Agustin

Please download to get full document.

View again

of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information Report
Category:

Arts & Architecture

Published:

Views: 2 | Pages: 2

Extension: PDF | Download: 0

Share
Related documents
Description
Ariketak 1: "-Jakina bada ez dela zorionduna nahi duenaren jabe ez dena, lehen ikusi dugunez, eta inor ez dabilela aurkitu nahi ez duenaren bila , eta [akademikoak] beti egiaren atzetik dabiltzala, garbi dago, beraz, egia lortu nahi dutela, egia
Tags
Transcript
  Ariketak 1:“- Jakina bada ez dela zorionduna nahi duenaren jabe ez dena, lehen ikusi dugunez, eta inor ez dabilela aurkitu nahi ez duenaren bila , eta [akademikoak] beti egiaren atzetik dabiltzala, garbi dago, beraz, egia lortu nahi dutela, egia aurkitu nahi dutela. Baina ez dute aurkitzen. Porrot egiten dute, beraz, haien ahalegin eta asmo guztiek. zdute, bada, nahi dutena eta, beraz, ez dira zoriontsu. Baina inor ez da jakintsu zoriontsu ez bada! akademikoa, beraz, ez da jakintsua". Pasartearen laburpena: 1.1 Pasarteak, era labur batean, Agustinen #entsaera adierazten du. ta zein da ba Agustinen #entsaera$ Ba gizakion helburua zoriontasuna aurkitzea dela eta zoriontasuna jainkoa edo ideia gorena ezagutzean datzala. Beraz #asarteak dio zoriontsua ez dela nahi duena ez daukanak eta ondorioz inork ez du bilatzen aurkitu nahi ez duena. %ndoren akademikoei, hau da, esze#tikoei kritika egiten zaie. &auek egiaren bila dabiltza baina  beraientzako egia ez denez zerbait konkretua ez dute inoiz aurkituko. &orregatik ondorioztatzen da, zorionstu izateko egia edo jainkoa ezagutu behar denez, eta akademiko eta esze#tikoak ez dutenez inoiz hau ezagutuko , hauek ez direla inoiz zoriontsuak izango. ta, jakintsua izateko zoriontsu izan behar denez, ez dira inoiz  jakintsuak izango.  -Zorionduna : .  gia osoaz jabetzean datza zoriontasuna. Benetako egiak egi #artikular guztiak traszenditzen dituen egia da. Bila dabilen egia egia #osbile guztien neurria da.. 'oi (eurri hori Jaikoa bino ezin daiteke izan. Jainko hori ezagutzeak eta edukitzeak zoriontasuna eskaitzen dio gizakiari. )oriontsua izateko, jakintsua izan behar da. 'izaki orok desiratzen du zoriontasuna, baina guztiek ez dute lortzen, ez dakitelako zertan datzan, bidea galtzen dutelako, hau da, jakintsuak ez direlako. &orregatik ezagutza da zorionaren baldintza. Bakarrik Jainkoa ezagutzen duena izan daiteke zoriontsu. Jainkoarengan aurkitzen da benetako zoriontasuna, inoiz agortzen ez dena, betierekoa dena. -Akademikoa: Akademiko edo eszeptikoen usteetan, jakintsuak bere ahalegin guztiak egin behar ditu egia bilatzeko, eta bere ekintzak helburu honekiko bideratuak egon behar dute. Egia izkutuan nahiz agerian egon, nahasia nahiz argia iruditu, jakintsuak beti arrazoia erabili behar du hau aurkitzeko. Hala ere, beraiek diote egia ez dela zerbait konkretua eta ez dagoela irizpide zehatzikhura aurkitzeko. Gauz guztiak zalantzan jarri daiteke eta ez dago ezer absolutuki zihurtatu dezakegunik. Ondorioz, egia justifkatzeko argudioak beti subjektiboak izango dira, inoiz ez objektiboak. Pentsatzeko modu hau dualismo platonikoaren eratorri bat da eta kristianismoaren aurka egiten du (egi absolutu moduan).  