Aiapraktika i naksitrallid

Please download to get full document.

View again

of 16
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information Report
Category:

Slides

Published:

Views: 3 | Pages: 16

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Download Aiapraktika i naksitrallid
Transcript
 • 1. LASTEAED TERAKE V äärtused: lapsekesksus hoolivus koostöö
 • 2. TUTVUMINE LASTEAIAGAVISIOON:Lasteaed laste, perede ja töötajate rõõmuks ning rahuloluks. Lasteaia põhisuunad: Lasteaia huviringid:  Jalgpall  Õuesõpe  Showtants  Draamaõpe  Flamenco  Terviseedendus  Sakulugu  Meisterdamine  Meediakasvatus  Laulmine
 • 3. Lasteaias töötab peale rühmaõpetajate veel: Logopeed Tervishoiutöötaja Muusikaõpetaja Liikumisõpetaja Kunstiõpetaja
 • 4. Praktika rühm Naksitrallid Koostöölepingu  Toimuvad sõlmimine arenguvestlused, Ajaplaani koostamine hindamine esialgu Lapsed 3-4 a. vaatluse teel, põhirõhk enseteeninduse, rühmas 24 last sotsiaalsete oskuste ja Olemas päevakava ja igapäevatoimetuste nädalakava arendamisel. Avatud 7-19  vaatlustabelid
 • 5. Praktika nädalateemad Kakuke e.leivanädal- 3 päeva (14 tundi) Sügisene õhk -1 päev(10 tundi) Liiklusnädal- 3 päeva(21 tundi) Jõulupeo kava koostamine(2 tundi) Jõulupidu (2 tundi)
 • 6. Õppematkpagaritöökotta
 • 7. Minu läbiviidud tegevuskava: Õhk, selle omadused Mänguasjad kotis, õhk jäi kotti, värvitu Tuul –soe,külm,puhub vaikselt, tugevalt Kõrrega klaasi puhumine-õhk, puhudes õhku me tegitame tuult Õhk igal pool meie ümber, värvitu, lõhnatu, maitsetu. Lennuki voltimine
 • 8. Tegeluse analüüsMIS ÕNNESTUS? MIS EBAÕNNESTUS? Oli lastele huvitav, õpetlik,  Pisut palju tegemisi ühte mänguline, praktiline tundi Lapsed olid aktiivsed  Ajaliselt natuke pikk Kodune ülesanne (suled)  Olin natuke hädas, peab Lõimitud tegevus paremini planeerima
 • 9. Õpetaja tegeluse vaatlus Liikusnädala raames hästi lõimitud tegelus. Helkuri vajalikkus. Kunsti tunnis vildist helkuri meisterdamine. Helkurvestid selga-ole nähtav. Õues liiklusõpe lasteaia märgistatud territooriumil.ANALÜÜS: tegelus kindlasti väga hästi läbi viidud, kõik lõimitud, eesmärkides lähtuv.
 • 10. JÕULUD Kaunistasin praktikarühma aknad ja koridori vaateakna. Tegin saalihommikuks jõulusoovi. Koostasin kava oma rühma jõulupeoks. Kaasasin vanemad seelikuid õmblema.
 • 11. KOKKUVÕTE JÕULUPEOST Esimene minu pidu ja õnnestus! Tore tants flamenco, vanemad keeletud! Super jõuluvana, huumorit palju! Tänuks kõigile lastega tehtud piparkoogid. Vanemad ja lapsed õnnelikud ja tänulikud. Jalad enam ei väriseks!
 • 12. PRAKTIKA KOKKUVÕTE HEA KOOSTÖÖ JUHENDAJAGA IGAKÜLGNE ABI JA KASULIKUD NÕUANDED AUS HINNANG MINU TÖÖLE PALJU JULGUST JA KOGEMUST
 • 13. TÄNAN TÄHELEPANU EEST!
 • We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks
  SAVE OUR EARTH

  We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

  More details...

  Sign Now!

  We are very appreciated for your Prompt Action!

  x