Ang Epekto ng Larong Online sa Performance ng mga Estudyante sa Senior Highschool

Please download to get full document.

View again

of 18
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information Report
Category:

Essays & Theses

Published:

Views: 278 | Pages: 18

Extension: PDF | Download: 3

Share
Related documents
Description
Panimula Ang computer games ay mahirap tanggihan lalo na kung ito ay nasa paligid lamang. Masaya at nakalilibang ang pag-lalaro nito at nakakalimot tayo sa mundo ng ating mga alalahanin Ngunit ito din ay may mga masamang naidudulot sa atin, katulad
Tags
Transcript
  “Ang Epekto ng Larong Online sa Performance ng mga Estudyante sa Senior Highschool”Panimula Ang computer games ay mahirap tanggihan lalo na kung ito ay nasa paligid lamang. Masayaat nakalilibang ang pag-lalaro nito at nakakalimot tayo sa mundo ng ating mga alalahanin Ngunit itodin ay may mga masamang naidudulot sa atin, katulad ng adiksyon.(Bryan Mags, 2011Ang !nline "ame ay isang laro na gumagamit ng iba#t ibang uri ng computer net$ork.Madalas na ginagamit dito ang %nternet o kahit anong pang katumbas na teknolohiya, subalitnagagamit naman ng mga laro ang kahit anong teknolohiya meron& modem bago ang %nternet, at hard$ired terminal bago ang modem. Ang pagpapala$ak ng online gaming ay sumasalamin sa pangkalahatang pagunlad ng mga net$ork na computer mula sa maliit na lokal na net$ork sa %nternethanggang sa paglago sa pagkunekta sa %nternet mismo. Ang mga online games ay maaaring sumakla$mula sa simpleng mga salita lamang hanggang sa mga laro na may kumplikadong grapika at 'irtual namundo na maraming mga manlalaro. Maraming mga online games ang may online na komunidad, nanagiging paraan ng pakikisalamuha sa ibang tao na kabligtaran kung solong naglalaro. (Agosto, 2011inag-uusapan na ngayon ng American Medical Association (AMA kung ituturing na bangisang mental illness ang )ideo "aming Addiction. Bagaman marami pang pag-aaral na kailangangga$in, nakakabahala na ito dahil nakaabot na ito sa atensyon ng mga sikolohista at eksperto samedisina. inatunayan ng isang pag-aaral sa %o$a *tate +ni'ersity na hindi mapaghihi$alay ang'iolent 'ideo games sa pagiging marahas ng mga kabataan. indi makakaila na may epekto ang paglalaro ng 'ideo games sa emosyon ng maraming kabataan. Mas tumitindi ang masamang epektong mga mararahas na 'ideo games sa buhay ng isang kabataan kung nararanasan at nakikita niya rinang mga bagay na ito sa kaniyang buhay at paligid.(rancis amie, 2011*a ilipinas isa ang mga online na laro sa mga nilalaro ng mga kabataan ngayon at dahil sasobra nilang paglalaro dumadami na sa kanila ang lumiliban sa clase at ito ay nakakabahala sa mgamagulang at sa paaralan.(/euel ohn . uma$ag, 201  *a a'ao ang paglalaro ng online games ay bahagi na ng buhay ng mga kabataan hindi lang sa da'ao pati din buong pilipinas. umadami na yung mga kabataang naadik sa larong online kaysa sa maadik sa droga ang problema ng ilipinas ay katulad din sa problema ng a'ao palagi ding lumiliban angestudyante para makapaglaro.(obert /ecabe, 2013 Paglalahad ng Suliranin Ang layunin ng pananaliksik na ito ay upang maging kumpleto ang grado sa kursong%%%N! %%, ito ay isang 4re5uirement6upang makapasa. $ede rin ito sa mga kabataan, lalo na yunghindi na maalis ang kamay sa keyboard at ang grado ng salamin ay umaabot ng libo libo sa dahilan naisa siyang adik o manlalaro ng computer games. %to ay para sa mga interesado malaman ang mga posibleng negatibong epekto ng paglalaro ng computer games.