng ngipin -Dito nagsimula ang bagong sangay ng medisina na tinawag na anesthesiology
 • 12. Mahalagang imbensyon ni:  Roentgen -X-ray  Marie Curie & Pierre Currie -Radium
 • 13.  Charles Darwin -Nabuo niya ang Teorya ng Ebolusyon -Ang lahat ng kasalukuyang hayop at halaman ay nagmula sa mga unang hayop at halaman -Pinatunayan din na sa pamamagitan ng natural selection ay naiaangkop ng mga hayop at halaman ang kanilang sarili sa kapaligiran -Ang ideyang ito ay nakasulat sa kanyang aklat na On the Origin of the Species
 • 14. Ang mga prinsipyo ni Darwin ay naging batayan ng iba pang pag-aaral tulad ng:  Hugo de Vries -Mutation  Gregor Mendel -Law of Heredity
 • 15.  Antoine Lavoisier -Hinirang na “Ama ng Kemistri” -Pinag-aralan niya ang resulta kapag ang isang bagay ay nasusunog -Napatunayan niya ang pagbabagong kemikal pati ang batas ni Newton -Nagpatuloy ang pagsasaliksik sa larangan ng kemistri
 • 16. __________1. Kaibigan ni Galileo na nagpatibay sa teorya ni Copernicus. __________2. Nangungunang siyentipiko at mahilig sumuri ng mga bagay-bagay. __________3. Siya ang itinuring na nagpasimula ng medisina. __________4. Isa siyang iskolar sa Poland at kanyang sinabi na ang daigdig ay umiikot sa axis. __________5. Ito ang nagbigay-daan sa pagkamulat sa Kanlurang Europe.
 • 17. __________6. Siya ang nakatuklas ng gamot na antibiotic. __________7. Nabuo niya ang Teorya ng Ebolusyon at ang kanyang lahat na ideya ay nakasulat sa “The Origin of the Specie”. __________8. Hinirang na “Ama ng Kemistri”. __________9. Tinawag siyang isang erehe ng Simbahan at siya ay ikinulong. __________10. Siya ang nakatuklasan na ang paglanghap ng ether ay nakakaalis ng sakit sa pagbunot ng ngipin.
 • We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks
  SAVE OUR EARTH

  We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

  More details...

  Sign Now!

  We are very appreciated for your Prompt Action!

  x