ANG ATING PAGKATAWAG BILANG KRISTIYANO, AT ANG KAHULOGAN NITO SA ATIN Text: Galacia 5:13-17 Delivered at LCC church, August 29, Delivered at Tarlac.

Please download to get full document.

View again

of 53
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information Report
Category:

Resumes & CVs

Published:

Views: 2 | Pages: 53

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
14 Sapagkat ang buong Kautosan ay nauuwi sa isang pangungusap, ‘Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili.’ 14 Sapagkat ang buong Kautosan ay nauuwi sa isang pangungusap, ‘Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili.’
Transcript
 • 1 ANG ATING PAGKATAWAG BILANG KRISTIYANO, AT ANG KAHULOGAN NITO SA ATIN Text: Galacia 5:13-17 Delivered at LCC church, August 29, 2010. Delivered at Tarlac church, December 12, 2010.
 • 2 Galacia 5:13-17 13 Mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya. Ngunit huwag ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang pita ng laman, kundi maglingkod kayo sa isa’t isa dahil sa pag-ibig. 13 Mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya. Ngunit huwag ninyong gamitin ang inyong kalayaan upang masunod ang pita ng laman, kundi maglingkod kayo sa isa’t isa dahil sa pag-ibig.
 • 3 14 Sapagkat ang buong Kautosan ay nauuwi sa isang pangungusap, ‘Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili.’ 14 Sapagkat ang buong Kautosan ay nauuwi sa isang pangungusap, ‘Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili.’
 • 4 15 Ngunit kung kayo-kayo’y magkakagatan at magsasakmalang parang mga hayop, mauubos kayo. 15 Ngunit kung kayo-kayo’y magkakagatan at magsasakmalang parang mga hayop, mauubos kayo.
 • 5 16 Ito ang sinasabi ko sa inyo: Ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay at huwag ninyong sundin ang pita ng laman. 16 Ito ang sinasabi ko sa inyo: Ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay at huwag ninyong sundin ang pita ng laman.
 • 6 17 Sapagkat ang mga pita ng laman ay laban sa mga ninasa ng Espiritu, at ang mga ninanasa ng Espiritu ay laban sa mga pita ng laman. Magkalaban ang dalawang ito, kaya hindi ninyo magawa ang ibig ninyong gawin. 17 Sapagkat ang mga pita ng laman ay laban sa mga ninasa ng Espiritu, at ang mga ninanasa ng Espiritu ay laban sa mga pita ng laman. Magkalaban ang dalawang ito, kaya hindi ninyo magawa ang ibig ninyong gawin.
 • 7 OUTLINE PAGKATAWAG. “Tinawag kayo upang maging malaya” (4:13a). PAGKATAWAG. “Tinawag kayo upang maging malaya” (4:13a). PAGLILINGKOD. “Paglilingkoran nyo ang bawat isa dahil sa pag-ibig” (4:13b). PAGLILINGKOD. “Paglilingkoran nyo ang bawat isa dahil sa pag-ibig” (4:13b).
 • 8 PAGTUTUPAD. “Ang buong Kautosan ay nauuwi sa isang pangungusap, Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili” (4:14a). PAGTUTUPAD. “Ang buong Kautosan ay nauuwi sa isang pangungusap, Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili” (4:14a). PAGLALAKAD. “Lumakad kayo na napasa-ilalim ng pagpapatnubay ng Espiritu” (4:16a). PAGLALAKAD. “Lumakad kayo na napasa-ilalim ng pagpapatnubay ng Espiritu” (4:16a).
 • 9 Una, ANG PAGKATAWAG SA ATIN. “Mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya” (5:13a). “Mga kapatid, tinawag kayo upang maging malaya” (5:13a). Ang pagkatawag na ito ay ginawa ng Diyos noong tayo’y makasalanan pa. Ang pagkatawag na ito ay ginawa ng Diyos noong tayo’y makasalanan pa. Sabi ni Pablo, “Tinawag kayo alang sa kalayaan.” Sabi ni Pablo, “Tinawag kayo alang sa kalayaan.” Ano ba ang kahulogan ng kalayaan sa inyo? Ano ba ang kahulogan ng kalayaan sa inyo?
 • 10 Sa iba, ito ay kalayaan sa pagkakautang. Bakit? Dahil may nagbayad na ng utang mo sa bahay! Sa iba, ito ay kalayaan sa pagkakautang. Bakit? Dahil may nagbayad na ng utang mo sa bahay! Dahil may nagbayad na ng utang mo sa ibang tao! Dahil may nagbayad na ng utang mo sa ibang tao! Dahil may nagbayad na sa matrikula ng iyong mga anak! Dahil may nagbayad na sa matrikula ng iyong mga anak! Dahil may nagbayad na sa iyong operasyon! Dahil may nagbayad na sa iyong operasyon!
 • 11 Sa isang estudyante, ang exemption sa final exam means freedom from exam worries! Sa isang estudyante, ang exemption sa final exam means freedom from exam worries! Sa isang bata, ang suporta ng isang ama ay kaligtasan sa gutom! Sa isang bata, ang suporta ng isang ama ay kaligtasan sa gutom! Sa isang amang bumubuhay ng malaking pamilya, ang isang negosyo o dagdag na trabaho ay kalayaan sa problema sa naglalakihang gastos ng pagsusuporta sa kanyang pamilya. Sa isang amang bumubuhay ng malaking pamilya, ang isang negosyo o dagdag na trabaho ay kalayaan sa problema sa naglalakihang gastos ng pagsusuporta sa kanyang pamilya.
