Announcement: The 1st International Congress of Educational Methods in Biomedical Sciences

Please download to get full document.

View again

of 3
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information Report
Category:

US History

Published:

Views: 4 | Pages: 3

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Announcement: The 1st International Congress of Educational Methods in Biomedical Sciences
Tags
Transcript
    http://journals.mui.ac.ir  ﻲﻜﺷﺰﭘ   مﻮﻠﻋ   رد   شزﻮﻣ ﻲﻧاﺮﻳا   ﻪﻠﺠﻣ / ﻦﻤﻬﺑ 1390   11)7( / 851 ﻢﻴﻠﻌﻟا   ﻮﻫ   لوا   ناﻮﺧاﺮﻓ   هﺮﮕﻨﻛ   ﻦﻴﻟواﻠﻠﻤﻟا   ﻦﻴﺑ   ﻲﻜﺷﺰﭘ   ﺖﺴﻳز   مﻮﻠﻋ   رد   ﻲﺷزﻮﻣ يﺎﻬﺷور   ﻲﻧﺎﺴﻧا   ﻚﻴﺘﻧژ   يژﻮﻟﻮﻳﺰﻴﻓ   ﻲﺳﺎﻨﺷ   ﺖﻓﺎﺑ   ﻲﺳﺎﻨﺷ   ﻦﻴﻨﺟ   ﻲﻣﻮﺗﺎﻧ يﺮﻴﮔدﺎﻳ   ﻞﻴﻬﺴﺗ   يﺎﻬﺷور   10- 8 ﻮﻳﺮﻬﺷهﺎﻣ 1391   August, 29-31, 2012    The 1 st   International Congress of Educational Methods in Biomedical Sciences Concentrates on:   هﺮﮕﻨﻛ   يراﺰﮔﺮﺑ   ﻞﺤﻣ :  نﺎﻬﻔﺻا   ﻲﻜﺷﺰﭘ   مﻮﻠﻋ   هﺎﮕﺸﻧاد   ﻲﻤﻠﻋ   يﺎﻬﺸﻳﺎﻤﻫ   يراﺰﮔﺮﺑ   ﺰﻛﺮﻣ   ﺶﻳﺎﻤﻫ   ﻪﻧﺎﺧﺮﻴﺑد   سرد :  هوﺮﮔ   ﻲﻜﺷﺰﭘ   هﺪﻜﺸﻧاد   نﺎﻬﻔﺻا   ﻲﻜﺷﺰﭘ   مﻮﻠﻋ   هﺎﮕﺸﻧاد   ﺐﻳﺮﺟراﺰﻫ   نﺎﺑﺎﻴﺧ   نﺎﻬﻔﺻاﻲﺘﺴﭘ   