Planning support for water supply and sanitation in peri-urban areas - PDF

Please download to get full document.

View again

of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information Report
Category:

Legal forms

Published:

Views: 28 | Pages: 20

Extension: PDF | Download: 0

Share
Description
UPTEC W Examensarbete 20 p September 2007 Planning support for water supply and sanitation in peri-urban areas Planeringsstöd för vatten- och sanitetssystem i peri-urbana områden Rebecka Törnqvist
Transcript
UPTEC W Examensarbete 20 p September 2007 Planning support for water supply and sanitation in peri-urban areas Planeringsstöd för vatten- och sanitetssystem i peri-urbana områden Rebecka Törnqvist ABSTRACT Planning support for water supply and sanitation in peri-urban areas Rebecka Törnqvist There are billions of people around the world without access to adequate water supply and basic sanitation which are fundamentals for an acceptable livelihood. Large numbers of the unaccounted for these services are living in peri-urban areas at the fringe of the city due to the rapid urbanisation in the developing world. These areas have the characteristics of being inadequately integrated into the city with regard to social and institutional issues as well as for infrastructure services including water supply and sanitation systems. The aim of this report is to suggest a framework for supporting the challenging task of planning for sustainable water supply and sanitation systems in these areas. Both a literature review and an interview study have been performed for considering this complex issue in a holistic way. The literature study consists of an investigation of the characterisation of the context in focus as well as an inventory of available support in form of models, software tools, frameworks and toolkits for planning is made. The supports found were evaluated with regard to consideration for a set of sustainability indicators for the periurban context. The support that was found most suitable for the context was used for developing a planning framework based on the Strategic Choice Approach either by contributing with important steps in the planning process or as supporting tools. This suggestion was further modified by considering aspects from interviews with experts in the field of water supply and sanitation in the developing world but yet with different backgrounds and perspectives. The framework suggested can be seen as a starting point for how to approach the planning process in these intricate areas by showing supportive tools for the different modes of the planning process. The framework consists of five modes; awareness raising, shaping, designing, comparing and choosing. The first mode was added to the Strategic Choice Approach for better compatibility to the developing world and has the aim to increase the demand for these systems among the users. As the peri-urban areas are hard to define due to their difference in characteristic from one area to another and with time the shaping mode starts with a situation analysis for understanding the context specific challenges and key objectives. Possible alternatives of technology should be looked upon in an open minded way in the designing mode for finding the ones that are technically and socio-cultural feasible and thereby suitable for a specific location. In the comparing mode the feasible alternatives are compared with regard to health, environmental and economic aspects whereas in the final mode one alternative is chosen. The planning approaches and tools found in the literature as well as the experts interviewed, have different focus on the importance of participation and degree of complexity which points at the need for flexibility and the requirement for different tools for different situations. It is of certain importance to take account of the flexibility for the difference in backgrounds and amount of resources by the planners. The supporting tools to choose between are thereby of diverse complexity. One recommended development of this report is the performance of a case study. This could deepen the awareness of the possibilities and limitations connected to the peri-urban context. Hopefully, the report can nevertheless widen the views of the planners in aspect of possible tools to use and activities to perform when planning in the peri-urban context. Key words: Peri-urban areas, planning support, sustainability, water supply, sanitation Department of Information Technology, Uppsala University, Box 337, Uppsala ISSN ii REFERAT Planeringsstöd för vatten- och sanitetssystem i peri-urbana områden Rebecka Törnqvist Det är idag miljarder människor världen runt som saknar tillgång till de basala behoven av vatten och sanitet. På grund av den intensiva urbaniseringen i utvecklingsländerna är det ett vanligt förekommande problem i utkanten av städerna i s.k. peri-urbana områden. Dessa områden karaktäriseras av att vara dåligt integrerade i staden både i avseende på sociala och institutionella