*a katikayakan ang pag-aaral na ito ay isasagot sa mga sumusunod na tanungan&1.Ano ang epekto ng larong online sa mga estudyante&1.1ag-aaral1.27alusugan1.8akikipag-kap$a2.Ano ang dahilan kung bakit naaadik ang mga estudyante sa larong online ayon sa&2.1amilya2.2Barkada2.8aaralan Hypotesis *a panahon ngayon, madaming kabataan ang sadyang naadik sa paglalaro ng computer games. *a paglalaro ng computer games, naapektuhan ang isip ng isang manlalaro dahil siya ay  nagkakaroon ng mga pantasya ukol dun sa nilalaro niya. Ang madalas na nagbibigay ng epekto ay angmga computer games na may karahasan na kasama. Mga larong may temang se9, pagpapaslang at paggamit ng mga sandatang nakakamatay.(ohn ing, 2018May mga kaso sa ibang bansa tungkol sa mga negatibong epekto ng paglalaro ng computer games, kinokopya ng mga manlalaro ang mga aksyon at isinasabuhay ito, dahil sa sobrang paglalarong computer games naaangkop na nila at ginagaya ang kanilang nakikita na lalong nagiging adik siladahil sa kaharasan. Ang iba naman ay nagbibigay ng positibong epekto sa pamamagitan ng pagbibigay ng lesson na magaganda at ginaga$ang mas mala$ak ang imahinasyon ng isangmanlalaro. %to yung mga ginagamit nila sa pag aaral o mga talentong na nahahasa na kanilang nakikitasa pagiging malikhain at sa mga sosyal na akitibidades ng laro.(:dmund 7am 2011 Kahalagahan ng Pag-aaral Ang layunin ng pag-aaral na ito ay maging kapakipakinabang sa mga sumusunod&mpormasyon ang mga :studyanteng naglalaro ng ;omputer "ames ukol sa mga hindi magagandang bagay na kanilang maaaring sapitin kung sila ay magpapatuloy sa pagga$a ng mga bagay naito.agdag na rin dito angpagnanais kong malaman kung balanse pa ba ang kanilang panana$ sakahalagahan ngedukasyon at sa panandalian nilang kasiyahan at maituro sa mga libo-libung kabataannanahuhumaling sa paglalaro ng kompyuter games. Batid kong mahalagang malaman ito ngmgamanlalaro upang mabigyan ng limitasyon ang sarili sa paglalaro nito. e!ie" elated in Literature  Ang laki ng naitutulong ng teknolohiya sa buhay nating mga tao. ahil sa teknolohiya,napapabilis ang transaksyon, comunikasyon at iba pa. Mas naging napapabilis pa ang takbo ng buhayng dahil sa teknolohiya, hindi na dumadaan pa sa sulat o telegrama ang mga mesahe dahil samodernong pamaraan tulad ng te9ting ang chat sa internet. Masasabing ang layo na nga ng naratingng ating sibilisasyon. introduksyon mas napabilis pa ang pagusbong ng teknolohiya ng dahil sa pagpasok ng %ntenet. 4Ang %nternet ay ang mga magkakabit na mga computer net$ork na maaaringgamitin ng publiko sa buong mundo. Naipapadala ang mga datos sa pamamagitan ng packet s$itchingna gamit ang inayunang pamantayan na sa ngayon, napaka$alak na ang datos o impormasyon nasakop ng internet. 7aramihan sa atin ngayon ay gumagamit ng internet upang basehan ng mgainpormasyon na kailangan. ahil dito mas nagiging praktikal na ang pagsur< sa internet kaysa pagbabasa ng libro. introduksyon dahil sa mala$ak ang sakop ng intenet, nagsimula rin ang pag bangon ng iba=t ibang idea, maaari kang manuod ng iyong paboritong palabas, makinig sa nado$nload na kanta at iba pa. Ngayon, nagbabad tayo ng malaking oras sa pag iinternet dahil sa%npormasyon libangan introduksyon mas nagiging libangan na rin ang paggamit ng internet nangisinilang ang mga !nline games.