قوﺪﻨﺻ   ﻲﻟﻮﻜﻠﻣ   يژﻮﻟﻮﻴﺑ   و   ﻲﺤﻳﺮﺸﺗ   مﻮﻠﻋ 73461-81746  ﺲﻛﺎﻔﻠﺗ ) ﺪﻤﺤﻣ   ﻢﻧﺎﺧ : (7922517-0311  ﻪﻟﺎﻘﻣ   ﻪﺻﻼﺧ   لﺎﺳرا   و   مﺎﻧ   ﺖﺒﺛ   ﺖﻬﺟ   هﺮﮕﻨﻛ   ﻲﺘﻧﺮﺘﻨﻳا   سرد :  www.seminars.mui.ac.ir/bse   و   مﺮﺘﺤﻣ   ﺪﻴﺗﺎﺳا   ﻲﻣاﺮﮔ   ناﺮﮕﺸﻫوﮋﭘﻨﻤﺟرا   ﻦﻴﺼﺼﺨﺘﻣ   تﺎﻋﻼﻃا   رﺎﺠﻔﻧا   ةﺪﻳﺪﭘ   ﻪﺑ   ﻪﺟﻮﺗ   ﺎﺑ (Information Explosion) رد   يﺮﮕﻧزﺎـﺑ   ﺖـﻴﻤﻫا   ﻲﻜـﺷﺰﭘ   ﻪـﻳﺎﭘ   مﻮﻠﻋ   ًﺻﻮﺼﺨﻣ   مﻮﻠﻋ   ﻪﻤﻫ   ردﺖﺳا   بﺎﻨﺘﺟا   ﻞﺑﺎﻗ   ﺮﻴﻏ   ﻲﻜﺷﺰﭘ   ﺖﺴﻳز   مﻮﻠﻋ   رد   ﺲﻳرﺪﺗ   ةﻮﻴﺷ   و   اﻮﺘﺤﻣ . ﺎـﺑ   دراد   ﺮـﻈﻧ   رد   ﻲﻟﻮـﻜﻟﻮﻣ   يژﻮـﻟﻮﻴﺑ   و   ﻲﺤﻳﺮﺸﺗ   مﻮﻠﻋ   هوﺮﮔ   اﺬﻟهﺮﮕﻨﻛ   ﻦﻴﻟوا   يراﺰﮔﺮﺑدروآ   ﻢﻫاﺮـﻓ   ار   ﻲﻜـﺷﺰﭘ   ﻪﻳﺎﭘ   مﻮﻠﻋ   شزﻮﻣآ   رد   لﻮﺤﺗ   و   ﺮﻴﻴﻐﺗ   ﺮﺘﺴﺑ   ﻪﺻﺮﻋ   ﻦﻳا   رد   ﻲﺷزﻮﻣآ   يﺎﻬﺷور   ﻲﻠﻠﻤﻟا   ﻦﻴﺑددﺮﮔ   دﺎﺠﻳا   ﻲﻜﺷﺰﭘ   ﻪﺘﺷر   سورد   يدﻮﻤﻋ   و   ﻲﻘﻓا   مﺎﻏدا   ياﺮﺑ   ﺐﺳﺎﻨﻣ   ﻂﻳاﺮﺷ   ﷲاﺎﺸﻧا   ﺎﺗ .  ﺎـﺳ   و   ﻪـﻳﺎﭘ   مﻮـﻠﻋ   ﻲﻜـﺷﺰﭘ   ﻒﻠﺘﺨﻣ   يﺎﻫ   ﻪﺘﺷر   نﺎﺼﺼﺨﺘﻣ   و   نﺎﻫوﮋﭘ   ﺶﻧاد   ناﺮﮕﺸﻫوﮋﭘ   ﺪﻴﺗﺎﺳا   زاﻞـﻤﻋ   ﻪـﺑ   تﻮـﻋد   ناﺪـﻨﻤﻗﻼﻋ   ﺮ   ﻪﺑ   ﻲﺷزﻮﻣآ   ﻚﻤﻛ   هدﺎﻣ   ﻪﻧﻮﮔ   ﺮﻫ   ﺎﻳ   و   راﺰﻓا   مﺮﻧ   ﻢﻠﻴﻓ   ﺮﺘﺳﻮﭘ   ﻲﻧاﺮﻨﺨﺳ   ﺐﻟﺎﻗ   رد   ﺶﻳﺎﻤﻫ   ﻦﻳا   يﺎﻫرﻮﺤﻣ   يﺎﺘﺳار   