1.*. Agustinen iritziz, jakintzaren eta zoriontasunaren artean lotura estua dago, eta lotura horren gunean Jainkoa dago. 'aratu ezazu disertazio labur bat, gut+ienez Agustinen tesi horren aldeko argudio bat eta haren kontrako beste argudio bat emanez. %ndoren, egin ezazu gogoeta bat, zure gogoeta, tesi horri  buruz.Agustin &i#onakoaren ustetan gizakiaren helburua zoriontasuna lortzea da. ta, zer da  ba zoriontasuna Agustinen ustez$ deia gorena edo Jainkoaren ezagutza izatea. zan ere, zoriontasuna lortzeko ezin gara ondasun galkorretan oinarritu! #erektua eta betierekoa den ondasunean oinarritu behar da, egonkorra eta suntsiezina den ondasun edo ideia! Jainkoa. )oriontasuna aurkitzea  beraz gure bizitzaren helburua da, goihelburua , eta hau lortutakoan,gure es#irituak lasaitasuna lortuko du. Beraz, zoriontsu izateko Jainkoaren ideia izan behar dugu, eta hau lortzeko, ekintza t+arrez eta  bekatutik libre edo garbiak egon behar gara, honela Jainkoa jasotzeko eta berarekin harremanak izateko aukera izango baitdugu. &onela, zoriontasuna ez datza ondasun material, in#erektu eta suntsigarriak edukitzean, hauek galtzean zoriontasuna desagertu egiten delako. Benetako zoriontasun absolutua edukitzeko, Jainkoaren ideia izan edo ezagutu  behar dugu, eta hau lortzeko, esan bezala, bekatutik libre egon behar gara. Jainkoaren ideia antzeman bezain #ronto, jainkoak berak lagunduko du gizakia , hau da, gizakia argituko du bera antzeman dezan. Bestalde Agustinen kezka nagusia bihotza asetzeko bihotza aseko eban egia nagusia aurkitzea da eta honetarako benetako zoriontasuna behar da! hau da, egia osoaz jabetzean datza . &onen ustez, egia aurkitzen ez duenak ezin liteke zoriontsu izan.'araiko beste ilosoo batekin kon#aratzen badogu, eneka daukagu. enekak, esateneban zoriontasunari dagokionez, nahiz eta gizaki guztiak zoriontsu izatea nahi dugun,  bakoitza itsu da zoriontasun hori lortzeko eta bilatzen duen heinean, zoriontasun hori gero eta urrunago dagoela. Beraz, ilosoo honeri, ezinbestekoa egiten zaio jakitea zer dan nahi duguna zuzenezko bidea hartzeko eta beste edozeren eraginagatik beste  bide bat hartzea. Bestalde hedonismoa ere daukagu zoriontasuna lortzeko beste bide  bat baitda. &edonismoa, irakaskuntza ilosoiko bat da eta bertan #lazerra bizitzaren helburua dala esaten da. Beraz, &edonistak, #lazerrak disrutatzeko bizi ziran mina ekidituz.Amaitzeko gaur egun, Adela /ortinak zoriontsu izateko esaten du #ertsona bakoitzak zoriontasunaren ideal desberdinak izan behar dituela eta ezin duela ideal berdina mundu guztiari ezarri honek gizartean jarrera #asibotasuna ekarri dezakelako. Bestalde, berak ez dago #oliteismo moralaren alde esaten duelako, bakoitzak bere erara #entsatzeaz a#arte beti dagoela jarrera moral batzuk guztiontzat onak direnak eta honetarako hoberena gizarte #lurilista bat sortzea dala, bakoitzak bere #entsaera daukalako eta bakoitzak zoriontasuna lortzen duelako bere erara.
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks
SAVE OUR EARTH

We need your sign to support Project to invent "SMART AND CONTROLLABLE REFLECTIVE BALLOONS" to cover the Sun and Save Our Earth.

More details...

Sign Now!

We are very appreciated for your Prompt Action!

x