K-12 Aralin 5 Pagkonsumo at ang Mamimili

Please download to get full document.

View again

of 25
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information Report
Category:

Education

Published:

Views: 61 | Pages: 25

Extension: PDF | Download: 2

Share
Related documents
Description
ekonomiks
Transcript
 • 1. Aralin 5 Pagkonsumo at ang Mamimili Ang GRADES pinaghihirapan HINDI inililimos! Inihanda ni: Arnel O. Rivera www.slideshare.net/sirarnelPHhistory
 • 2. Balik-aral: • Ang ekonomiks ay nakatuon sa pinakamahusay na paggamit ng pinagkukunang-yaman sa kabila ng walang katapusang kagustuhan at pangangailangan ng tao. Ano ang mangyayari kung hindi matutugunan ng tao ang kanyang kagustuhan at pangangailangan?
 • 3. Ano ang Pagkonsumo? • Pagbili at paggamit sa mga kalakal at serbisyo. • Ang isang produkto at serbisyo ay ginagamit dahil ito ay may pakinabang. • May pakinabang ang isang kalakal o serbisyo kung ito ay nakatutugod sa ating mga pangangailangan at kagustuhan. • Kapag natutugunan ng tao ang kanyang pangangailangan at kagustuhan, siya ay nakakaranas ng kasiyahan (satisfaction).
 • 4. Uri ng Pagkonsumo Tuwiran – kung agad na nararamdaman ang epekto ng paggamit ng kalakal o serbisyo. Produktibo – kung ang isang kalakal o serbisyo ay nakakalikha ng panibagong produkto na nagbibigay ng higit na kasiyahan. Maaksaya – kung ang produkto o serbisyo ay hindi nagdudulot ng kasiyahan o kapakinabangan. Mapaminsala – kung ang produkto o serbisyo ay nakasasama sa mamimili o sa lipunan.
 • 5. Pagkonsumo batay sa Marginal Utility • Ang kasiyahang nakukuha ng tao mula sa isang kalakal o serbisyo ay tinatawag na utility. Ito ay nasusukat sa pamamagitan ng marginal utility. • Ayon sa Law of Diminishing Marginal Utility, ang pakinabang o kasiyahang nakukuha mula sa isang kalakal o paglilingkod ay bumababa sa patuloy na pagkonsumo.
 • 6. Sino ang mamimili? • Tumutukoy sa mga taong bumibili at gumagamit ng mga produkto at serbisyo upang matugunan ang pangangailangan at magkaroon ng kasiyahan. • Tinatawag din sila bilang konsyumer.
 • 7. Mga Katangian ng MATALINONG mamimili Mapanuri Naghahanap ng mga Alternatibo Hindi Nagpapadaya Makatwiran Sumusunod sa Badyet Hindi nagpapadala sa Anunsiyo
 • 8. Mapanuri • Masusing namimili sa mga pagpipilian. • Tinitignan ng mabuti ang mga sangkap, presyo at kalidad.
 • 9. Naghahanap ng mga Alternatibo • Marunong humanap ng kapalit na produkto na makatutugon din sa pangangailangan.
 • 10. Hindi Nagpapadaya • Alerto at laging handang itama ang mga pagkakamali ng nagtitinda.
 • 11. Makatwiran • Pagsasaalang-alang ang presyo at kalidad ng isang bagay. Isinasaisip din ang kasiyahan na matatamo sa pagbili ng produkto. • Hindi nagbibigay ng presyo nang wala sa katwiran.
 • 12. Sumusunod sa badyet • Hindi nagpapadala sa popolaridad ng produkto. • Tinitimbang kung kinakailangan niya ito o hindi.
 • 13. Hindi nagpapadala sa anunsiyo • Ang kalidad dapat ang tinitignan hindi ang kagandahan ng pagaanunsyo. • Hindi nagpapanic-buying.