رد   ار   دﻮﺧ   رﺎﺛآ   ﺪﻳآ   ﻲﻣ   ﺦﻳرﺎﺗ   ﺎﺗ   ﺮﺜﻛاﺪﺣ   ﻲﺴﻴﻠﮕﻧا   نﺎﺑز 30/2/91 ترﻮﺻ   ﻪﺑ   ًﺮﺼﺤﻨﻣ Online ﻨﻳﺎﻤﻧ   لﺎﺳرا   ﺮﻳز   ﻲﺘﻧﺮﺘﻨﻳا   سردآ   ﻪﺑ . ﻧاﻮﺗ   ﻲﻣرﺎﺛآ   ﻦﻳاهرﺎـﺑردﺪﺷﺎﺑ   نآ   ﻊﻓر   ياﺮﺑ   ﻲﻠﺣ   هار   ﺎﻳ   و   ﻲﻜﺷﺰﭘ   ﺖﺴﻳز   شزﻮﻣآ   رد   ﻞﻜﺸﻣ   ﻚﻳ .   ﻳﺎﻤﻫ   ﺮﻴﺑد : رﺎﻳﺪﻨﻔﺳا   ﻢﻴﻫاﺮﺑا   ﺮﺘﻛد      852  / ﻲﻜﺷﺰﭘ   مﻮﻠﻋ   رد   شزﻮﻣ ﻲﻧاﺮﻳا   ﻪﻠﺠﻣ / ﻦﻤﻬﺑ 1390   11)7( http://journals.mui.ac.ir    هﺮﮕﻨﻛ   فاﺪﻫا   و   ﺎﻫرﻮﺤﻣ   ﺖﺳا   ﻲﻜﺷﺰﭘ   ﻪﻳﺎﭘ   مﻮﻠﻋ   زا   ﻞﻳذ   سورد   ﻪﻄﻴﺣ   رد   شزﻮﻣآ   ﻪﺑ   طﻮﺑﺮﻣ   تﺎﻋﻮﺿﻮﻣ   ﻞﻣﺎﺷ   هﺮﮕﻨﻛ   ﻦﻳا   يﺎﻫرﻮﺤﻣ : 1- ﻲﺤﻳﺮﺸﺗ   مﻮﻠﻋ  2- ﻧﺎﺴﻧا   يژﻮﻟﻮﻳﺰﻴﻓ 3- ﻧﺎﺴﻧا   يژﻮﻟﻮﻴﺑ   و   ﻚﻴﺘﻧژهﺮﮕﻨﻛ   فاﺪﻫا :  ﻲﻣﻮـﻤﻋ   ﻲﻜـﺷﺰﭘ   نﺎﻳﻮﺠـﺸﻧاد   هﮋﻳﻮـﺑ   و   ﻲﻜﺷﺰﭘ   مﻮﻠﻋ   ﻒﻠﺘﺨﻣ   يﺎﻫ   هوﺮﮔ   زا   ﻲﻧﺎﺒﻃﺎﺨﻣ   ﻪﺑ   مﻮﻠﻋ   ﻦﻳا   شزﻮﻣآ   صﻮﺼﺧ   رد   ﻪﻛ   ﻲﺗﻼﻜﺸﻣ   ﻦﻴﻴﺒﺗ   لوا   ﻪﺟرد   ردﺮﮔ   ﻦﻳا   نﺎﻳﻮﺠﺸﻧاد   ﺎﻫ   ﻪﺘﺷر   ﻞﻛ   ﻦﻴﺑ   رد   ﻮﺳ   ﻚﻳ   زا   اﺮﻳز   ﺖﺳا   دراد   دﻮﺟو ﻲﻜـﺷﺰﭘ   ﻪﺘـﺷر   رد   تﺎﻋﻼﻃا   ﺪﻳﺪﺷ   ﻢﻛاﺮﺗ   ظﺎﺤﻠﺑ   ﺮﮕﻳد   يﻮﺳ   زا   و   هدﻮﺑ   داﺪﻌﺗ   ﻦﻳﺮﺘﺸﻴﺑ   ﺪﺟاو   هودﻮﺷ   ﻲﻣ   سﺎﺴﺣا   تﺪﺸﺑ   ﻲﺷزﻮﻣآ   يﺎﻫ   شور   حﻼﺻا .  