frågor såväl som i den urbana infrastrukturen, där vatten och sanitetssystem är en viktig del. Syftet med denna rapport är att ge ett förslag till viktiga steg i planeringsprocessen och verktyg som kan användas i dessa för att erhålla uthålliga vatten- och sanitetssystem i denna komplexa kontext. En litteraturstudie såväl som en intervjustudie har utförts för att kunna ta hänsyn till många olika aspekter och perspektiv på ämnet. I litteraturstudien studerades problem kopplade till peri-urbana områden, internationella överenskommelser för att förbättra vatten- och sanitetssituationen samt olika typer av stöd för vatten- och sanitetsplanering. De senare utvärderades i avseende på målgrupp och kontext samt utifrån en rad uthållighetsindikatorer för att täcka miljö-, hälso-, sociokulturella, ekonomi- och teknikkriterier. De bäst lämpade planeringsverktygen för kontexten användes för att utveckla en modell för planering utifrån de olika planeringsstegen som rekommenderas i planeringsmodellen the Strategic Choice Approach. Förslaget modifierades sedan ytterligare med aspekter som påpekats i intervjustudien av experter inom ämnet men med olika bakgrund och angreppssätt på problemet. Modellen i rapporten kan ses som en utgångspunkt för hur man närma sig planeringsprocessen i dessa komplexa områden genom att ge förslag på vilka hjälpmedel som kan användas för att ta hänsyn till en rad uthållighetsindikatorer. Modellen består av fem steg; medvetenhet, formgivning, utformning, jämförande och beslutsfattande. Eftersom peri-urbana områden är svåra att definiera på grund av de stora skillnader som råder mellan olika områden och med tiden, bör planeringen utgå från den lokala kontexten och dess problem i formgivningssteget. Ett öppet förhållningssätt till vilka tekniker som är möjliga bör hållas i utformningssteget, för att hitta lösningar som är tekniskt och sociokulturellt möjliga i ett specifikt område. Därefter bör dessa alternativ jämföras i avseende på hälso-, miljö och ekonomiska aspekter som underlag för att slutligen kunna diskutera och besluta om vilket alternativ som är det mest lämpliga. Stora skillnader i avseende på hur stor vikt som läggs på medverkande av användare samt i grad av komplexitet kunde märkas mellan planeringsstöden och mellan medlemmar i intervjugruppen. Denna mångfald av synsätt på planering pekar på nödvändigheten av flexibilitet och behovet av olika typer av hjälpmedel för olika situationer. Det är av speciell stor vikt att ta hänsyn till skillnader i bakgrund och tillgång till resurser mellan olika grupper av planerare. Modellen tar hänsyn till detta genom att de rekommenderade verktygen är av olika komplexitet och planeraren är fri att välja de som passar bäst till den aktuella situationen. Förhoppningsvis kan denna rapport vidga planerares synsätt på möjliga verktyg att använda och hur planeringsprocessen av vatten- och sanitetssystem i peri-urbana områden kan gå till. En rekommenderad utveckling av rapporten är att utföra en fältstudie för att fördjupa kunskapen om möjligheter och begränsningar kopplade till den peri-urbana kontexten. Nyckelord: Peri-urbana områden, planeringsstöd, vattensystem, sanitetssystem, uthållighet Institutionen för informationsteknologi, Uppsala Universitet, Box 337, Uppsala ISSN iii PREFACE This master thesis was done for Ecoloop AB and within the Cluster Group on Water and Sanitation in Peri-urban Areas at the Swedish Water House. The master thesis is a part of the M.Sc. Education in Aquatic and Environmental Engineering at Uppsala University and covers 20 Swedish academic credits. My supervisors were Dr. Anna Norström and Dr. Erik Kärrman at Ecoloop AB and my subject reviewer were Professor Bengt Carlsson at the Division of Systems and Control at the Department of Information Technology at Uppsala University. I would like to thank Ecoloop that has made it possible for me to work with such an interesting and motivating subject as a perfect ending to my university studies. Thank you Anna and Erik for your knowledge, time and inspiration which were crusial for accomplish this report. Thank you Bengt for your suggestions and support. Thank you Olle Colling, Elisabeth Kvarnström, Cecilia Martinsen, Jennifer McConville and Anna Tufvesson for giving me the opportunity to interview you which provided this report with essential aspects and new perspectives. Thank you Tommy Törnqvist, Ulla-Maria Törnqvist and Philipp Weiss for patiently reading the many pages in the report for correcting my English and giving me suggestions. At last, tank you everyone at Ecoloop for great coffee breaks and your friendship during the work with the report. Uppsala, August 2007 Rebecka Törnqvist Copyright Rebecka Törnqvist and the Department of Information Technology, Uppsala University UPTEC W07017, ISSN Printed at the Department of Earth Sciences, Geotryckeriet, Uppsala University, Uppsala, 2007 iv POPULÄRVETENSKAPLIG SAMMANFATTNING Planering av uthålliga vatten- och sanitetssystem i peri-urbana områden - en fråga om hälsa, miljö och utveckling Rebecka Törnqvist Vatten- och sanitetssituationen är långt ifrån acceptabel i många delar av världen. Så många som en miljard människor saknar i dagsläget tillgång till rent vatten och sanitetssituationen är ett ännu större problem, då 2,6 miljarder människor inte har tillgång till någon typ av toalett. Denna brist på det som vi i vår del av världen ser som vardagliga självklarheter leder till många livshotande sjukdomar och minskar tid för skolgång och arbete. Mycket behövs göras för att förbättra denna situation som hotar att bli än mer omfattande på grund av klimatförändringar och efterföljande naturkatastrofer. Många av dessa människor utan tillgång till rent vatten och sanitet bor i områden i utkanten av de ständigt växande städerna i utvecklingsländerna, i så kallade peri-urbana områden. Dessa områden glöms ofta bort av staden när arbetet för att få en förbättrad vatten- och sanitetssituation ska diskuteras. Svårigheterna uppstår på grund av dess osynliga läge mitt emellan stad och land och den ofta rådande resurssvagheten bland befolkningen i fråga om ekonomiska förhållanden såväl som brist på legalitet. Utöver detta, leder trångboddhet, dåliga markegenskaper och ständig in- och utflyttning i områdena till att planeringen av infrastruktur blir mycket komplex i dessa områden och förutsätter genomtänkta val av metoder och planeringsverktyg. I mitt examensarbete har jag utgått från ett antal uthållighetsindikatorer för miljö, hälsa, ekonomi, sociokulturella aspekter samt för teknikaspekter för att komma åt de problem som är kopplade till dessa områden. Utifrån dessa aspekter och med hjälp av olika typer av planeringsstöd som redovisas i litteraturen har jag utvecklat ett förslag till en planeringsmodell för hur man kan närma sig denna uppgift. Till varje moment i planeringsprocessen rekommenderas ett antal hjälpmedel i form av t ex checklistor, databaserade modeller, standardiserade metoder för att undersöka miljö och hälsa men även att utveckla arbetssätt för ett ökat deltagande bland de framtida användarna. Mitt förslag till planeringsmodell utgår från att de framtida användarna är delaktiga och kan uttrycka en efterfrågan efter en förändrad vatten- och sanitetssituation, vilket kan ses som ett av de viktigaste kriterierna för att uppnå uthålliga system som används och underhålls. Dessutom poängteras vikten av att utföra en ingående situationsanalys över lokalsamhället och dess anknytning till staden för att identifiera vilka förutsättningar för planeringen som råder. Hur ser den aktuella vatten- och sanitetssituationen ut? Äger folk sina bostäder? Hur ser hälsosituationen ut? Finns det kulturell acceptans för alla typer av toaletter? Har folk råd att betala för vatten? Av vilken kvalitet är mark och vatten? Detta är viktiga frågor att få svar på för att kunna göra en bedömning av vilka typer av system och lösningar som är möjliga att välja bland. Det krävs även att alla som berörs av planeringen har liknande förväntningar på vad för typ av system som kan anses acceptabla. Det kan därför vara till stor hjälp att gemensamt sätta upp kriterier för vad möjliga alternativ ska uppfylla. Det är viktigt att titta på möjliga system på ett öppet sätt för att inte allt för snabbt välja bort sådana som kan anses olämpliga i den rent urbana eller rurala situationen men som kan fungera i ett mer sammansatt peri-urbant område. Olika typer av system måste sedan grundligt undersökas för att bestämma om de är möjliga att v implementera i det specifika området med beaktande av tekniska, fysiska, sociala och kulturella egenskaper. Möjliga system jämförs sedan med varandra utifrån deras konsekvenser på miljö, hälsa och ekonomi. Därefter är det dags för det slutgiltiga beslutet, där det ska bestämmas hur de olika kriterierna bör viktas, för att hitta ett lämpligt alternativ som så många som möjligt av de inblandade är överens om. Syftet med den modell jag har utvecklat är att vidga planerares synfält på möjliga hjälpmedel som kan stå till buds inför en planeringsprocess av vatten- och sanitetssystem i peri-urbana områden. Olika planeringssituationer kan dock kräva helt olika uppsättningar av hjälpmedel beroende på skillnader i utgångspunkt och resurser. Modellen ska därför ses som ett flexibelt förslag där planeraren ges en färdväg att följa, men är fri att välja och vraka bland rekommenderade hjälpmedel för att hitta en planeringsprocess som passar för det specifika området som ska utvecklas. vi TABLE OF CONTENT ABSTRACT... ii REFERAT... iii PREFACE... iv POPULÄRVETENSKAPLIG SAMMANFATTNING...v TABLE OF CONTENT... vii LIST OF ABBREVIATIONS AND GLOSSARY... ix 1. INTRODUCTION BACKGROUND THE AIMS AND OBJECTIVES OF THE REPORT METHOD THE WORKING PATH LITERATURE REVIEW EVALUATION OF PLANNING TOOLS INTERVIEW STUDY LITERATURE REVIEW INTERNATIONAL PROGRAMMES AND POLICIES The UN Water Decade and the Millennium Development Goals Water for life UN HABITAT s Water and sanitation programme Sida s policies UNICEF s water and sanitation strategy DEFINITIONS Peri-urban areas