Filipino sa Piling Larang Tech-Voc (Patnubay ng Guro)

Please download to get full document.

View again

of 148
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information Report
Category:

Education

Published:

Views: 67 | Pages: 148

Extension: PDF | Download: 3

Share
Related documents
Description
Share lng naman po
Transcript
 • 1. i Filipino sa Piling Larang Tech-Voc Patnubay ng Guro Kagawaran ng Edukasyon Republika ng Pilipinas Ang aklat na ito ay magkatuwang na inihanda at sinuri ng mga edukador mula sa mga publiko at pribadong paaralan, kolehiyo, at / o unibersidad. Hinihikayat namin ang mga guro at ibang nasa larangan ng edukasyon na mag-email ng kanilang puna at mungkahi sa Kagawaran ng Edukasyon sa action@deped.gov.ph. Mahalaga sa amin ang iyong mga puna at mungkahi.
 • 2. ii Filipino sa Piling Larang - Tech-Voc Patnubay ng Guro Unang Limbag 2016 Paunawa hinggil sa karapatang-sipi. Isinasaad ng Seksiyon 176 ng Batas Pambansa Bilang 8293: Hindi maaaring magkaroon ng karapatang-sipi sa ano mang akda ng Pamahalaan ng Pilipinas. Gayon pa man, kailangan muna ang pahintulot ng pamahalaan o tanggapan kung saan ginawa ang isang akda upang magamit sa pagkakakitaan ang nasabing akda. Kabilang sa mga gawin ng nasabing ahensiya o tanggapan ay ang patawan ng bayad na royalty bilang kondisyon. Ang mga akda/materyales (mga kuwento, seleksiyon, tula, awit, larawan, ngalan ng produkto o brand names, tatak o trademarks, palabas sa telebisyon, pelikula, atbp.) na ginamit sa aklat na ito ay sa nagtataglay ng karapatang-ari ng mga iyon. Pinagtibay sa isang kasunduan ng Kagawaran ng Eduaksyon at Filipinas Copyright Licensing Authority (FILCOLS), Inc. na ang FILCOLS ang kumakatawan sa paghiling ng pahintulot sa nagmamay-ari ng mga akdang hiniram at ginamit ditto. Hindi inaangkin ni kinakatawan ng tagapaglathala (publisher) at mga may-akda ang karapatang-aring iyon. Inilathala ng Kagawaran ng Edukasyon Kalihim: Br. Armin A. Luistro FSC Pangalawang Kalihim: Dina S. Ocampo, PhD Inilimbag sa Pilipinas ng __________________________ Department of Education – Bureau of Learning Resources (DepEd – BLR) Office Address: Ground Floor Bonifacio Bldg., DepEd Complex Meralco Avenue, Pasig City Philippines 1600 Telefax: (02) 634 – 1072; 634 – 1054; 631 – 4985 Email Address: blr.lrqad@deped.gov.ph * blr.lrpd@deped.gov.ph Mga Bumuo ng Patnubay ng Guro Corazon L. Santos, PhD Schedar D. Jocson, MA April J. Perez, MA Tagasuri ng Sining ng Pagtuturo: Lilibeth O. Quiore, MA Tagasuri ng Wika: Jayson De Guzman, MA Pabalat: Teresa Bernadette L. Santos Tagapamahala ng Filipino sa Piling Larang – Tech-Voc Patnubay ng Guro Bureau of Curriculum Development Bureau of Learning Resources
 • 3. iii Tala ng Nilalaman Kabanata 1 Ang Wika sa Tech-Voc 1 Aralin 1 Mga Varayti ng Wika 4 Aralin 2 Ang Rehistro ng Pagluluto: Panimulang Pagsusuri sa Varayti ng Filipino sa Ilang Piling Cookbook 10 Aralin 3 Pagsusuri sa Rehistro ng Wika ng mga Mananahi 15 Kabanata 2 Manwal at Liham-Pangnegosyo 22 Aralin 4 Batayang Kaalaman sa Pagsusulat ng Manwal 25 Aralin 5 Batayang Kaalaman sa Pagsusulat ng Liham- Pangnegosyo 32 Aralin 6 Mga Pagsasanay at Gawain para sa Sulating Tech-Voc: Pokus sa Manwal at Liham-Pangnegosyo 38 Kabanata 3 Flyers, Leaflets, at Promotional Materials 45 Aralin 7 Batayang Kaalaman sa Pagbubuo ng Flyers, Leaflets, at