ﺪـﺷ   ﺖﻓﺎﻳ   ﻲﺷزﻮﻣآ   ﺖﻴﻔﻴﻛ   ﺢﻄﺳ   ءﺎﻘﺗرا   و   قﻮﻓ   تﻼﻜﺸﻣ   ﻊﻓر   ياﺮﺑ   ناﺮﻈﻧ   ﺐﺣﺎﺻ   و   ﻦﻴﺳرﺪﻣ   يﻮﺳ   زا   ﻪﻛ   ﺖﺳا   ﻲﻳﺎﻫرﺎﻜﻫار   ﺔﺋارا   ﺖﺴﺨﻧ   فﺪﻫ   لﺎﺒﻧد   ﻪﺑﭘ   ﺎـﻳ   ودﺎﻬﻨـﺸ   دﻮﺷ   ﻲﻣ .  1- ﻫﺎﮕﺸﻧاد   سورد   رد   يرو دﺎﻳ   و   يﺮﻴﮔدﺎﻳ   ترﺪﻗ   ﻞﻴﻬﺴﺗ   ﻒﻟا ( نآ   ﻞﻴﻬﺴﺗو   شزﻮﻣآ   درﻮﻣ   رد   ﻲﺘﺳدﻻﺎﺑ   نﻮﺘﻣ   ﻲﺳرﺮﺑ   ب ( ﺮﻴﮔدﺎﻳ   ﻞﻴﻬﺴﺗ   رد   ﺮﻨﻫ   ﺮﻴﺛﺎﺗ   ج ( ﻲﻣﻮﻫﻮﻣ   تارﻮﺼﺗ   ﺰﻴﮕﻧا   ﺖﻔﮕﺷ   ﺮﻴﺛﺎﺗ (Mnemonic Device) يروآدﺎﻳ   و   يﺮﻴﮔدﺎﻳ   ترﺪﻗ   دﺎﻳدزا   رد   2- هوﺮﮔ   ﻪﺳ   ﻦﻴﺑ   ﻪﻛ   ﻲﺗﺎﻋﻮﺿﻮﻣﺳا   كﺮﺘﺸﻣ   قﻮﻓ : - ﻳﺎﭘ   مﻮﻠﻋ   سورد   ﺮﻳﺎﺳ   ﺎﺑ   مﻮﻠﻋ   ﻦﻳا   مﺎﻏداﻲﻨﻴﻟﺎﺑو :  ﻘﻓا   مﺎﻏدا   ترﻮﺼﺑ ) Horizontal Integration (  دﻮﻤﻋ   مﺎﻏدا   ترﻮﺼﺑ ) Vertical integration ( - ﺳا   راﻮﺷد   ﺎﻬﻧآ   يﺮﻴﮔدﺎﻳ   ﻪﻛ   ﻲﻳﺎﻫ   ﺶﺨﺑ   شزﻮﻣآ   ياﺮﺑ   ﺪﻳﺪﺟ   ﻲﻳﺎﻫرﺎﻜﻫار   ﻪﺋارا . - ﻠﻤﺟ   زا   ﻲﺷزﻮﻣآ   يﺎﻬﻜﻴﻨﻜﺗ   زا   هدﺎﻔﺘﺳا : •   case based learning •   problem based learning •   web-based learning   •   didactic lecture role-play 3- ﺤﻳﺮﺸﺗ   مﻮﻠﻋ   هﮋﻳو   تﺎﻋﻮﺿﻮﻣ - زﺎﺠﻣ   يﺎﻀﻓ   رد   ﻲﺤﻳﺮﺸﺗ   مﻮﻠﻋ   شزﻮﻣآ   - ﻣﻮﻤﻋ   نﺎﻜﺷﺰﭘ   ياﺮﺑ   هﮋﻳﻮﺑ   يدﺮﺑرﺎﻛ   ﻲﺤﻳﺮﺸﺗ   مﻮﻠﻋ   شزﻮﻣآهﺮﮕﻨﻛ   ﻲﺒﻧﺎﺟ   