 • 14. Matalino ka bang mamimili? • Lagyan ng kaukulang score ang bawat item batay sa inyong ginagawa. 4 – palagi 3 – madalas 2 – minsan 1 – hindi
 • 15. 1. Nagsasauli ng produkto kung ito ay depektibo. 2. Nagdadala ng listahan kung mamimili. 3. Binabasa ang label ng produkto bago ito bilhin. 4. Pinaghahambing ang presyo ng mga kalakal bago mamili. 5. Tumitingin o naghahanap ng mga bagong produkto sa diyaryo, TV, internet at sa iba pang bababasahin. 6. Bumibili ng produkto na renekomenda ng kaibigan.
 • 16. Scale: • Kompyutin ang average ng inyong mga score at gamitin ang scale sa ibaba upang malaman ang iyong level. • 3.25-4.00 Lubhang Matalino • 2.50-3.24 Matalino • 1.75-2.49 Katamtamang Matalino • 1.00-1.74 Hindi Matalino
 • 17. Mga Batas na Nagbibigay Proteksyon sa Mamimili Consumer Act of the Philippines - mga karapatan at kaligtasan ng mamimili. Revised Penal Code - pagbabawal sa pangagaya ng tatak, at itsura ng isang produkto. Civil Code of the Philippines - pananagutan ng prdodyuser na panatilihin ang kaligtasan ng mamimili. Batas sa Price Tag - dapat maglagay ng price tag sa mga bilihin.
 • 18. Republic Act 7394 (Consumer Act of the Philippines) • Nagbibigay ng proteksyon sa mga konsyumer laban sa mga panganib na nauukol sa kalusugan at kaligtasan; • Nagbibigay proteksyon sa mg konsyumer laban sa mga mapanlinalang at hindi patas na mga pamamaraan at gawain; • Nagbibigay ng impormasyon upang mapaghusay ang tamang pagpapasya at mapalaganap ang kaalaman ukol sa karapatan ng mga konsymer…
 • 19. MGA KARAPATAN NG MAMIMILI • Karapatan na magkaroon ng pangunahing pangangailangan • Karapatan na magtamo ng kaligtasan • Karapatan sa Patalastas • Karapatan sa Pagpili
 • 20. MGA KARAPATAN NG MAMIMILI • Karapatang Dinggin • Karapatang Mabayaran at Matumbasan sa Anumang Kapinsalaan • Karapatan na Maturuan Tungkol sa Pagiging Matalinong Mamimili. • Karapatan sa Isang Malinis na Kapaligiran
 • 21. National Consumer Affairs Council (NCAC) •Binuo upang mapabuti ang pangangasiwa, ugnayan at bisa ng mga programa at patakaran ng mga ahensya ng pamahalaan at pribadong samahan patungkol sa karapatan ng mamimili.
 • 22. Mga Kasapi ng NCAC
 • 23. TANDAAN! • Ang mga mamimili ay may mga karapatan na dapat malaman at ipagtanggol. • Dapat maunawaan at sundin ng mga mamimili ang mga batas pangkonsyumer. • May mga tungkulin ang mga mamimili na dapat gampanan.
 • 24. • Bakit mahalaga na maging isang matalinong mamimili? • Alin sa mga karapatan ng mga mamimili ang higit na dapat na bigyang pansin ng pamahalaan? PAGPAPAHALAGA TAKDA:
 • 25. References: • Chua, Johannes L., Panahon, Kasaysayan at Lipunan (Ekonomiks) Ikalawang Edisyon, DIWA Publishing House • Nolasco, Libertty I. et. Al. , Ekonomiks: Mga Konsepto, Applikasyon at Isyu, VPHI • Mateo, Grace Estela C. et. al., Ekonomiks Mga Konsepto at Aplikasyon (2012), VPHI • De Leon, Zenaida M. et. al. (2004), Ekonomiks Pagsulong at Pag- unlad, VPHI
 • We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks
  SAVE OUR EARTH

  We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

  More details...

  Sign Now!

  We are very appreciated for your Prompt Action!

  x