Promotional Materials 47 Aralin 8 Mga Pagsasanay at Gawain para sa Sulating Tech-Voc: Pokus sa Flyers, Leaflets, at Promotional Materials 54 Kabanata 4 Deskripsiyon ng Paggawa at Dokumentasyon 60 Aralin 9 Batayang Kaalaman sa Pagsusulat ng Deskripsiyon ng Paggawa 62 Aralin 10 Batayang Kaalaman sa Dokumentasyon 67 Aralin 11 Mga Pagsasanay at Gawain para sa Sulating Tech-Voc: Pokus sa Deskripsiyon ng Paggawa at Dokumentasyon 73 Kabanata 5 Feasibility Study at Naratibong Ulat 79 Aralin 12 Batayang Kaalaman sa Pagsusulat ng Feasibility Study 82 Aralin 13 Batayang Kaalaman sa Pagsusulat ng Naratibong Ulat 86 Aralin 14 Mga Pagsasanay at Gawain para sa Sulating Tech-Voc: Pokus sa Feasibility Study at Naratibong Ula 94 Kabanata 6 Paunawa, Babala, Anunsiyo, at Menu 102 Aralin 15 Batayang Kaalaman sa Pagsusulat Paunawa, Babala, at ng Anunsiyo 105 Aralin 16 Batayang Kaalaman sa Pagsusulat ng Menu 112 Aralin 17 Mga Pagsasanay at Gawain para sa Sulating Tech-Voc: Pokus sa Paunawa, Babala, Anunsiyo, at Men 117 Kabanata 7 Pananaliksik, Presentasyon, at Lagom 126 Aralin 18 Pananaliksik sa Napiling Trabaho sa Tech-Voc 127 Aralin 19 Paggawa at Pagbuo ng Ilang Piling Sulatin 133 Aralin 20 Presentasyon at Lagom 138
 • 4. iv
 • 5. v
 • 6. vi
 • 7. vii
 • 8. viii
 • 9. 1 KABANATA 1: Ang Wika sa Tech-Voc Panimula Bago pa talakayin ang iba’t ibang uri ng mga sulating teknikal-bokasyunal, napakahalagang malaman ng mga mag-aaral ang hinggil sa kalikasan ng wika at ang mga batayang konseptong may kaugnayan dito. Hindi maitatangging wika ang magsisilbing sandata ng mga mag-aaral upang makabuo ng mga sulating may kinalaman sa kanilang piniling larangan at espesyalisasayon. Makatutulong ang malinaw na pagkaunawa sa wika tungo sa angkop at wastong pagbuo at pagpapakahulugan sa mga babasahing ihahain sa mga mag-aaral. Pasulat man o pasalitang paraan, ang wastong paggamit ng wika ang isa sa mga pangunahing batayan ng tagumpay at pagiging epektibo ng mensaheng nais iparating ng isang indibidwal. Binubuo ang kabanatang ito ng mga babasahing isinulat ng mga guro at mag-aaral ng wika. Makatutulong ang pagkatuto ng mga varayti ng wika sa piniling larangan ng mga mag-aaral, gayundin upang maunawaan ang iba’t ibang jargon nito. Bukod pa rito, may kalakip na babasahing tumatalakay sa rehistro ng pagluluto, gayundin sa rehistro ng wika ng mga mananahi. Kaugnay nito, inaasahang makasusulat at makasusuri din ang mga mag-aaral sa hinaharap ng mga katulad na sulating may kaugnayan sa kani-kaniyang larangan. Panimulang Pagsusulit I. TAMA O MALI: Isulat ang tama kung wasto ang pangungusap at mali kung hindi. 1. Lahat ng tao ay may idyolek. 2. Lahat ng tao ay may sosyolek. 3. Lahat ng tao ay may dayalek. 4. Ang varayti ng wika ay naaayon sa kasarian ng isang tao. 5. Ang Sapir-Whorf Hypothesis ay tumatalakay sa pagkakaroon ng isoglos. II. IDENTIPIKASYON. Tukuyin ang hinihingi ng mga sumusunod na katanungan. 6 -9. Magbigay ng apat sa pitong sanhi sa pagkakaroon ng varayti ng wika 10. Ibigay ang palatandaan na nagkakaroon ng dayalek ang isang wika. 11-12. Ito ang dalawang dimensiyon sa pagkakaroon ng baryabilidad ng wika, ayon kay Joshua Fishman. 13. Magbigay ng halimbawa ng salitang nabuo dahil sa panlapiasyon. 14. Magbigay ng halimbawa ng salitang hiniram. 15. Magbigay ng halimbawa ng salitang may code-switching.