ﺶﺨﺑ   ناﻮﻨﻋ   ﻪﺑ :  هوﺮﮔ   رد   هﮋﻳو   يﺎﻫ   ﺶﺨﺑ   ﻪﺋاراﺤﻳﺮﺸﺗ   مﻮﻠﻋ :  • ﻳﺎﺳ   بو   • ﺎﺘﻴﺠﻳد   ةزﻮﻣ   و   سرد   سﻼﻛ   • ﺎﺘﻴﺠﻳد   ﻲﺳﺎﻨﺷ   ﺖﻓﺎﺑ   هﺎﮕﺸﻳﺎﻣزآ 4- ژﻮﻟﻮﻳﺰﻴﻓ   هﮋﻳو   تﺎﻋﻮﺿﻮﻣ - ﻨﻴﻟﺎﺑ   يژﻮﻟﻮﻳﺰﻴﻓ   - ژﻮﻟﻮﻳﺰﻴﻓ   شزﻮﻣآ   رد   يزﺎﺳ   لﺪﻣ   و   ﻲﺷزﻮﻣآ   ﻲﺣاﺮﻃ 5- ژﻮﻟﻮﻴﺑ   و   ﻚﻴﺘﻧژ   هﮋﻳو   تﺎﻋﻮﺿﻮﻣ  - ﻣﺎﺷ   ﻚﻴﺘﻧژ   ﺚﺣﺎﺒﻣ   يﺎﻫ   ﻦﺸﻴﻤﻴﻧا   و   ﺮﻳوﺎﺼﺗ : • زا   يﺪﻌﺑ   ﻪﺳ   يﺎﻫ   نﺎﻤﺘﺧﺎﺳ DNA • ﻤﺟﺮﺗ   ﻲﺴﻳﻮﻧور   يزﺎﺳﺪﻨﻧﺎﻤﻫ   يﺮﻴﮔدﺎﻳ   ﺪﻨﻳآﺮﻓ   رد   ﺪﻳﺪﺟ   يﺎﻫ   ﺖﻓﺮﺸﻴﭘ • وزﻮﻣوﺮﻛ   تﺎﻓاﺮﺤﻧا   و   ﺎﻫ   ﺶﻬﺟ  - ﻳﺎﭘ   ﺮﺑ   ﻚﻴﺘﻧژ   شزﻮﻣآ   ﻪﻣﺎﻧﺮﺑ : • ﻠﻤﻋ   يﺎﻫدﺮﺑرﺎﻛ   و   نﺎﻜﺷﺰﭘ   ﺶﻧاد • ﻴﺘﻧژ   هروﺎﺸﻣ   عﺎﺟرا   يﺎﻫﻮﮕﻟا  - ﻴﺘﻧژ   ﻪﻴﻟوا   يﺎﻫ   ﺖﺒﻗاﺮﻣ      http://journals.mui.ac.ir  ﻲﻜﺷﺰﭘ   مﻮﻠﻋ   رد   شزﻮﻣ ﻲﻧاﺮﻳا   ﻪﻠﺠﻣ / ﻦﻤﻬﺑ 1390   11)7( / 853 تﻻﺎﻘﻣ   ﻪﺻﻼﺧ   ﻢﻴﻈﻨﺗ   يﺎﻤﻨﻫار   ﻢﻴﻈﻨﺗ   رد   ﺖﺳ مزﻻﻪﺻﻼﺧﻮﺷ   ﺖﻳ ﻋر   ﺮﻳز   در ﻮﻣ   تﻻ ﻘﻣ   1- ﻟﺎﻘﻣ   ناﻮﻨﻋ  2- ﻲﻧﺎﻣزﺎﺳ   ﻲﮕﺘﺴﺑاو   هاﺮﻤﻫ   ﻪﺑ   نﺎﮔﺪﻨﺴﻳﻮﻧ   ﺎﻳ   هﺪﻨﺴﻳﻮﻧ   مﺎﻧ (Affiliation)  ﺖﻤﺴﻗ   رد  Abstract  دﺮﮔ   دراو  3- اﺪﻫا   و   ﻪﻣﺪﻘﻣ : ﺶﻫوﮋﭘ   ﻪﻨﻴﺸﻴﭘ   زا   يﺮﺼﺘﺨﻣ   ﺮﻛذو   ﻖﻴﻘﺤﺗ   ﻪﻟﺎﺴﻣ   ﺖﻴﻤﻫا  4- اﺮﺟا   شور  5- ﻳﺎﺘﻧ :) ﻫوﮋﭘ   يﺎﻫ   ﻪﺘﻓﺎﻳ ( 6- ﻴﺘﻧ   و   ﺚﺤﺑﺮﻴﮔ   ﻪ  7- ﺪﻴﻠﻛ   تﺎﻤﻠﻛ : ﺜﻛاﺪﺣ 5 رﻮﻣ  8- ﻞﻣﺎﺷ   ﺮﺜﻛاﺪﺣ   ﻲﺘﺴﻳﺎﺑ   تﻻﺎﻘﻣ   ﻪﺻﻼﺧ 250 ﻨﺷﺎﺑ   ﻪﻤﻠﻛ .  9- ﻲـﺘﻧﺮﺘﻨﻳا   سردآ   ﻪـﺑ   ﺪﻨﻧاﻮﺗ   ﻲﻣ   ﻪﻟﺎﻘﻣ   ﻪﺻﻼﺧ   لﺎﺳرا   و   مﺎﻧ   ﺖﺒﺛ   ﺖﻬﺟ   مﺮﺘﺤﻣ   نارﺎﻜﻤﻫ : www.seminars.mui.ac.ir/bse بﺎـﺨﺘﻧا   زا   ﺲـﭘ   و   ﻪـﻌﺟاﺮﻣ   ﻪﻨﻳﺰﮔ ) ﺎﻧ   ﺖﺒﺛ ( ﺎﻧ   ﺖﺒﺛ   ﻪﺑ   ﺖﺒﺴﻧ   رﻮﻛﺬﻣ   ﻪﺤﻔﺻ   ﺖﺳار   ﺖﻤﺳ   رد Online ﻪـﺑ   دﺪـﺠﻣ   دورو   ياﺮـﺑ   ﻪـﻛ   ﺪـﻨﻳﺎﻤﻧ   ماﺪﻗا   رﻮﺒﻋ   ﺰﻣر   و   ﻪﺳﺎﻨﺷ   بﺎﺨﺘﻧا   و   ﺶﻳﺎﻤﻫ   ردﺎﻳو   شﺮﻳﺬﭘ   ﻲﻳﺎﻬﻧ   ﻪﺠﻴﺘﻧ   ﺖﻓﺎﻳرد   ﻦﻴﻨﭽﻤﻫ   و   ﻲﻟﺎﺳرا   ﻪﻟﺎﻘﻣ   ﻪﺻﻼﺧ   ﺶﻳاﺮﻳو   ﺎﻳ   و   يﺮﻴﮕﻴﭘ   ﻪﻟﺎﻘﻣ   ﻪﺻﻼﺧ   لﺎﺳرا   ﻢﺘﺴﻴﺳﻪـﻟﺎﻘﻣ   ﻪـﺋارا   نﺎـﻣز   و   ﺦﻳرﺎـﺗ   ﻪﺋارا   عﻮﻧ   دردﺮﻴﮔ   ﻲﻣ   راﺮﻗ   هدﺎﻔﺘﺳا   درﻮﻣ . ﺪـﺷ   ﺪـﻫاﻮﺧ   لﺎﺳرا   هﺪﻨﻨﻛ   مﺎﻧ   ﺖﺒﺛ   دﺮﻓ   ﻲﻜﻴﻧوﺮﺘﻜﻟا   ﺖﺴﭘ   سردآ   ﻪﺑ   رﺎﻛدﻮﺧرﻮﻄﺑ   مﺎﻧ   ﺖﺒﺛ   ﻪﻳﺪﻴﻳﺎﺗ   مﺎﻧ   ﺖﺒﺛ   زا   ﺲﭘ . ﺮﻛﺬـﺗ   ﻪـﺑ   مزﻻﺖﺑﺎﺛ   ﻦﻔﻠﺗ   ﻖﻴﻗد   ﻲﻧﺎﺸﻧ   ﻪﺋارا   ﺖﺳاسردآ   و   هاﺮﻤﻫ E-mail   يراﺰﮔﺮﺑ   ﻦﻴﻟﻮﺌﺴﻣ   ﺢﻴﺤﺻمﺮﺘﺤﻣ   نﺎﮔﺪﻨﻨﻛ   ﺖﻛﺮﺷ   ﺎﺑ   ﺮﺛﺆﻣ   و   ﻊﻳﺮﺳ   طﺎﺒﺗرا   يراﺮﻗﺮﺑ   رد   ار   ﺶﻳﺎﻤ   مﺎﻧ   ﺖﺒﺛ   مﺎﮕﻨﻫ   رد   ددﺮﮔ   ﻲﻣ   ﺖﺳاﻮﺧرد   ﻲﻣاﺮﮔ   نارﺎﻜﻤﻫ   ﺔﻴﻠﻛ   زا   اﺬﻟ   ﺪﻧﺎﺳر   ﺪﻫاﻮﺧ   يرﺎﻳ Online ﻨﻳﺎﻣﺮﻓ   ﻞﻴﻤﻜﺗ   ﻲﻓﺎﻛ   ﺖﻗد   ﺎﺑ   ار   ﻪﻃﻮﺑﺮﻣ   مﺮﻓ . 