 • 12 Sabi ni Pablo, “Tinawag kayo upang maging malaya.” Maging malaya sa ano? Base sa konteksto ng aklat ng Galacia, ito ay kalayaan sa Kautosan. Anong Kautosan? Sabi ni Pablo, “Tinawag kayo upang maging malaya.” Maging malaya sa ano? Base sa konteksto ng aklat ng Galacia, ito ay kalayaan sa Kautosan. Anong Kautosan? Ang kautosan na nag-oobliga sa atin upang mag-alay ng alay na hayop taon-taon para sa ating kasalanan. Ang kautosan na nag-oobliga sa atin upang mag-alay ng alay na hayop taon-taon para sa ating kasalanan. Ang Kautosan na nag-oobliga sa atin upang gumawa ng pilgrimage sa Jerusalem taon-taon, sumakay sa eroplano, bumili ng alay na hayop, gumastos ng malaki upang tubusin ang ating sarili sa kasalanan. Ang Kautosan na nag-oobliga sa atin upang gumawa ng pilgrimage sa Jerusalem taon-taon, sumakay sa eroplano, bumili ng alay na hayop, gumastos ng malaki upang tubusin ang ating sarili sa kasalanan.
 • 13 Freedom from the law means freedom from observing a ritual that could not save. The blood of bulls and of goats could not take away sin (Heb. 9:12-13). Freedom from the law means freedom from observing a ritual that could not save. The blood of bulls and of goats could not take away sin (Heb. 9:12-13). Paul says in Galatians that the law could not justify (3:11), that those under the law needed redemption (4:5). Paul says in Galatians that the law could not justify (3:11), that those under the law needed redemption (4:5). He says that we are not the children of the bondwoman but of the free (4:31). He says that we are not the children of the bondwoman but of the free (4:31).
 • 14 The Galatians had been taught by false teachers to be subject to that law again. The Galatians had been taught by false teachers to be subject to that law again. Paul said no! They were now free from that law! Paul said no! They were now free from that law! True Christians were thus not in subjection to the law of Moses, or the Ten Commandments. They were free---free from the servitude of sin, free from subjection to expensive and burdensome rites and customs. True Christians were thus not in subjection to the law of Moses, or the Ten Commandments. They were free---free from the servitude of sin, free from subjection to expensive and burdensome rites and customs.
 • 15 Second, THE SERVING. “Only do not use your freedom as an opportunity for the flesh” (5:13b). “Only do not use your freedom as an opportunity for the flesh” (5:13b). Paul says, “You are free but do not use that freedom as an occasion for the flesh.” Paul says, “You are free but do not use that freedom as an occasion for the flesh.” The Greek word “aphorme” means “a starting point” for doing a thing, “an occasion” for doing it. The Greek word “aphorme” means “a starting point” for doing a thing, “an occasion” for doing it. Don’t use that freedom as an opportunity to indulge in your fleshly desires. Don’t use that freedom as an opportunity to indulge in your fleshly desires.
 • 16 Christians are called to liberty, but not liberty to fulfill their fleshly wants. Christians are called to liberty, but not liberty to fulfill their fleshly wants. Christians are free, but it is not freedom from virtuous restraints from God’s eternal principles. Christians are free, but it is not freedom from virtuous restraints from God’s eternal principles. It is not freedom from the necessary restraints of virtue. It is not freedom from the necessary restraints of virtue.
 • 17 Rather it is liberty from serving sin, because from now on you are not under obligation to serve sin. Rather it is liberty from serving sin, because from now on you are not under obligation to serve sin. It is freedom from expensive and burdensome religious rites and ceremonies. It is freedom from expensive and burdensome religious rites and ceremonies. It is freedom that allows you to keep on doing good. It is freedom that allows you to keep on doing good.
 • 18 “But by love be slaves to one another” (5:13c). “But by love be slaves to one another” (5:13c). Another reading says: “By love be servants to one another.” Another reading says: “By love be servants to one another.” This is an admonition to become slaves of one another and the instrument or basis for such an action is love. This is an admonition to become slaves of one another and the instrument or basis for such an action is love.
 • 19 The meaning is that we must strive to promote each other's welfare by the proper manifestation of love one to another. The meaning is that we must strive to promote each other's welfare by the proper manifestation of love one to another. Doing this act is not inconsistent with the freedom the gospel brings. Doing this act is not inconsistent with the freedom the gospel brings. “When there is love, duty is pleasant, and doing all acts of kindness is agreeable.” “When there is love, duty is pleasant, and doing all acts of kindness is agreeable.”
 • 20 Hear the story of Fernando, who supported his friend Ferdinand’s family until his friend was released from prison ten years after. He had six mouths to feed from his friend’s family, plus seven of his own! This true love! Hear the story of Fernando, who supported his friend Ferdinand’s family until his friend was released from prison ten years after. He had six mouths to feed from his friend’s family, plus seven of his own! This true love!