 • 10. 2 16. Ano ang ibig sabihin ng linunaw? 17. Ano ang ibig sabihin ng tinalbog? 18. varayti ng wika na sanhi ng panlipunang papel na ginagampanan ng tagapagsalita 19. Magbigay ng isang uri ng tela. 20. Proseso sa pagtatahi na pansamantalang nilalagyan ng tahi at inaalis pagkatapos malilip ang tupi. III. OBHETIBONG SANAYSAY. Sagutin ang bawat tanong sa loob ng dalawa hanggang tatlong pangungusap. 21-22. Sagutin: Ano ang idyolek? Ibigay ang sariling idyolek. 23 -24. Sagutin: Ano ang tenor? Bakit nag-iiba-iba ang tenor natin batay sa kausap? 25-27. Sagutin: Ano-ano ang iba’t ibang pamamaraan ng pagbuo ng salita ayon sa pag-aaral tungkol sa wika ng mga cookbook? 28 – 30. Sagutin: Bakit kinokonsiderang teknikal na wika ang wika ng pananahi? IV. APLIKASYON. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. 31-35: Sagutin: Paano nagkakaroon ng epekto ang paraan (mode) sa komunikasyon? Magbigay ng halimbawa gamit ang sariling karanasan. 36-40 Sagutin: Bakit sinasabing may malaking kinalaman ang lipunan sa pagkabuo/pagbabago ng wika? Magbigay ng halimbawa gamit ang sariling karanasan. V. SANAYSAY. Sagutin ang tanong sa loob ng anim hanggang sampung pangungusap. 41-50. Ipaliwanag kung bakit ang isang kambal na babae o lalaki na kapwa lumaki sa iisang bahay, may iisang grupo ng kaibigan, at nag-aaral sa iisang eskuwelahan ay may magkaibang paggamit ng wika.
 • 11. 3 Susi sa Pagwawastosa Panimulang Pagsusulit I. TAMA O MALI 1. Tama 2. Tama 3. Tama 4. Tama 5. Mali II. IDENTIPIKASYON 6 -9. Alinman sa heograpiya, edukasyon, okupasyon, uring panlipunan, edad, kasarian, kaligirang etniko 10. isogloss 11 – 12. Dayalek at sosyolek 13. Iba-iba ang sagot 14. Iba’t iba ang sagot 15. Iba-iba ang sagot 16. dinurog sa sabaw 17. pagluluto ng tira-tirang inihaw na isda na nilagyan ng sabaw at gulay 18. Register 19. basiste, bird’s eye, brocade, calico, crepe, msulin, katya, organdy, percale, satin, kuldoroy, tetaron, jorjet, chorded lace 20. Paghihibana III. OBHETIBONG SANAYSAY 21-22. Idyolek ang indibidwal na paggamit ng wika. 22-24. Ang tenor ay ang pamamaraan ng pakikipag-usap ng tao na nakabatay sa taong kinakausap. 25-27. Maaaring magkabit ng panlapi, manghiram ng salita mula sa ibang wika, code- switching, pagpapaikli ng salita 28-30. Teknikal na wika ang wika ng pananahi dahil espesyalisado ito batay sa karanasan ng mga mananahi IV. APLIKASYON. 31 -35. Magkakaiba-iba ang sagot. 36 – 40. Magkakaiba-iba ang sagot. V. SANAYSAY. 41 – 50. Ang pinakabuod na sagot dito ay maaaring ang kambal ay may magkaibang interes. Halimbawa, kung ang isa sa kambal ay mahilig magluto, maaari niyang malaman ang wika ng mga nagluluto, gaya ng nasa babasahin. Gayundin, kung ang isang kambal ay nahilig sa pagtatahi, matututo siya ng mga teknikal na salita sa pananahi.