Water supply and sanitation Sustainability MAIN CRITERIA FOR SUSTAINABLE WATER SUPPLY AND SANITATION SYSTEMS Environmental criteria Health criteria Economic criteria Socio-cultural criteria Technology criteria CRITERIA AND INDICATORS Indicators in literature The selected set of indicators REVIEW OF SUPPORT FOR PLANNING Strategic planning methodologies Models and terms of references for planning WSS-projects Frameworks for planning WSS-systems...31 vii 3.5.4 Toolboxes for planning WSS-systems Summary of available support for planning EVALUATION OF SUPPORT FOR PLANNING CATEGORISATION OF PLANNING SUPPORT SELECTION OF SUPPORT SUSTAINABILITY CRITERIA CONSIDERED BY THE PLANNING SUPPORT The Mugabi et al. methodology The Open Wastewater Planning by WRS The Household-Centred Environmental Sanitation by Eawag The Schiller and Droste model The ADB Terms of reference Sanitation 21 by IWA The ADB toolkit The WUP toolkit The Gender toolkit by the World Bank Summary SOFTWARE TOOLS Review of software tools Evaluation of applicability for peri-urban areas Recommended software tools A FRAMEWORK FOR PLANNING The Strategic Choice Approach The contribution of the planning models and software tools to the framework INTERVIEW STUDY INTERVIEW QUESTIONS INTERVIEW WITH ANNA TUFVESSON INTERVIEW WITH ELISABETH KVARNSTRÖM INTERVIEW WITH OLLE COLLING INTERVIEW WITH JENNIFER McCONVILLE INTERVIEW WITH CECILIA MARTINSEN RESULTS AND DISCUSSION SYNTHESIS OF THE INTERVIEW STUDY THE MODIFIED FRAMEWORK FOR PLANNING Aspects and tools of special interest Two versions of the framework for planning PLANNING SUPPORT IN COMPARISON RESULTS FROM THE INTERVIEWS VS LITERATURE POSSIBLE APPLICATIONS AND FUTURE DEVELOPMENTS CONCLUDING REMARKS REFERENCES...82 APPENDIX... I viii LIST OF ABBREVIATIONS AND GLOSSARY ADB Asian Development Bank AISUWRS Assessing and Improving the Sustainability of Urban Water Resources and Systems Project BOD Biological Oxygen Demand CEE Central and Eastern Europe CHIAT Chemical Hazard Identification and Assessment CLTS Community Led Total Sanitation CIS Commonwealth of Independent States COD Chemical Oxygen Demand DEPA Danish Environmental Protection Agency DFID UK Department for International Development FAO Food and Agriculture Organization of the United Nations GWP Global Water Partnership HCES Household Centred Environmental Sanitation IWA International Water Association IWRM Integrated Water Resource Management JMP Joint Monitoring Program for Water and Sanitation LCA Life Cycle Assessment LFA Logical Framework Approach MCDA Multi Criteria Decision Aid MDGs UN Millennium Development Goals MDG 7:10 UN Millennium Development Goal 7 target 10 MFA Material Flow Assessment MRA Microbial Risk Assessment NAIADE Novel Approach to Imprecise Assessment and Decision Environments NRSP Natural Resource System Program O & M Operation and Maintenance OECD Organisation for Economic Co-operation and Development OWP Open Wastewater Planning PPP Purchasing Power Parity PROMETHEE Preference Ranking Organisation Method for Enrichment Evaluation SCA Strategic Choice Approach SEESAW Socio Economic and Environmental Sustainability Assessment of Urban Water Systems SEI Stockholm Environmental Institute SIDA Swedish International Development Cooperation Agency SIs Sustainable Indicators SIWI Stockholm International Water Institute SMART Simple Multiple Attribute Rating Technique STRAD Strategic Adviser SWARD Sustainable Water Asset Resource Decision TOR Terms of Reference UNDP United Nations Development Programme UN-HABITAT The United Nations Human Settlements Programme UNICEF United Nations Children s Fund UNCSD The United Nations Commission on Sustainable Development URWARE Urban Water Research Model ix WHO WSP WSS WUP World Health Organisation Water and Sanitation Program Water Supply and Sanitation Water Utility Partnership x 1. INTRODUCTION 1.1 BACKGROUND Water and sanitation are fundamental for human life. Water is an absolute necessity for life and adequate sanitation contributes to a tolerable life situation for many exposed and vulnerable people. In addition do clean water and sanitation hinder occurrence of life threatening diseases like diarrhoea, intestinal worms, typhoid, cholera etc. The United Nations Development Programme, UNDP, publishes an annual report called Human Development Report and the report for 2006 is titled Beyond scarcity: Power, poverty and the global water crisis and are discussing the subject of the lack of water supply and sanitation in the developing world. This emphasises the international interest for considering this important issue and for making an improvement of the present situation. Around the world there are about 2.6 billion people who do not have access to adequate sanitation and over one billion who lack access to clean water (UNDP, 2006). UNDP sees a clear connection between this major lack and the ability to step out of poverty. Without a functioning water supply and sanitation syste
Recommended
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x