 • 21 But hear the story of Fermin, who also supported three of his friend Doro’s family when Doro went to prison for killing an American. Fermin was single. When Doro came back from prison, he would not take back his wife Dora, because Dora had become Fermin’s wife! This is not love but sexual opportunism! But hear the story of Fermin, who also supported three of his friend Doro’s family when Doro went to prison for killing an American. Fermin was single. When Doro came back from prison, he would not take back his wife Dora, because Dora had become Fermin’s wife! This is not love but sexual opportunism!
 • 22 Christians are to serve one another like slaves. This means you serve him or her and he or she serves you too. Christians are to serve one another like slaves. This means you serve him or her and he or she serves you too. The manner of serving is that of pleasing one’s master, to avoid displeasing one another, and to repay each other’s kindness. The manner of serving is that of pleasing one’s master, to avoid displeasing one another, and to repay each other’s kindness.
 • 23 Thirdly, THE FULFILLING of the law. "For the whole law is fulfilled in one word, ‘You shall love your neighbor as yourself” (5:14) "For the whole law is fulfilled in one word, ‘You shall love your neighbor as yourself” (5:14) It means that, by fulfilling the law of love, you are expressing through your action the substance of the whole law. It means that, by fulfilling the law of love, you are expressing through your action the substance of the whole law. That loving action that you do embraces and comprises all intents and purposes of the law. That loving action that you do embraces and comprises all intents and purposes of the law.
 • 24 The apostle Paul here is saying that the law of love would counteract all the evil workings of the flesh; and, if this law were fulfilled, all our duty to others would be discharged. The apostle Paul here is saying that the law of love would counteract all the evil workings of the flesh; and, if this law were fulfilled, all our duty to others would be discharged. If you love your neighbor, you would not sleep with his wife, for this will hurt him and his marriage. If you love your neighbor, you would not sleep with his wife, for this will hurt him and his marriage. If you love your neighbor, you will not steal his property for this will leave him and his children destitute. If you love your neighbor, you will not steal his property for this will leave him and his children destitute.
 • 25 If you love your neighbor, you will not gossip about him for this will destroy his reputation. If you love your neighbor, you will not gossip about him for this will destroy his reputation. If you love your neighbor, you will not force him to give if he does not have the ability to do so, and anathematize him if he does not give. If you love your neighbor, you will not force him to give if he does not have the ability to do so, and anathematize him if he does not give. Masarap pa rin ang kapeng kusang ibinigay, kaysa kapeng sadyang piniga mula sa wallet! Masarap pa rin ang kapeng kusang ibinigay, kaysa kapeng sadyang piniga mula sa wallet!
 • 26 “But if you bite and devour one another take heed that you are not consumed by one another” (5:15). “But if you bite and devour one another take heed that you are not consumed by one another” (5:15). Paul uses the word “bite” here, and it means properly to bite or to sting. Paul uses the word “bite” here, and it means properly to bite or to sting. In the context, it is here used in the sense of contending and striving--a metaphor probably taken from dogs and wild beasts. In the context, it is here used in the sense of contending and striving--a metaphor probably taken from dogs and wild beasts. We bite one another by gossiping about each other. If we do so, we are like dogs! We bite one another by gossiping about each other. If we do so, we are like dogs!
 • 27 “And if you devour one another. As wild beasts do. The sense is, "if you contend with each other." “And if you devour one another. As wild beasts do. The sense is, "if you contend with each other." The reference is, probably, to the strifes which would arise between the two parties in the churches-the Jewish and the Gentile converts.” The reference is, probably, to the strifes which would arise between the two parties in the churches-the Jewish and the Gentile converts.” If we contend with each other, we are devouring one another like wild beasts do! If we contend with each other, we are devouring one another like wild beasts do!
 • 28 “Take heed that ye be not consumed, etc. As wild beasts contend sometimes until both are slain. “Take heed that ye be not consumed, etc. As wild beasts contend sometimes until both are slain. Thus the idea is: Thus the idea is: In their contentions they would destroy the spirituality and happiness of each other. In their contentions they would destroy the spirituality and happiness of each other. Their characters would be ruined. Their characters would be ruined. And the church would be overthrown! And the church would be overthrown!
 • 29 “The readiest way to destroy the spirituality of a church, and to annihilate the influence of religion, is to excite a spirit of contention” (Barnes' Notes on the New Testament). “The readiest way to destroy the spirituality of a church, and to annihilate the influence of religion, is to excite a spirit of contention” (Barnes' Notes on the New Testament).
 • 30 When we gossip and argue with each other, when we slander and libel each other, when we backbite each other, we too will consume each other! When we gossip and argue with each other, when we slander and libel each other, when we backbite each other, we too will consume each other! The way to treat a person who hurts us is to ignore him, not to answer him, but to pray for him, and to forgive him. The way to treat a person who hurts us is to ignore him, not to answer him, but to pray for him, and to forgive him.
 • 31 A Story About Forgiveness Diabolico and Bonito were walking in a forest. They were arguing. Suddenly Diabolico picked up a stone and hit Bonito on the head. Bonito just looked at his friend, wiped his bloodied face, and wrote his friend’s sin on the sand. Diabolico and Bonito were walking in a forest. They were arguing. Suddenly Diabolico picked up a stone and hit Bonito on the head. Bonito just looked at his friend, wiped his bloodied face, and wrote his friend’s sin on the sand. They kept on walking. Then Diabolico fell into a quagmire and shouted for help. Bonito stretched out his hand and slowly, inch by inch, pulled his friend. They kept on walking. Then Diabolico fell into a quagmire and shouted for help. Bonito stretched out his hand and slowly, inch by inch, pulled his friend. Diabolico sat down, scraped the mud on his face and asked: “Why are you doing all this?” Diabolico sat down, scraped the mud on his face and asked: “Why are you doing all this?”
 • 32 Bonito said: “I wrote your sin on the sand because I know the winds will blow it away. If I wrote it on stone, I might often remember it. Some years ago I stabbed a man and as he lay dying there he wrote my sin on the pool of his blood. And before he breathed his last, he hugged me.” Bonito said: “I wrote your sin on the sand because I know the winds will blow it away. If I wrote it on stone, I might often remember it. Some years ago I stabbed a man and as he lay dying there he wrote my sin on the pool of his blood. And before he breathed his last, he hugged me.” Bonito paused for a moment: “I pulled you out because I have forgiven you. I pardoned your little sin because someone pardoned me for my big sin.” Bonito paused for a moment: “I pulled you out because I have forgiven you. I pardoned your little sin because someone pardoned me for my big sin.”
 • 33 A LETTER Dear Ed, Dear Ed, I am bowled over by your offer. Stunned. The reason it took me so long to reply is I do not know what to say. You did something I never expected in a million years. No one here in the Philippines has ever displayed such kindness and generosity to me… I am bowled over by your offer. Stunned. The reason it took me so long to reply is I do not know what to say. You did something I never expected in a million years. No one here in the Philippines has ever displayed such kindness and generosity to me… Your offer is just amazing and I want to thank you for that. You changed my heart about you in one instant. Your offer is just amazing and I want to thank you for that. You changed my heart about you in one instant.
 • 34 I'm not worthy of your generosity, brother. Maybe you believe like I do, that Christian education is important for our young people. I sense that you do believe that wholeheartedly and is the only reason I can think of that you want to do this free of charge, and because you love the Lord. I can only say "THANK YOU, BROTHER." I'm not worthy of your generosity, brother. Maybe you believe like I do, that Christian education is important for our young people. I sense that you do believe that wholeheartedly and is the only reason I can think of that you want to do this free of charge, and because you love the Lord. I can only say "THANK YOU, BROTHER."
 • 35 Once again, I apologize for my shortcomings as a leader and manager. Thank you for overlooking them and wishing to continue your help to us without pay, like the Apostle Paul preaching the Gospel "without charge." I know that what you do, you will do it as unto the Lord. I know your abilities, without question you will do a wonderful job. May God bless you, brother. Thank you again. Once again, I apologize for my shortcomings as a leader and manager. Thank you for overlooking them and wishing to continue your help to us without pay, like the Apostle Paul preaching the Gospel "without charge." I know that what you do, you will do it as unto the Lord. I know your abilities, without question you will do a wonderful job. May God bless you, brother. Thank you again.
 • 36 Lastly, YOUR WALKING in the Spirit as you go through life. “But I say, walk by the Spirit, and do not gratify the desires of the flesh” (5:16).
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x