(:d$ard Marison, 2011 Malaki rin ang naging impak ng online games na ito sa atin, lalunglalo na sa mga kabataan.ikas sa mga kabataan ang maglaro, masnapapabuti nito ang kanilang pangangata$an at isipan. Ngunit napapaiba ang usapan pagdating sa paglalaro ng !nline "ames. aglalahad ng suliranin *a pag-aaral na ito, nais malaman ng mga mananaliksik ang mga sumusunod& nakakaapekto ba sakalusugan ng mga kabataan ang paglalaro ng !nline games> %lang oras ba binababad ng mgakabataan ang kanilang sarili sa paglalaro ng online games> Anu- anong online games ba ang madalasnilang nilalaro> ayunin ng pag-aaral ayunin ng pagaaral na ito ang & Malaman kung sa anong paraan nakakaapekto sa kalusugan ng kabataan ang paglalaro ng online games. Matukoy kung gaanoka tagal o ilang oras binababad ng mga kabataan ang kanilang sarili sa paglalaro ng online games.Matukoy kung anu-anong online games ang patok sa mga kabataan ngayon. kahalagahan ng pag-aaralAng paglalaro ng online games ay nakakadulot ng mga negatibong epekto sa kabataan lalunglalo nasa napapanahon na ito ngayon.( osh :nri5ue?, 2011  Ang pag-aaral na ito ay makakatulong upang mauna$aan ng mga mambabasa partikular na samga kabataan. maaari makapagpamulat-isipan ang ang pag-aaral na ito lalung-lalo na sa mgakabataan na na aadik sa pag-lalaro ng !nline games. lumang isyu na ang epekto ng online games,ngunit habang pikit parin ang ating isipan sa isyu na ito, mas dumarami ang naaadik sa paglalaro ngonline games kasabay nito ang pagdami ng problemang pang kalusugan na kaugnay sa *akla$ atlimitasyon ng pagaaral ahil madalas naririnig ang isyu ng pagkaadik ng mga estudyanteng haiskul samga !nline games, sakla$ ng at limitasyon ng pag-aaral na ito ay & *etings & ilar ;ollegeopulasyon& 80 sa unang taon 80 sa ikala$ang taon @0 sa iatatlong taon anahon& *. 2011 -2012Ang pakasang ito ay naka pokus lamang sa& epekto sa ng online games sa kalusugan ng mga kabataan partikular na sa haiskul ng ilar ;ollege %lang oras silang nagbababad sa paglalaro ng online games.(:irees oy Mendo?a , 2011*a anahon ngayon maraming tao ang ginugugol ang kanilang oras sa birt$al na mundo,kung saan sila ay nalululong at sa kasamang palad ito ay nagibibgay ng negatibong resulta sa kanila.7aramihan sa mga gumagamit at naglalaro ng computer games ay ang mga kabataan. nakakalimutanna nilang ga$in ang kanikanilang mga ga$aing pampaaralan. Mas mahabang oras pa ang kanilangginugugol sa paglalaro ng mga computer games kaysa sa kanilang pag-aaral.(*hiela ibon, 2011+pang maging mas mabisa ang pagsugpo ng isyu ng labis na pagkakalulong sa computer games& nirerekomenda rin ang pagiging sensitibo sa emosyonal na pangangailangan ng mgamanlalaro na nakukuha nila sa paglalaro ng computer games. 7ailangan paring irespeto ng mgamagulang at guro ang desisyon ng mga estudyante sa kanyang paglalaro dahil lumalala angemosyonal na pangangailangan ng mga ito kung hahadlangan ang kanilang kagustuhan. amang paggabay ang inirerekomenda ng mananaliksik. (Nie<el emonte'erde , 2011 :pekto ng online games sa kalusugan ng kabataang manlalaro !ras na binababad ng mgakabataang manlalaro %ba=t ibang klaseng online games na patok sa kanila *ettings Ang pag-aaral naito ay nakatuon sa sekondaryang departamento ng ilar ;ollege Mga kalahok 7alahok& 80 sa unangtaon 80 sa kala$ang taon @0 sa ikatatlong taon anahon & *. 2011 -2012 Mga kalahok Mga
Recommended
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks