ISANG PAG-AARAL: SALIK NG PAGIGING HULI SA KLASE AT EPEKTO NITO SA AKADEMIKONG ASPETO KABANATA I ANG SULIRANIN AT KALIGIRAN NITO

Please download to get full document.

View again

of 4
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information Report
Category:

Environmental Science

Published:

Views: 5,270 | Pages: 4

Extension: PDF | Download: 133

Share
Description
Panimula Walang taong ipinanganak na mayroon nang kaalaman. Kaya naman nararapat na mag-aral ang isang taou pang matuto. Ang edukasyon ay mahalaga sapagkat ito ang susi sa pagkamit ng ating mga minimithing pangarap. Ngunit ang pag-aaral ay hindi
Tags
Transcript
  ISANG PAG-AARAL: SALIK NG PAGIGING HULI SA KLASE ATEPEKTO NITO SA AKADEMIKONG ASPETOKABANATA IANG SULIRANIN AT KALIGIRAN NITOPanimula Walang taong ipinanganak na mayroon nang kaalaman. Kaya namannararapat na mag-aral ang isang taou pang matuto. Ang edukasyon ay mahalagasapagkat ito ang susi sa pagkamit ng ating mga minimithing pangarap. Ngunit ang pag-aaral ay hindi basta-basta sapagkat ito ay isang proseso. At nakakalungkotisipin na dahil sa kawalang disiplina ng isang mag-aaral ay maaring maglaho anglahat ng kanilang pinaghirapan.Kung hindi mag-aaral ng maayos at mabuti ang mga estudyante, hindi itomagiging epektibo. Sa panahon ngayon, maraming kinakaharap na problema ngmga mag-aaral na nakahahadlang sa maayos na pagkatuto. Ilan sa mga ito ay angwastong paggamit ng oras nila, pagpapaliban sa mga gawain hanggang sa hulingminuto, pagliban sa klase at ang pinakakaraniwan ay ang pagiging huli sa klase.Likas sa ating mga Pilipino ang pagiging huli kaya may tinatawagtayong “Filipino time”.  Ngunit ang kaugalian na ito ay hindi dapat pinaiiral ngmga estudyante sa paaralan. Kung dadalhin nila ito hanggang sa paglaki, maariitong makaapekto sa kanilang hinaharap. Ayon kay r. !ose "i#al, $Ang kabataanang pag-asa ng bayan.% Ngunit paano mangyayari ito kung mas pinipili ng mgakabataan ang kanilang kagustuhan kaysa sa kanilang kinabukasan. &apapansin na karamihan sa mga mag-aaral ng 'I(LIS ay madalas nanahuhuli sa klase. Ang pagiging huli sa klase ay hindi isang sakit bagkus ay isangkasanayan at katamaran. )(llis &ika *ri+o &ayroong ibat-ibang dahilan angmga mag-aaral kung bakit sila madalas na huhuli. &ayroong sapat na dahilan atang iba naman ay hindi katanggap-tanggap. Ilan sa kadalasang idinadahilan ng  mga estudyante ay mabagal na pag-usad ng mga sasakyan, napuyat sa paggawang proyekto sa isang asignatura, nahuli sa paggising at iba pang samut-saringdahilan. Nararapat na bigyang-pansin ng mga mag-aaral ang epekto nito hindilang sa mga gagawin nila kung hindi pati narin sa kanilang akademikong aspeto.ahil sa pagiging huli sa klase, ang mga mag-aaral ay may nakakaligtaangleksyon, nagkukulang sa mga aktibidad at bumababa ang grado. Ang mga ito aynagiging dahilan upang bumagsak ang isang mag-aaral sa alinmang asignatura.Lingid sa kaalaman ng mga mag-aaral na sa tuwing mahuhuli sa klase aynananakawang kanilang magandang kinabukasan. )ani/e"en#iePayas Ang orasay mahalaga sapagkat kapag itoy lumipas na, hindi na ito maibabalik pa. Kayanaman, nararapat na matutunan ng mga estudyante na pahalagahan ang kanilangoras at disiplinahin ang kanilang sarili upang sa huli ay hindi sila magsisi. Kahalagahan ng Pag-aaral Sa pag-aaral na ito, malalaman ng mga estudyante ang epekto ng pagiginghuli sa klase sa kanilang moral at akademikong aspeto. &aipauunawa ng tesis naito na dapat maging responsable at disiplinado ang mga estudyante sa pagpasok sakanilang paaralan. &alalaman ng paaralan at mga guro ang mga dahilan kung bakit madalas mahuli sa klase ang kanilang mga mag-aaral. &aipababatid nito sa mga mambabasa ang kahalagahan ng pagdating satamang oras sa paaralan o alinmang pupuntahan. Para naman sa mga respondente,&alaya silang makapagbibigay ng kanilang ideya at opinion ukol sa mga epektong pagiging huli sa klase.&ahahasa ng mga mananaliksik ang kanilang kakayahan sa pakikipag-komunikasyon sa iba sa pamamagitan ng pagsasarbey at mas mapapalawak nitoang kanilang kaalaman. Ang tesis na ito ay maaaring magsisilbing reperensiya ngmga susunod pang pag-aaral na may kaugnayan dito.  Layunin ng Pag-aaral Ang tesis na ito ay may tatlong layunin01.&akapagbigay kaalaman ukol sa epekto ng pagiging huli sa klase ngmga estudyante sa kanilang moral at akademikong aspeto23.&aipabatid ang kahalagahan ng pagdating sa tamang oras sa alinmang pupuntahan24.&asagot ang ilang katanungang kaugnay sa pagiging huli sa klaseupang matulungan ang mga estudyante na maiwasani to at hindimakasanayan. Paglalahad ng Suliranin 5indi maikakaila na parte na ng buhay estudyante ang pagiging huli saklase. Ang pag-aaral na ito ay tumatalakay sa mga epekto ng pagiging huli samoral at akademikong aspeto ng isang mag-aaral. 6inibigyang pansin din ng tesis na ito na masagot ang ilang katanungangkaugnay sa isyu na ito. *ulad ng01.Ano ang mga personal na salik ng mga tagasagot sa mga sumusunod01.1(dad21.3Kasarian at1.4Strand3.Ano ang pananaw ng mga tagasagot sa salik ng pagiging huli sa klase03.1Personal na Isyu3.3Sosyal na Isyu4.Ano ang pananaw ng mga tagasagot sa epekto ng pagiging huli saklase sa akademikong aspeto0 Sala! a" Limi"a#y$n Ang pag-aaral na ito ay nakatuon sa mga dahilan ng pagiging huli sa klaseat epekto nito sa akademikong aspeto ng mga mag-aaral ng 'I(LIS Senior 5igh  S/hool. Ang pagtitipon ng impormasyon at iba pang detalye ay isasagawa sa 'irstAsia Institute o7 *e/hnology and 5umanities sa kasalukuyang panuruang taon. Nakatuon din ang pag-aaral na ito sa pagsusuri ng pananaw at saloobin ngmga respondent. Ang bilang ng respondent ay nilimitahan hanggang isangdaangkatao at mas bibigyang pansin ang mga mag-aaral na may kaalaman sa paksa omga estudyante na mas madalas mahuli sa klase. ahil sa mga ito ay masmapapagtibay ang pananaw sa nabanggit na suliranin. Isasaalang-alang din angopinyon ng bawat mag-aaral upang maging balan/e ang isinasaad sa datos.
Recommended
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x