 • 12. 4 ARALIN 1: Ang Varayti ng Wika Linggo 1 Deskripsiyon: Pag-uusapan sa araling ito ang konsepto ng wika at kung paano nabubuo ang varayti ng wika. I. Tuklasin Pamantayang Pangnilalaman Pamantayan sa Pagganap Mga Kasanayang Pampagkatuto 1. Kumustahin ang mga mag-aaral mula sa kanilang pagbabakasyon. Itanong ang sumusunod: Ano/ano-ano ang ginawa ninyo noong nakaraang bakasyon? Tumulong ka ba sa pamilya? 2. Itanong sa mag-aaral: Ano ang naiisip ninyo kapag binabasa o naririnig ang salitang varayti? Gumawa ng word map at ilista ang mga sagot nila mga inaasahang sagot a. iba-iba b. halo-halo c. tindahan d. palabas (varayti show) Iugnay ang konsepto ng varayti sa wika. Ipaliwanag ang kahulugan ng wika ayon kay Henry Gleason. Aniya, ang wika ay “isang masistemang balangkas ng sinasalitang tunog na isinaayos sa paraang arbitraryo upang magamit ng tao para sa komunikasyon”. Ipaliwanag na ang mga elemento ng isang wika- Ipagawa sa mag-aaral ang sumusunod: 1. Mag-isip ng sampung salita na ginagamit mo kasama ang a) pamilya; b) kaibigan; at c) kaklase. 2. Isulat ito sa piraso ng papel at sabihin kung ano ang ibig sabihin ng mga salita. Matapos gawin ang aktibidad, tumawag ng tatlo hanggang limang mag-aaral na magbabahagi ng tatlong natatanging salita.
 • 13. 5 Pamantayang Pangnilalaman Pamantayan sa Pagganap Mga Kasanayang Pampagkatuto masistemang balangkas, sinasalitang tunog, arbitraryo, tao, komunikasyon. Mahalagang bigyang-diin ang papel ng tao sa paggamit ng wika. Sabihin na ang bawat tao ay may kani-kaniyang paggamit ng wika. Talakayin dito ang konsepto ng idyolek. Ang idyolek ay indibidwal na paggamit ng wika. Gawing halimbawa ang mga kilalang tao sa inyong partikular na lugar, gaya ng kapitan ng barangay, konsehal, kaibigan, kaklase, guro, at iba pa. II. Linangin Pamantayang Pangnilalaman Pamantayan sa Pagganap Mga Kasanayang Pampagkatuto Iproseso ang aktibidad na isinagawa. Sabihin na ang word mapping ay isang mahalagang pamamaraan kung nais ng mag-aaral ng wika na matukoy kung paano ginagamit ang isang salita ng isang tao o grupo ng tao. Sabihin naman na ang pagtukoy ng salita Balikan ang ginawang aktibidad. Itanong sa mag-aaral ang sumusunod: 1. Ano ang terminong tumutukoy sa indibidwal na paggamit ng wika? 2. Ano-ano ang nalaman ninyo tungkol sa paggamit ng wika ng inyong kamag-aral? 3. Kung ihahambing mo ang sariling karanasan sa paggamit ng wika sa ibang kamag-aral, ano-ano kaya ang sanhi ng pagkakaiba-iba ng paggamit ng wika? Bago ituloy ang diskusyon tungkol sa Varayti ng Wika, linawin sa mag-aaral ang sumusunod na salita. Batay sa babasahin, kukunin ng mag-aaral ang depinisyon sa Varayti ng Wika 1. isoglos 2. bilingual 3. dialectal 4. pidgin 5. creole 6. register 7. stylistic variation 8. idyolek
 • 14. 6 Pamantayang Pangnilalaman Pamantayan sa Pagganap Mga Kasanayang Pampagkatuto ng isang indibidwal ay mahalagang komponent ng pag-aaral ng wika. Nakikita rito kung paano naaapektuhan ng lipunan ang paggamit ng wika ng isang tao. Mula sa mga sagot ng mag-aaral, halawin ang ideya ng ugnayan ng wika at tao. Sa ugnayang ito, napapakitang may kakayahan ang tao na magbago ng wika ayon sa pangangailangan niya. Talakyin ang nilalaman ng Varayti ng Wika. Maaaring gumamit ng powerpoint presentation para rito. Bigyang-diin ang sumusunod na punto mula sa babasahin. 1. May pagkakaiba ang wika at dayalek  Ang dayalek ay bahagi ng wika.  Ang wika ay kinakailangang magkaroon ng hindi bababa sa dalawang dayalek.  Nagbabago-bago ang dayalek batay heograpikal at sosyolohikal.  Ang pagkakaiba sa tono, diin, impit, at paggamit ng salita ay nagbubunsod ng dayalek. 2. Maaaring dahil sa heograpikal na kondisyon ng isang bahagi ng bansang Pilipinas ang pagkakaroon ng dayalek.  Magkaiba ang pananalita ng Tagalog sa Batangas at sa Bulacan.  Sa Batangas, ginagamit ang ga na kung tutumbasan sa Bulacan, ba naman.  Melodic ang tono sa Bulacan samantalang tila higit na matigas ang mga 9. tenor 10. Sapir-Whorf Hypothesis
 • 15. 7 Pamantayang Pangnilalaman Pamantayan sa Pagganap Mga Kasanayang Pampagkatuto Batangueńo kung magsalita. 3. Walang iisang dayalek na superyor sa iba.  Lahat ng wika at dayalek ay pantay-pantay.  Repleksiyon ito kung paano ginagamit ng tao ang wika  Hindi ibig sabihing dahil melodic ang paggamit ng Bulakenyo sa wika, magaling na silang, kumanta  Hindi rin ibig sabihing dahil laging parang galit ang Batangueño magsalita, mas mainitin ang ulo nila. 4. Ang isang isoglos ay palatandaan na nagkakaroon ng dayalek ang isang wika. 5. Ang varayti ng wika ay maaaring sanhi ng heograpiya, edukasyon, okupasyon, uring panlipunan, edad, kasarian, kaligirang etniko. Para sa huling punto, maaaring magbigay ng isa hanggang dalawang halimbawa na magpapaliwanag ng pagkakaiba sa paggamit ng wika. III. Pagnilayan at Unawain Pamantayang Pangnilalaman Pamantayan sa Pagganap Mga Kasanayang Pampagkatuto Itanong sa mag-aaral kung mayroon ba silang hindi naintindihan sa diskusyon at balikan at kung kinakailangan ay magbigay ng Matapos ang diskusyon, magpagawa sa mag-aaral ng isang munting pananaliksik hinggil sa isang espesipikong trabaho. Maaaring pumili ang mag-aaral sa sumusunod na trabaho: 1. automotive servicing 2. barbering
 • 16. 8 Pamantayang Pangnilalaman Pamantayan sa Pagganap Mga Kasanayang Pampagkatuto karagdagang halimbawa upang maipaliwanag sa mag-aaral ang diskusyon. 3. bartending 4. beauty care services 5. bread and pastry production 6. catering 7. commercial cooking 8. driving 9. food and beverages 10. food processing 11. hilot (wellness massage) 12. massage therapy 13. tailoring 14. technical drafting 15. visual graphics design 16. iba pa, depende sa kung anong mayroong kurso sa Tech-Voc. Mula sa napili, magpasaliksik sa mga mag-aaral ng mga espesipikong termino na ginagamit sa nasabing trabaho. Inaasahang makapaghanap ng hindi bababa sa sampung salita ang mag-aaral. Maaaring magpasaliksik sa mag-aaral gamit ang mga libro sa silid-aklatan o kaya naman ay sa pamamagitan ng internet. Isulat sa papel ang salita at ang kahulugan nito. Upang maging malinaw, dapat na gamitin ng mag-aaral ang salita sa isang pangungusap. Sabihan ang mag-aaral na tiyaking isulat ang sanggunian ng pinagkuhanan ng impormasyon. RUBRIK (3 ang pinakamataas at 1 ang pinakamababa)
 • 17. 9 Pamantayang Pangnilalaman Pamantayan sa Pagganap Mga Kasanayang Pampagkatuto IV. Ilapat Pamantayang Pangnilalaman Pamantayan sa Pagganap Mga Kasanayang Pampagkatuto Matapos ang pananaliksik, isa- isang tawagin ang mag-aaral upang ibahagi ang kanilang nagawa. Magpabanggit ng tatlong salitang tiyak na may ibang kahulugan batay sa nasaliksik. Humingi ng komento mula sa ibang mag-aaral kung mayroon silang nais ibahagi o ikompara mula sa sariling pananaliksik. Matapos ang presentasyon, itanong sa mga mag-aaral: 1. Ano ang natutuhan mo sa ginawang munting pananaliksik? 2. Ano kaya ang masasabi mo tungkol sa paggamit ng tao sa wika? 3. May epekto kaya ang trabaho sa paggamit ng wika? Ano/ano-ano ito? Tapusin ang Linggo 1 sa pamamagitan ng pagbanggit sa halaga ng wika sa pang-araw- araw na gamit nito at sa pagkakakilanlan sa tao. Mahalaga rin na maipuntong na ang wika ay hindi lamang repleksiyon sa pagkakakilanlan ng tao kundi isang epektibong paraan kung paano maipapahayag ang isang tiyak na gawaing panghanapbuhay ng isang tao.
 • 18. 10 ARALIN 2: Ang Rehistro ng Pagluluto: Panimulang Pagsusuri sa Varayti ng Filipino sa Ilang Piling Cookbook Linggo 2 Deskripsiyon: Tatalakayin sa aralin kung paano nagkakaroon ng iba’t ibang kahulugan ang mga salita sa wikang Fiipino batay sa tekstong pang-impormasyon. I. Tuklasin Pamantayang Pangnilalaman Pamantayan sa Pagganap Mga Kasanayang Pampagkatuto Muling balikan ang ginawa sa unang linggo ng pag- aaral. Sabihin na ang wika ay nagbabago-bago batay sa taong gumagamit nito. Maraming salik ang nakapagdudulot ng pagbabagong ito, gaya ng edad, kasarian, estado sa buhay, lalo na ang trabahong ginagawa. Gamitin ang mga nasaliksik ng mag-aaral sa nakaraang aralin upang mas maging kongkreto ang binabanggit sa klase. Tumawag ng dalawa hanggang tatlong mag- aaral na pumili ng alinman sa sumusunod: 1. commercial cooking 2. food processing 3. bread and pastry production 4. catering Mahalagang makakuha ng impormasyon hinggil sa wikang ginagamit mula sa napiling paksa sa itaas dahil ito ang magsisilbing tulay sa paksa ng araling ito. Matapos na matukoy ang mag-aaral na magbabahagi, ipasulat sa bond paper ang mga salitang nahanap at idikit sa pisara. Ipatalakay sa mag-aaral kung paano nila nakuha ang salita at kung ano ang kahulugan nito. Matapos ang talakayan, hatiin ang klase sa apat na grupo. Ang bawat grupo ay bubuo ng listahan ng mga salita batay sa kayarian nito. Ipalista sa mag-aaral ang nagawang paghahanay. Kolektahin ang nabuong listahan. Tiyakin sa mag-aaral na malaman nila ang iba’t ibang pamamaraan kung paano nabubuo at nababago ng mga salita sa wikang Filipino. Magkakaroon ng ideya ang mag-aaral sa proseso ng pagbubuo at paglilikha ng salita. Upang matasa ang kaalamang ito, tutukoy ng isang salita ang mag-aaral mula sa babasahin.
 • 19. 11 Pamantayang Pangnilalaman Pamantayan sa Pagganap Mga Kasanayang Pampagkatuto Sakaling walang pumili ng anumang paksa sa itaas, tumawag na lamang ng dalawa hanggang tatlong mag-aaral na may iba’t ibang larang ng trabahong napili. II. Linangin Pamantayang Pangnilalaman Pamantayan sa Pagganap Mga Kasanayang Pampagkatuto Balikan ang ginawang paghahanay at paggrupo ng mga mag- aaral sa mga salitang ipinakita at tinalakay sa klase. Tumawag ng isang kinatawan mula sa bawat grupo at ipaliwanag sa klase ang bawat klasipikasyon ng mga salita. Sa diskusyon, aasahan ang sumusunod na klaspikasyon ng mga salita: 1. salitang hiram mula sa Kastila 2. salitang hiram mula sa Ingles 3. salitang iba ang kahulugan 4. bagong salitang umusbong 5. akronim 6. salitang maylapi 7. inuulit na salita 8. tambalang- salita Talakayin na ang babasahing pinamagatang “Ang Rehistro ng Pagluluto: Panimulang Pagsusuri sa Varayti ng Filipino sa Ilang Piling Cookbook” ni Odessa Joson. Bago magsimula, magbigay muna ng maikling pagsusulit upang matiyak na nabasa nila ang teksto. Pagsusulit: Ibigay ang tamang sagot. 1. Sino ang nagsabi na “Ang pagkain sa hapag kainang Pinoy ngayon ay isang gastronomikong pagsasalaysay ng kasaysayan ng bansa?” 2. Ayon kay Fishman, ano ang isa sa dalawang dimensiyon ng pagkakaroon ng baryabilidad ng wika? 3. tawag sa transpormasyon ng pangngalan tungo sa pandiwa 4. dahilan kung bakit pasibo ang tinig sa karamihan ng cookbook 5. alin ang mas espesyalisado: luto o ihaw?
 • 20. 12 Pamantayang Pangnilalaman Pamantayan sa Pagganap Mga Kasanayang Pampagkatuto Susing sagot 1. Doreen Fernandez 2. Diyalek o sosyolek 3. berbalisasyon at nominalis
 • We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks