ASMC 2017 - Gertj-Jan Poelman - Het nieuwe werken, nieuwe risico's?

Please download to get full document.

View again

of 12
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information Report
Category:

Education

Published:

Views: 4 | Pages: 12

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Rabobank hanteert sinds enkele jaren het concept ‘nieuwe werken’. Dit betekent dat medewerkers vooral worden beoordeeld op hun output. Hierbij speelt minder een rol waar en wanneer medewerkers hun werkzaamheden verrichten. Verder wordt zoveel mogelijk gewerkt binnen een digitale omgeving en wordt het gebruik van hard copy tot een minimum beperkt. Ook vaste werkplekken behoren tot het verleden. Er wordt gewerkt met ‘kantoor werkvlekken’ waar mensen met gelijke functies en rollen binnen de afdeling, hun werkplek kunnen zoeken. Kunnen we terugkijkend op de afgelopen twee jaar nu ook nieuwe fraude/veiligheidsrisico’s aanwijzen ten gevolge van deze wijze van werken?
Transcript
 • 1. Gert-Jan Poelman Rabobank Fraud & Corporate Security Het nieuwe werken, nieuwe risico’s?
 • 2. Korte geschiedenis • 2008: 1e aanloop nieuwe werken  Rabo Unplugged • Start 2011 Rabo Unplugged gaat uit van zes principes: 1. Minder regels. 2. Meer ondernemerschap. 3. Tijd- en plaatsonafhankelijk. 4. Activiteitengerelateerd. 5. Samenwerken. 6. Eigen verantwoordelijkheid.
 • 3. Uitgangspunten • Focus op output • Geen gesloten afdelingen • Flexplekken (wel werkvlekken) • Thuiswerken (agenda bepaalt wel of niet) • Zoveel mogelijk digitaal • Alles op basis van vertrouwen (groot beroep op eigen verantwoordelijkheid)
 • 4. Voor- en nadelen (werkgever/werknemer) Voordeel •Meer output •Grotere werktevredenheid •Minder reistijd, minder reiskosten •Eigen verantwoordelijkheid  meer initiatief •Kostenbesparend (minder ruimte nodig) Nadeel •Isolement, minder groepsbinding •Vermenging werk/privé •Minder betrokkenheid
 • 5. Directe security risico’s Bezoekers en medewerkers door elkaar •Actie  1) beveiligingsschillen 2) strak bezoekers toelatingsbeleid Vertrouwelijke informatie •Actie  1) geen fysieke dossiers 2) beperkt afgesloten ruimtes/afdelingen Vertrouwen is goed maar…….. Kan niet zonder controle •Actie  1) meer logging en monitoring 2) scherpe procedure tav datalekken.
 • 6. Eerste perikelen • Diefstal uit food counters/catering • Thuiswerken wordt leidend • Slechte bereikbaarheid • Zwaar beroep op ICT infrastructuur • Toename informatielekken • Output niet altijd goed meetbaar
 • 7. Incidenten • Thuiswerken bij vriendin in Ierland (?) • Gebruik klantinfo tbv eigen belang • Externen met dubbele baan • Toename belangenverstrengeling (geen strikte scheiding werk/privé) • Fake agenda bijhouden
 • 8. Wat verder opviel • Wennen voor managers (geen “zicht” meer op medewerkers) • Window dressing • Realiseren output verbetering (?) • Nog steeds fysieke dossiers  met thuiswerken groter risico • Sterke behoefte eigen werkplek • Toename gesloten afdelingen • Thuis vertrouwelijke info raadplegen, wie kijkt er mee? • Toename werkdruk
 • 9. 1e afdronk Unplugged wordt gewaardeerd door medewerkers en management, want: •Meer eigen inbreng •Meer baas over eigen agenda •Volwassen werkhouding •Efficienter
 • 10. Aanpassingen • Afgesloten afdelingen Legal, Compliance en Audit. • Meer werkplekken op minder vierkante meters • Nieuwe methoden als Lean en Agile • Meer (behoefte aan) stille ruimtes • Spreiding • Awareness trainingen • Terugdrukken fysieke dossiers
 • 11. Uitdagingen • Leiderschap • Zelfsturend vermogen • Verander vermogen
 • 12. Vragen
 • We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks
  SAVE OUR EARTH

  We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

  More details...

  Sign Now!

  We are very appreciated for your Prompt Action!

  x