10- ﻟوا   مﺎﻧ   ﺖﺒﺛ   زا   ﺲﭘ   ﺪﻨﻧاﻮﺗ   ﻲﻣ   ﺪﻧراد   ﻪﻟﺎﻘﻣ   ﻪﺋارا   ﺪﺼﻗ   ﻪﻛ   ﻲﻣاﺮﮔ   نارﺎﻜﻤﻫﺶـﺨﺑ   دراو   دﻮـﺧ   هﺪـﺷ   ﻒـﻳﺮﻌﺗ   رﻮﺒﻋ   ﺰﻣر   و   ﻪﺳﺎﻨﺷ   ﻖﻳﺮﻃ   زا   ﻪ » ﻪـﺻﻼﺧ   لﺎـﺳراﻪﻟﺎﻘﻣ « ترﻮﺻ   ﻪﺑ   ار   دﻮﺧ   ﻪﻟﺎﻘﻣ   ﻪﺻﻼﺧ   و   هﺪﺷ   ﻪﺤﻔﺻ   نﺎﻤﻫ   رد Online  د   ﻪﻛﺪﻨﻳﺎﻤﻧ   لﺎﺳرا ﻲﻜﻴﻧوﺮﺘﻜﻟا   ﺖﺴﭘ   سردآ   ﻪﺑ   ﻪﻟﺎﻘﻣ   ﻪﺻﻼﺧ   ﺖﻓﺎﻳرد   ﻪﻳﺪﻴﻳﺎﺗ   ترﻮﺻ   ﻦﻳاﺪﺷ   ﺪﻫاﻮﺧ   لﺎﺳرا   هﺪﻨﺘﺳﺮﻓ . ﻘﻣ   ﻪﺻﻼﺧ   نﺎﮔﺪﻨﻨﻛ   لﺎﺳرا   ﻦﻤﺿ   ردﺶﻳاﺮ ﻳو   ﻪﺑ   ﺖﺒﺴﻧ   ﻢﺘﺴﻴﺳ   ﻪﺑ   لﺎﺼﺗا   ﺎﺑ   ﺪﻨﻧاﻮﺗ   ﻲﻣ   ﻪﻟﺎﻘﻣ   ﻪﺻﻼﺧ   لﺎﺳرا   ﺖﺻﺮﻓ   مﺎﻤﺗا   ﺦﻳرﺎﺗ   زا   ﻞﺒﻗ   ﺎﺗ   ﻪﻟﺪﻨﻳﺎﻤﻧ   ماﺪﻗا   ﻲﻟﺎﺳرا   ﻪﻟﺎﻘﻣ   ﻪﺻﻼﺧ .  ﺮ ﺻ   ناﺪ ﻨﻤﻗﻼﻋ   ﺖ ﺳا   يروﺮ ﺿ   و   هدﻮﺑ   روﺬﻌﻣ   ﻲﻜﻴﻧوﺮﺘﻜﻟا   ﺎﻳ   و   يدﺎﻋ   ﺖﺴﭘ   رﺎﮕﻧرود   ﻖﻳﺮﻃ   زا   ﻲﻟﺎﺳرا   تﻻﺎﻘﻣ   شﺮﻳﺬﭘ   زا   ﺶﻳﺎﻤﻫ   ﻪﻧﺎﺧﺮﻴﺑد   ﺖﺳا   ﻲﻬﻳﺪﺑﻓ " زاﺖﻳﺎ ﺳ   ﻖ ﻳﺮﻃﺪﻨﻳﺎﻤﻧ   ماﺪﻗا   ﻪﻟﺎﻘﻣ   ﻪﺻﻼﺧ   لﺎﺳرا   و   مﺎﻧ   ﺖﺒﺛ   ﻪﺑ   ﺖﺒﺴﻧ   ﺶﻳﺎﻤﻫ .  11- ﻪﻴﻠﻛﺎﻘﻣ   ﻪﺻﻼﺧوﺪﺷ   ﺪﻫاﻮﺧ   پﺎﭼ   نﺎﻬﻔﺻا   ﻲﻜﺷﺰﭘ   هﺪﻜﺸﻧاد   ﻪﻠﺠﻣ   زا   هدﺎﻌﻟا   قﻮﻓ   هرﺎﻤﺷ   ﻚﻳ   رد   ت Online   دﻮ ﺑ   ﺪ ﻫاﻮﺧ   سﺮﺘ ﺳد   رد   بو   يور   ﺮ ﺑﺖﺤ ﺻﺪﺷﺎﺑ   ﻲﻣ   نﺎﮔﺪﻨﺴﻳﻮﻧ   ﺎﻳ   هﺪﻨﺴﻳﻮﻧ   هﺪﻬﻋ   ﻪﺑ   ﻪﻟﺎﻘﻣ   ﻲﺑدا   و   ﻲﻤﻠﻋ . 12- ﻞﻣﺎﻛ   ﻦﺘﻣ   ﻞﻜﺷ   ﻪﺑ   ﺰﻴﻧ   ﺮﺗﺮﺑ   ﻪﻟﺎﻘﻣ   هدزاو (Full paper)  ﺷ   ﺪﻫاﻮﺧ   ﺮﺸﺘﻨﻣ   ﺰﻴﻧ   نآ   ﻚﻴﻧوﺮﺘﻜﻟا   ﻞﻜﺷ   و   پﺎﭼ   ﻪﻠﺠﻣ   ﻦﻴﻤﻫ   رد . 12 - ﻳرﺎﺗ   ﺎﺗ   ﺮﺜﻛاﺪﺣ   ﻪﻟﺎﻘﻣ   ﻪﺻﻼﺧ   لﺎﺳرا   ﺖﻠﻬﻣ 30/2/91 ﺷﺎﺑ   ﻲﻣ ﻢﺘﺴﻴﺳ   نآ   زا   ﺲﭘ   و Online  رد   ﺖ ﺳا   ﻲﻬﻳﺪ ﺑ   دﻮ ﺑ   ﺪ ﻫاﻮﺨﻧ   لﺎ ﻌﻓ   تﻻﺎ ﻘﻣ   شﺮﻳﺬ ﭘﺮﻣ   لﺎﺳرا   ﺖﻠﻬﻣ   ﺪﻳﺪﻤﺗ   ترﻮﺻﻴﺳر   ﺪﻫاﻮﺧ   ﻲﻣاﺮﮔ   نارﺎﻜﻤﻫ   عﻼﻃا   ﻪﺑ   هﺮﮕﻨﻛ   ﺖﻳﺎﺳ   رﺎﺒﺧا   ﺖﻤﺴﻗ   ﻖﻳﺮﻃ   زا   ﺐﺗا . 13- ﺮﺘﺳﻮﭘ   و   ﻲﻧاﺮﺘﺨﺳ   ترﻮﺻ   ﻪﺑ   ﺶﻳﺎﻤﻫ   رد   تﻻﺎﻘﻣ   ﻪﺋارا ﺴﻴﻠﮕﻧا   نﺎﺑز   ﻪﺑ ﺷﺎﺑ   ﻲﻣ .  ﺮﻛﺬﺗ : ﺻار   دﻮ ﺧ   يﺎ ﻫ   ﻲﻧاﺮﻨﺨ ﺳ   دﻮ ﺷ   ﻲﻣ   ﺎﺿﺎﻘﺗ   ددﺮﮔ   ﻲﻣ   ﻪﺘﻓﺮﻳﺬﭘ   ﻲﻧاﺮﻨﺨﺳ   ترﻮﺻ   ﻪﺑ   نﺎﻧآ   ﻪﻟﺎﻘﻣ   ﻪﻛ   ﻲﻣﺮﺘﺤﻣ   ناﺮﮕﺸﻫوﮋﭘ   وﺪﻴﺗﺎﺳا   زاراﺰ ﻓا   مﺮ ﻧ   زا   هدﺎﻔﺘ ﺳا   ﺎ ﺑ   ًﻓﺮ   Power point  ﻨﻳﺎﻤﻧ   ﻪﺋارا   و   ﻪﻴﻬﺗ .  ﺶﻳﺎﻤﻫ   يزﻮﻣ زﺎﺑ   زﺎﻴﺘﻣا   ﺪﺷ   ﺪﻫاﻮﺧ   مﻼﻋا   ًﺒﻗﺎﻌﺘﻣ   زﺎﻴﺘﻣا   نﺪﺷ   ﺺﺨﺸﻣ   زا   ﺲﭘ . 
Recommended
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks